Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 243
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody numeryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń mas wody towarzyszącej modelu szalupy. Badania eksperymentalne zrealizowano w Akademii Marynarki Wojennej w pracowni manewrowania okrętem. Obejmowały one kołysania swobodne szalupy na wodzie spokojnej. Weryfikacji zastosowanej me[...]
EN The paper presents the results of experimental research and computational results of added masses for a launch model. The program of research included free motions of the launch on calm water. Verification of the applied method was carried out based on comparison of measured and calculated heaving a[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2006 Vol. 5, nr 1 148-153
EN In the paper the inverse heat conduction problem is discussed. The energy equation contains the term determining the capacity of volumetric internal heat sources q(x) (x is a geometrical coordinate) and this parameter is identified. The solution of inverse problem bases on the least square criterion[...]
3
100%
Archiwum Spalania
PL Degradacja środowiska naturalnego wymusza potrzeby wprowadzania rygorystycznych norm w zakresie jego ochrony, a co za tym idzie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Pierwotne metody redukcji należą obecnie do najtańszych metod ograniczania zanieczyszc[...]
EN The degradation of the natural environment extorts need of introducing in range rigorous norms his protection, and what it for this goes the undertaking of working aiming to limitation emission of harmful pollution. The primary methods of pollution reduction are presently among the cheapest methods [...]
4
100%
Archiwum Spalania
PL W niniejszej pracy przedstawiono przegląd literatury w zakresie zastosowania metody symulacji dużych wirów (ang. Large Eddy Simulation) do obliczeń numerycznych spalania w silnikach tłokowych. Jest to znakomite narzędzie obliczeniowe przepływów turbulentnych łączące powszechnie używaną metodę RANS ([...]
EN In this paper a literature review of LES model application to ICE is provided. Large Eddy Simulations (LES) model has become powerful computational tool with application to turbulent flows. It links classical Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) approach and Direct Numerical Simulation (DNS). This[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN A numerical scheme is constructed to solve two-term sequential fractional differential equations with the orders of Caputo derivatives in the range (0,1). The proposed method is based on a corresponding existence-uniqueness theorem and transformation of the SFDE into an equivalent fractional integra[...]
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 38-39
PL W pracy przedstawiono dostępne w literaturze metody numeryczne stosowane do rozwiązywania równań bilansu populacji komórek. Metody te zostały podzielone na trzy grupy: metody różnic skończonych, metody widmowe oraz metody elementów skończonych. Scharakteryzowano te metody oraz przedstawiono ich zale[...]
EN Available in literature numeric methods applied to solve the cell population balance equations are presented in this work. The methods are divided into three groups: finite differences methods, spectral methods and finite element methods. These methods are shortly described. Advantages and disadvant[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono definicje analizy cyklu życia (LCA), scharakteryzowano poszczególne etapy tej analizy zgodnie z normą PN EN ISO 14041 oraz nakreślono możliwości i obszary jej zastosowań. Ponadto przytoczono przykłady programów komputerowych wspomagających proces analizy cyklu życia i przeds[...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono opis narzędzi do analizy i wspomagania projektowania procesów obróbki cieplno-chemicznej na przykładzie procesu azotowania gazowego. Opracowano kilka narzędzi opartych o różnorodne metody numeryczne: 1) rozwiązywanie nieliniowych układów równań metodami iteracyjnymi (kolejnych [...]
EN In the paper there is presented a description of intelligent tools to support the designing processes of chemical-heat treatments (on the exemplary case of nitriding process) i.e. experimental-theoretical models of the treatment which were elaborated by means of following numerical methods: 1) analy[...]
9
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In the paper a new approach for the computation of slightly damped elastic structural vibrations over the medium frequency range is proposed. The effective quantities (deformation energy, vibrational intensity, etc...) are evaluated after resolution of a small system of equations that does not in an[...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 687-692
PL Przeprowadzono analizę wpływu emisyjności powierzchni ścian na przepływ ciepła w trój i czteroelementowym modelu pieca komorowego. W opracowaniu wzięto pod uwagę materiały ogniotrwałe o różnej emisyjności i różnych oporach cieplnych.
EN An analysis of the influence of wall emissivities on heat transfer in three- and four-surface model of chamber furnace has been carried out. In the work the refractory materials of different emissivities and heat resistances have been taken into consideration.
