Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 213
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2006 T. 14, nr 1 25--28
PL Artykuł przedstawia metody opisu rzeczowego opracowania zbiorów w zautomatyzowanych systemach katalogowych w zakresie zbiorów bibliotek instytucji szkolnictwa wyższego o profilu ekonomicznym. Zwrócono uwagę, że trwają przygotowania do uruchomienia innych języków wyszukiwania informacji niż obecny sy[...]
EN The article presents methods for describing content-related data in automated cataloging systems, regarding collections of libraries of economic-profile higher education institutions. Informative aspects of such catalogues were discussed. It was pointed out that preparations have been underway to im[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 8 26-29
3
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opisano nową, uzupełniającą metodę badań reaktywności koksu, umożliwiającą ocenę stopnia i intensywności degradacji ziaren koksu o różnej wielkości wyjściowej. Przedstawiono wyniki badań reaktywności koksu tą metodą, obejmujące stopnie ubytku masy próbek koksu o różnej wyjściowej wielkości ziaren, u[...]
EN The new supplementary method for determination of reactivity of coke makes it possible to estimate the degree and the rate of degradation of cake grains with various initial sizes. Results obtained by means of this method were presented in terms of mass decrements of coke samples with various initia[...]
4
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono wskaźniki oceny ekonomicznejmi energetycznej obór stanowiskowych i wolnostanowiskowych. Oceniane obory zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wielkość stada 4-48 krów. Obory wolno-stanowiskowe ze wzglęgdu na poziom mechanizacji (wysoka wydajnosć pracy i wysok[...]
EN Paper presents the results of economical and energetic evaluation of 52 tying- and free stall cow-barns on different family dairy farms. The cow-barns were designed and built in the seventieth and eightieths for herd concentration of 6-48 livestock units (LU). Following factors were assumed as the c[...]
5
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Nowoczesne systemy chowu bydła powinny być realizowane w funkcjonalnych budynkach wyposażonych w urządzenia i maszyny zapewniające pozyskiwanie wysokiej jakości surowca oraz dobre warunki dla zwierząt. Zastosowane systemy technologiczne chowu zwierząt powinny też w minimalnym stopniu zagrażać środow[...]
EN Paper presented the method of evaluating technical solution in cattle raising based on the labour and energy inputs and on the investment costs. The method enables to select the cow-barn building design its equipment elements and technology best fitted to productivity of particular dairy farm. Optim[...]
6
100%
Przegląd Budowlany
7
100%
Logistyka
2015 nr 4 4236--4240, CD2
PL W artykule przedstawiono metodę oceny rozwiązań logistycznych budynku mieszkalnego. Podczas określania zakresu przeprowadzania renowacji i modernizacji budynków mieszkalnych bierze się pod uwagę wymagania mieszkańców dotyczących logistyki obiektu, a także aktualne wymagania prawne, z intencji swej p[...]
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono hierarchię w organizacjach zarządczych według współczesnych metod. Sformułowano nowe określenie hierarchii. Podkreślono, że wiele organizacji przyszłości będzie miało hierarchiczną budowę.
EN Hierarchy of organizations managed by contemporary methods was presented. New idea of hierarchy was formulated. It was emphasized that many future organizations would have hierarchical construction.
9
88%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2003 R. 11, nr 3 127-132
PL Przedstawiono metodę szacowania przeciętnego wykorzystania środków mechanizacji rolnictwa w skali kraju. Przy jej zastosowaniu wyznaczono roczne wykorzystanie wybranych maszyn w Polsce.
EN Paper presented the method to evaluating average making use of farm mechanization means in the scale of whole country. Annual operation of selected agricultural machines in Poland was determined with the use of described method.
10
88%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL W artykule zestawiono i porównano metody kartograficzne stosowane do przedstawienia gęstości zjawisk rozproszonych w celu pokazania mnogości i różnorodności sposobów, jakimi mogą dysponować autorzy map prezentujących tylko jedno zagadnienie. Ponadto przedstawiono różnice między mapami opracowanymi p[...]
EN The author lists and compares cartographic methods of presenting the density of dispersed phenomena: dot method, choropleth, dasymetric choropleth, isoline method, three-dimensional data models. The aim of the paper is to show the multitude and variety of methods, which can be used for presenting ju[...]
11
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 11 1060-1065
PL W artykule opisano zagadnienia związane z badaniem cyfrowych przekaźników elektroenergetycznych. Wymieniono cechy cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych wpływające na sposoby ich badania. Przedstawiono aktualnie obowiązujące trendy w podziale badań przekaźników elektroenergetycznych. Dokonano opisu c[...]
EN Problems linked to testing of digital power system protections are described in the submitted paper. The features of digital power system protections, which have an influence on their testing methodology are mentioned. Also trends concerning the present division of power system protection testing ar[...]
