Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody optymalizacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2000 R. 56, nr 9 507-511
PL Metody optymalizacyjne znajdują szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu problemów dotyczących zagospodarowania i eksploatacji złóż węglowodorów i podziemnych magazynów gazu. W pracy zaprezentowano formalne zdefiniowanie zagadnienia optymalizacyjnego. Metody rozwiązania zagadnień optymalizacyjnych wraz[...]
EN Global optimisation problems appear frequently in various aspects of petroleum and gas exploration, production, treatment and underground storage. In the paper the formal approach to the problems was formulated with the application of rigorous mathematical definitions and terms. Various methods of o[...]
2
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano metodę ekstrakcji parametrów elektrofizycznych tranzystorów MOS. Do tego celu wykorzystany jest model EKV, należący do klasy kompaktowych modeli przyrządów półprzewodnikowych. Został on skonstruowany przede wszystkim dla potrzeb projektowania analogowych układów scalonych MOS, dzi[...]
EN The paper defines a method to extract electrophysical parameters of MOS transistors with the use of the EKV model, which is a representative of compact models of semiconductor devices. The model was designed for the purpose of Computer Aided Design of analog MOS integrated circuits which work in any[...]
3
80%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL W artykule zaprezentowana została nowa metoda projektowania produktów odpornych na oddziaływanie zakłóceń istniejących zarówno podczas procesu wytwarzania jak i eksploatacji produktu. Zastosowanie modelowania matematycznego oraz metod estymacji parametrów umożliwiło opracowanie podejścia pozwalające[...]
4
70%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy uogólniono metodę estymacji wektora stanu poruszającego się obiektu, przedstawioną w [4], [11] na przypadek obiektu nieliniowego. Jako śledzony obiekt wybrano statek kosmiczny znajdujący się w fazie lądowania. Zakładamy, że pomiary: położenia oraz prędkości statku kosmicznego są zbierane na [...]
EN In this paper a method for estimation of the state vector of the moving object [4], [11] has been developed in the case of a nonlinear object. As moving object a spacecraft performing an aeroassisted orbit transfer has been chosen. We assume that the measurements of the position and velocity of the [...]
5
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 4 188-197
PL System stabilizacji mocy PSS jest powszechnie stosowaną i skuteczną metodą tłumienia oscylacji spowodowanych przerwaniami. Oscylacje niskiej częstotliwości są trudne do eliminacji ze względu na ich złożoność i rozległość przestrzenną. Dlatego warto poszukiwać skutecznych metod optymalizacji metody P[...]
EN Power system stabilizers (PSSs) are the most well known and efficient devices to damp the power system oscillations caused by interruptions. Low frequency oscillation problems are very difficult to solve because power systems are very large, complex and geographically distributed. Hence, it is neces[...]
6
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia projekt I numeryczną symulację promieniowego aktywnego magnetycznego łożyska. Łożysko jest trójbiegunowym o kształcie Y urządzeniem zasilanym przez dwa wzmacniacze. Projekt geometryczny oparty jest na obliczeniach analitycznych i numerycznej optymalizacji, wykorzystującej nielini[...]
EN This paper deals with the design and numerical simulation of a radial active magnetic bearing. This bearing is a Y-shaped three-pole magnetic bearing fed by two amplifiers. The geometry design is based on the analytical computation and numerical optimization based on nonlinear finite element analysi[...]
7
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono metodę projektowania dwuwymiarowych filtrów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI), separowalnym wielomianie mianownika transmitancji i zadanej charakterystyce amplitudowej. W metodzie zastosowano dwa kryteria aproksymacji zadanej charakterystyki. W paśmie przepustowym otrzymana c[...]
EN In the paper, a new approach for the design of 2-D MR filters with a separable denominator and a prescribed magnitude response is proposed. This approach is based on two approximation criteria, i.e., equiripple error criterion in the passband and least-squared error criterion in the stopband. The fi[...]
8
61%
Archives of Thermodynamics
EN One of the major concerns of the power energy industries is a proper operation of steam power blocks. Pressurized working medium and high temperature cause very high stresses in the construction elements such as collectors, separators or steam valves. They are exposed to sudden temperature and press[...]
9
61%
Postępy Radiotechniki
10
61%
Automatyka / Automatics
PL W artykule przedstawiona została problematyka stosowania kół zamachowych jako akumulatorów energii. Ściślej rzecz biorąc skupiono się na zagadnieniu optymalnego kształtu dla materiałów izotropowych i kształtów, dla których można analitycznie wyznaczyć naprężenia wewnętrzne. W kryterium optymalności [...]
EN The article presents the problem of the use of flywheels as an energy storage. More specifically focused on the issue of the optimal shape for isotropic materials and shapes, for which you can analytically determine the internal stress. The optimality criterion takes into account parameters such as [...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 7 237-242
PL W pracy przedstawiono algorytm doboru parametrów dynamicznego eliminatora drgań , z wykorzystaniem metod optymalizacji . Optymalizację parametrów dynamicznych układu przeprowadzono metodą sekwencyjnego programowania liniowego . Celem prowadzonych badań była minimalizacja współczynnika wzmocnienia pi[...]
EN An algorithm of selection of dynamic parameters of vibration eliminator has been presented . The algorithm has been elaborated on basis of optimisation method . The optimisation process has been carried out by Sequential Linear Prograrmning method . The objective function describing amplification fa[...]