11
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 529-537
PL W pracy przedstawiono sposób modelowania drgań giętno-skrętnych elektromechanicznego układu napędowego dużej mocy. Układ rozpatrzono jako dyskretna-ciągły ze sprzężeniem pomiędzy częścią elektryczną i mechaniczną. Do dyskretyzacji wałów zastosowano metodę elementów skończonych.
EN The way of modeling if trans verse-torsional vibrations of high power electromechanical driving system has been presented in the paper. The system has been considered as a discrete-continuous one with mutual interaction between electrical and mechanical parts. The FEM has applied for discretization [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 271-277
PL W artykule przedstawiono koncepcję badania strefy skrawania skał z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Traktując skałę jako naturalny materiał kruchy, przeanalizowano ksztahowanie się obszaru wytężenia materiału w strefie krawędzi skrawającej. Zagadnienie to jest ważne np. z punktu widzenia[...]
EN The paper presents a concept of studying rock cutting zone using a Finite Element Method. Treating the rock as a natural brittle material, the shape of the material effort zone in the contact area of the cutting edge was analysed. The above problem, is important, among others, from the point of view[...]
13
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 155-164
PL W pracy przedstawiono problematyke krótkich szczelin gładkich występujących w pompach i innych maszynach przepływowych. Omówiono istniejace formuły algebraiczne modelowania takiego przepływu i przedstawiono wstępne obliczenia numeryczne.
EN The flow through an annulus gaps in pumps and other hydraulic machines was analyzed. The algebraic models were compared and results of simulation shown.
14
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2000 z. 35 17-56
PL Metodę prostych można rozpatrywać jako graniczny przypadek metod analitycznych i numerycznych. Od metod opartych na różnicach skończonych różni ją to, że jeden z wymiarów siatki prostokątnej dąży do zera. Oznacza to, że metoda prostych wymaga dyskretyzacji tylko względem jednej zmiennej, podczas gdy[...]
EN The method of lines can be considered as the boundary between analytical and numerical methods of integration. The method of lines requires finite differencing oniy in one independent variable, whereas the other remains continuous; hence its variation to the classical finite diffe rence methods. Thi[...]
15
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN An efficient, accurate, and simple numerical method is necessarv for analysis and design of an incompressible potential flow around multi-element airfoils. In this paper, which is the subject of the second part of the study, the mathematical model is built utilizing the local coordinate system, wh[...]
16
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr. 12 697-701
17
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN Frontal polymerization has been studied for many years experimentally and theoretically. This technique can exhibit a phase change between a liquid monomer and a solid polymer and many studies, both theoretical and experimental, have been devoted to the stability of the front which separates the two[...]
18
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The paper presents the method for kinematic analysis of plane mechanisms of the class higher than II in accordance with the classification by I. I. Artobolewski. This method is called modification. A dimensionless function related to removed constraints has been introduced. Certain indicators of mec[...]
19
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2009 Nr 5 (200) 188-197
PL Detonacja jest zjawiskiem, które znane jest nauce od ponad stu lat. Na ogół rozumiemy ten proces szybkiego spalania, jednak szczegóły struktury detonacji i jej mechanizm chemiczny są nadal przedmiotem intensywnych badań ze względu na ich znaczenie praktyczne. W ostatnim okresie prace badawcze nad si[...]
EN The detonation is a phenomenon which has been known for over a hundred years. We generally understand this process of rapid combustion, however the details of the shock structure and chemical mechanism of the detonation is still a subject of intense research due to its practical importance. Recently[...]
20
100%
IPPT Reports on Fundamental Technological Research
2016 nr 4 1--153
PL W niniejszej pracy zaproponowano i eksperymentalnie zweryfikowano niskoczęstotliwościową metodę identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji. Zaproponowana metoda wykorzystuje nieparametryczny model konstrukcji referencyjnej w postaci zbioru jej doświadczalnie zarejestrowanych odpowiedzi. Takie[...]
EN This thesis proposes and experimentally verifies a low-frequency method for identification of modifications of structural mass and stiffness. The proposed method is based on a nonparametric model of the unmodified structure, which is constituted by a set of its experimentally recorded responses. Suc[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last