Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody analizy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 109-116
PL W artykule wskazano różne metody oceny projektów przedsięwzięć innowacyjnych, uwzględniających kryteria gospodarki narodowej jako całości. Następnie szczegółowo opisano metodę oceny w oparciu o wartość dodaną. Całość uzupełniono przykładem.
EN The paper presents different methods of innovative projects evaluation, which take into consideration the criteria of national economy as a whole. Evaluation method using additional value is described in detail. The example of method application is shown.
2
100%
Logistyka
2000 nr 4 25-27
3
86%
Rynek Energii
2010 nr 4 103-108
PL W artykule przedstawiono różne metody analizy niezawodności układu mostkowego - metodę dekompozycji, minimalnych przekrojów, minimalnych dróg połączeń oraz metodę macierzy połączeń. Dokładność przedstawionych metod analizy niezawodności układu mostkowego porównano na wspólnym wykresie. Praktyczne za[...]
EN Various methods of the reliability bridge configuration analysis were introduced in the paper - decomposition method, minimum cut set, minimum tie set and the method of matrix connections. The accuracy of the introduced methods of the analysis of the reliability of the bridge configurations was c[...]
4
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono metodę i wyniki analizy teoretycznej, w różnych stanach narostu potencjału chmury. Podano wyniki porównawcze badań laboratoryjnych zwodów Franklina i typu ESE przy funkcji udarowej napięcia. Uzasadniono fizyczne podstawy działania zwodów typu ESE. Zamieszczono przykłady real[...]
EN In the paper presents the method and the results of theoretical analysis, in various states of accretion potential of the cloud. Comparative results are given for Franklin and ESE rods at the laboratory surge voltage function. Justified the physical basis of the type of ESE air terminal performance.[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania wybranych programów komputerowych w analizie obwodów nieliniowych prądu stałego. W obliczeniach analitycznych, w celu wyznaczenia np. wartości prądów płynących w gałęziach obwodu i/lub napięć na elementach, stosowane są zazwyczaj metody graficzne. Meto[...]
EN The article presents chosen possibilities of Multisim and Mathcad computer programs in the context of their application in the analysis of non-linear circuits of direct current. Three circuits including non-linear elements have been analyzed. Their current-voltage characteristics have been presented[...]
6
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł stanowi pierwszą część obszernego streszczenia rozprawy doktorskiej pod tytułem „Określenie mechanizmów krystalizacji w procesie MBE trójskładnikowych związków Cd1-xAxTe (A = Zn, Mn, Hg)", opracowanej na postawie badań prowadzonych przez autora w Laboratorium MBE Instytutu Technolo[...]
EN This paper is the first part of an extended abstract of the PhD thesis entitled „Determining of the growth mechanisms in MBE growth of ternary Cd1-xAxTe (A = Zn, Mn, Hg) compounds" written on the base of experiments performed in the MBE Lab. in Institute of Vacuum Technology, Warsaw. In th[...]
7
86%
Logistyka
2000 nr 3 7-10
8
86%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule opisano substancje o działaniu psychoaktywnym działające na ośrodkowy układ nerwowy. Są to związki lub też mieszaniny związków syntetycznych (m.in. BZP - N benzylopiperazyna, mefedron, JWH-018 (naftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon), TFMPP - trifluorometylofenylo-piperazyna) oraz nat[...]
EN The paper describes psychoactive substances acting on the central nervous system, commonly referred to as designer drugs. Designer drugs are compounds or mixtures of synthetic compounds (e.g. BZP - N-benzylpiperazine, mephedrone, JWH-018 (naphthalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)-methanone), TFMPP -trif[...]
9
72%
Energetyka
2008 nr 10 672-675
PL Omówiono wykorzystanie wybranych metod identyfikacji zagrożeń w analizie ryzyka technicznego elementów bloku energetycznych. Ocena ryzyka systemów złożonych, do jakich należy blok energetyczny wymaga identyfikacji wszystkich możliwości prowadzących do uszkodzenia systemu. Dla potrzeb takiej identyfi[...]
EN Discussed are various selected hazard identification methods in analysis of technical risk in power blocks' elements. Assessment of a risk in such complex systems like power blocks requires identification of all possibilitites leading to a damage of a system. For the needs of such an identification [...]
10
72%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 1 31--37
PL Niniejszy artykuł dotyczy analizy obecnych metod pozyskiwania informacji przestrzennej o obiektach o kompozycji przestrzennej. Chociaż obszar pozyskiwania informacji przestrzennej jest dość obszerny, uwaga skupiona jest na aktualnie najczęściej używanych metodach takich jak przestrzenna metoda polar[...]
EN The contribution deals with the analysis of the present acquisition methods of spatial information about the objects with spatial composition. Although the field of acquisition of spatial information is quite extensive, attention is focused on the present most commonly used methods as spatial polar [...]
11
72%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 9 1935--1938
PL Fitosterole to biologicznie aktywne związki naturalnie występujące w błonach komórkowych roślin. Do ich głównych źródeł należą oleje, ziarna zbóż i orzechy. Sterole roślinne obniżają poziom cholesterolu we krwi, co powoduje rosnące zainteresowanie tą grupą związków w takich gałęziach przemysłu, jak [...]
EN A rewiev, with 28 refs., of main sources, applications in food and pharmaceutical industries as well as of the anal. techniques used for their detn.
12
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania źródeł sterowanych do wykreślania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów nieliniowych. Ze względu na graficzne sposoby rozwiązywania obwodów nieliniowych prądu stałego, podstawowym elementem rozwiązywania obwodu staje się dokładne wykreślenie ch[...]
EN The article presents examples of application of controlled sources for determining current-voltage characteristics of non-linear elements. The precise determination of element characteristics is the key element for circuit calculation due to graphic ways of solving direct current non-linear circuits[...]
13
58%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2015 nr 3-4 72--77
PL Analizy wód i ścieków, a także próbek gazowych i stałych stanowią zasadniczy zakres analiz próbek środowiskowych. Metody stosowane do tego rodzaju analiz muszą charakteryzować się odpowiednimi granicami oznaczalności, powtarzalnością, precyzją i dokładnością. Kryteria takie spełnia wiele procedur, w[...]
EN Analysis of water and wastewater, as well as gas and solid samples are essential scope of analysis of environmental samples. The methods used to perform such analyzes must have the appropriate limits of determination, repeatability, precision and accuracy. Such criteria performs many procedures invo[...]
14
51%
Polityka Energetyczna
1998 T. 1, z. 1-2 113-149
PL rzedstawiono propozycje systematyki metod analizy energochłonności gospodarki narodowej na podstawie porównań międzynarodowych. Omówiono definicje wielkości makroekonomicznych i energetycznych wykorzystywanych w analizach energochłonności. Szczegółowo omówiono różnice w agregacjach danych energetycz[...]
EN Proposals of systematics of the methods of energy intensity analysis in national economy on the base of international comparison are given in this paper. The definitions of macroeconomic and energy quantities, which are used in energy intensity analysis are described. Differences of energy and macro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last