12
61%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy porównano wybrane metody analizy układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi z zastosowaniem metod optymalizacji. Porównano następujące metody całkowania równań ruchu: metodę bezpośredniego całkowania, dwa rodzaje metody najmniejszych kwadratów oraz trzy różne sformułowania przedstawione [...]
EN This paper compares selected optimization-based methods for the analysis of multibody systems with redundant constraints. The following numerical schemes are examined: direct integration method, Udwadia-Kalaba formulation, two types of least-squares block solution method and Udwadia-Phohomsiri formu[...]
13
61%
Logistyka
2014 nr 4 4882--4890, CD6
PL Głównym celem badań było sprawdzenie wpływu wartości przybliżonych parametrów na efektywność metody wpasowania krzywych w zbiory punktów. Eksperyment polegał na wyznaczeniu przybliżonych parametrów łuku kołowego oraz ocenie wpływu ich wyznaczenia na efektywność i poprawność metody wpasowania łuku ko[...]
EN The main aim of the research was to check the impact of the approximate parameters on the efficiency of the method of fitting circular arc into a set of points. The experiment consists in assigning of approximate parameters of the circular arc and assessing the impact of this approximation on the ef[...]
14
61%
Logistyka
2015 nr 2 593--604, CD1
PL Problemy związane ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpływają na relatywnie niski poziom zbiórki tych odpadów w Polsce, który jest na poziomie 4,25 kg/osobę (2013 r.). Dlatego należy usprawnić pewne elementy systemu. W artykule przedstawiono zagadnienia optymalizacji zadań[...]
EN The problems in collection of waste electrical and electronic equipment ( WEEE ) in Poland have the influence on low level of collection rate per capita which was 4, 25kg in 2013. Therefore, it is necessary to improve some components of the system. In the paper it is discussed problem of opt[...]
15
51%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2011 Vol. 2, nr 2 123-133
PL W artykule przedstawiono propozycję pewnego wskaźnika jakości programu, w konstrukcji którego uwzględniono warunki jego użytkowej eksploatacji. Dla zilustrowania przydatności skonstruowanego wskaźnika jakości programu w dalszej części artykułu sformułowano dwukryterialne zadanie wyboru wariantu prod[...]
EN A practical problem of choosing a software developer is considered. This problem is investigated from a user’s viewpoint, i.e. it is assumed that the software which is needed should be not only reliable but as cheap as possible too. The purpose of the paper is to propose some formal way of determin[...]
16
51%
LogForum
PL Jednym z istotnych problemów funkcjonowania skupisk ludzkich, stwarzającym szereg niedogodności i zagrożeń, jest gospodarowanie odpadami. Stąd ten obszar stanowi przedmiot zainteresowania wielu specjalistów, wśród których znajdujemy logistyków. Usprawnianie gospodarowania odpadami polega nie tylko z[...]
EN Waste management is one of crucial problems in developed living areas. It is also an area of problems and threats for normal functioning. Therefore this is an object of interest of lots of specialist including logisticians. Improving waste management is not only projecting flows but also using mathe[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 125--130
PL Klasyczna metoda projektowania układów sterowania polega na spełnieniu odpowiednich założeń projektowych np. wymagania odnośnie stabilności układu, zadanego przeregulowania odpowiedzi na wymuszenie skokowe lub położenia biegunów układu zamkniętego. Uwzględnienie wszystkich założeń projektowych jedno[...]
EN Classic methods for control systems design consist in fulfilling given design objectives, e.g.: requirements for the system stability, overshoot of step response or closed-loop system poles location. It is difficult to take simultaneously into account all design requirements because of various compr[...]
18
51%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2011 nr 2 147-162
PL Artykuł przedstawia opis oraz porównanie wyników optymalizacji uzyskanych po zastosowaniu różnych metod optymalizacji dostępnych w programie ANSYS Workbench. Celem badań była próba znalezienia najskuteczniejszej metody do optymalizacji wstępnej, a także sformułowanie zaleceń pomocnych podczas dokony[...]
EN The article presents a description and comparison of results obtained after optimization using different optimization methods available in ANSYS Workbench software. The aim of this study was an attempt to find most effective method for initial optimization and formulate recommendations useful for fi[...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Współczynniki transferu ciepła używane w analizie numerycznej pola cieplnego są zwykle przedstawiane w tabelach. Te wartości są także podawane w postaci gómych i dolnych wartości, co generuje dodatkowy dylemat, która wartość wybrać. Artykuł opisuje kalibrację współczynników przepływu ciepła na obiek[...]
EN Thermal coefficients, used in numerical analysis of the thermal field, are usually given by tables. The values are also given wilh Iover and upper bound that presents an additional dilemma when determining, which value to choose. This paper describes a calibration of the thermal coefficients on the[...]
20
51%
Modelowanie Inżynierskie
PL W niniejszej pracy przedstawiono procedurę poprawiania modelu numerycznego maszyny elektrycznej na podstawie wyników badań eksperymentalnych. Wykorzystano metodę optymalizacji opartą na algorytmach genetycznych do estymacji zastępczych parametrów materiałowych uzwojenia maszyny złożonego z miedziany[...]
EN This paper presents an application of optimization methods based on genetic algorithms for eqivalent material properties estimaton of electric machine elements. Optimisaton method was used to estimate equivalent materials parameters of coils made of copper and insulation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last