12
75%
Transport Samochodowy
2012 z. 4 69--80
PL Zawartość rodu (Rh) w skorupie ziemskiej wynosi około 0,001 ppm (part per milion). Rod należy do grupy platynowców (PGEs: Platinum group elements – Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Os). Odgrywa on kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu konwerterów katalitycznych, szeroko stosowanych w samochodach, a także ni[...]
EN The content of rhodium (Rh) in the earth's crust is about 0.001 ppm (part per million). Rhodium belongs to the platinum group of metals (PGEs: Platinum group elements - Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Os). It plays a key role in the proper functioning of catalytic converters that are widely used in cars, as wel[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 2 31--43
PL Nieustanne dążenie badaczy do pełniejszego rozumienia i wyjaśnienia praw rządzących przyrodą spowodowało, że rosnącego znaczenia nabierają poszukiwania nowych metod badawczych, coraz efektywniej wspomagających procesy poznawcze. Należą do nich niewątpliwie uzupełniające modele symulacyjne, tworzone[...]
EN Endless efforts made by researches in order to better understand and explain principles governing the nature, has caused that it is becoming of greater importance to seek new investigation methods, which play an increasingly more significant role in enhancing the cognitive processes. Such are, beyon[...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 123-129
PL Przedstawiono opracowaną metodę Wskaźnika Zespolonego Jakości Maszyny Ogrodniczej umożliwiającą dokonanie wyboru optymalnej maszyny do koszenia trawy przy uwzględnieniu wielu cech o różnowymiarowych jednostkach miary. Przeprowadzano ocenę wybranych wykaszarek i kosiarek ogrodniczych przy zastosowani[...]
EN The study presents a developed method of the Complex Index of Garden Machine Quality, which enables selection of an optimal grass mower with consideration of many properties of heterodimensional measurement units. Evaluation of the selected strimmers and lawnmowers with the use of a developed method[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 307-314
PL Przedstawiono metodę wyznaczania nacisków krytycznych. Metoda ta różni się od metody standardowej tym, że prosta aproksymująca przebiegi eksperymentalne zagęszczania w zakresie odkształceń pierwotnych wyznaczana jest jako styczna do kilku przebiegów eksperymentalnych zarejestrowanych przy różnych wa[...]
EN The work presents the method used to determine critical pressure values. This method differs from standard method with regards to the fact that straight line approximating experimental compaction trajectories in the scope of primary strains is determined as the tangent to several experimental curves[...]
16
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 315-323
PL Przedstawiono wyniki testów jednoosiowego zagęszczania gleby w warunkach możliwej bocznej rozszerzalności. Badania przeprowadzono w wannie glebowej stosując materiał badawczy o składzie granulometrycznym gliny lekkiej, średniej i ciężkiej przy dwóch wilgotnościach. Wartości nacisków krytycznych wyzn[...]
EN The paper presents test results for one-axial soil compaction in the conditions of possible side expansion. The tests were carried out in soil tub using test material with grain composition of light, medium and heavy clay, for two humidity values. Critical pressure values were determined using thest[...]
17
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Praca stanowi drugą część rozważań dotyczących metodycznych aspektów określania postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Pierwszą część zakończono opisem przedmiotu badań. W drugiej części ten sam przedmiot, stanowiący próbę 120 gospodarstw z czterech gmin Małopolski, poddano szczegółowej analizie[...]
EN This work is the second part of discussion regarding methodical aspects for determining scientific and technical progress in agriculture. The first part was brought to the description of analysed object. In the second part, the same object, that is a sample of 120 farms from four boroughs in Małopol[...]
18
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono podstawowe definicje stopniodni grzania. Podano średnie dobowe temperatury powietrza w 2003 r. dla woj. pomorskiego i obliczone z definicji miesięczne liczby stopniodni grzania dla temperatury bazowej 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 18,3 oC, przyjęte dalej jako wartości poprawne. Omówiono[...]
EN Basic definitions of heating degree- days are presented. Average 24 hours’ air temperatures for the Pomeranian Province in 2003 are given and monthly number of heating degree - days for base temperatures 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 18,3 ° C, further assumed as the correct values, is calculated fr[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 184-187
PL Artykuł przedstawia tworzenie sterowanego komputerowo systemu pomiarowego opartego o kartę National Instruments Data Acquisition oraz oprogramowanie National Instruments LabVIEW. Celem badań jest detekcja pęknięć w stali przy zastosowaniu systemu testowego opartego o magnetyczny strumień rozproszeni[...]
EN The paper presents the building up of a computer controlled measurement system based on National Instruments Data Acquisition card and National Instruments LabVIEW software package. The aim of this research is to detect surface cracks on steels by applying a Magnetic Flux Leakage (MFL) testing metho[...]
20
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 6 20-22
PL Zastosowanie biokatalizy stanowi przyjazną środowisku, energo i materiałooszczędną alternatywę dla konwencjonalnych procesów chemicznych. Kluczem do jej realizacji są trwałe preparaty enzymatyczne o dobrze określonych właściwościach. Otrzymuje się je najczęściej drogą immobilizacji enzymów na/w stał[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last