Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda wielokryterialna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 13 99-107
PL W referacie zaprezentowana została metoda wielokryterialnej oceny budowlanego procesu technologicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Proces technologiczny obrazuje harmonogram. Wybór optymalnego, czyli najlepszego z możliwych harmonogramów jest zagadnieniem bardzo trudnym z uwagi na dużą liczbę do[...]
EN Schedule in the broadest meaning is a sequence of tasks planned over time. To be able to prepare a schedule one needs to know what the task set is, the demanded order of completion of the tasks (relations between tasks) and time that it takes to complete each of them. Moreover, tasks to be completed[...]
2
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016 Vol. 7, no. 3 179--184
PL Proces inwestycyjno-budowlany jest niezwykle złożony a czynności związane z jego realizacją można podzielić na kilka etapów. Najważniejszym z nich jest etap przygotowania inwestycji. To wtedy zapada szereg decyzji dotyczących m. in. wyboru lokalizacji, wyboru rozwiązań materiałowych czy technologicz[...]
EN The process of investment is extremely complex and activities related to its implementation can be divided into several stages. The preparation stage is the most important of them. At the planning stage a number of decisions concerning, among others choice of location, choice of materials and techno[...]
3
61%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 7 14--19
PL Wraz z rozwojem gospodarczym kraju i rozwojem komunikacji wzrasta uciążliwość związana z ruchem ulicznym. Hałas powodowany przez pojazdy jest wszechobecny i obejmuje ponad 20% powierzchni kraju. Aby poprawić komfort mieszkańców terenów przylegających do dróg oraz ochronić środowisko naturalne przed [...]
EN Together with the economic development of Poland and the progression of transportation, the nuisance associated with traffic increases. Noise caused by vehicles is ubiquitous and covers over 20% of the country. In order to improve the comfort of the inhabitants of areas adjacent to roads and protect[...]
4
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 54 7-15
PL Problem wyboru system informatycznego jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakim się spotyka przedsiębiorca chcący wdrożyć system. W artykule zaproponowano metodę AHP, jako produkt wspomagający ową procedurę.
EN Problem of choice system computer is one of the most difficult problems an entrepreneur wanting to introduce the system is meeting with which. In the article they suggested with AHP method assisting that procedure.
5
51%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono problem dystrybucji dóbr z wykorzystaniem wielokryterialnej metody wspomagania decyzji. Analiza problemu realizowana była dwuetapowo, w pierwszym etapie sformułowano zadanie optymalizacyjne obsługi transportowej, a następnie przeprowadzono ocenę uzyskanych rozwiązań wykorzy[...]
EN The paper discuses problem of goods distribution with multicriteria method as a decision supporting tool. The problem analysis was realized in two stages. In the first stage optimization task for transportation services was formulated and in second stage gathered solutions were evaluated with multic[...]
6
51%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2002 No. 2 69-86
PL Rozważane metody i schematy logiczne pozwalają przyjmować racjonalne rozwiązania, które odpowiadają wymaganiom remontu dachu i finansowym możliwościom klienta. W podstawowych etapach w celu wybrania racjonalnego wariantu remontu dachu zaleca się wykorzystanie metod wielokryterialnych (Topsis, Promet[...]
EN The created methods and the logical scheme of an alternative selection based on it, allow for the adoption of decisions that optimally satisfy the technical parameters of roof repairs and the financial possibilities of a builder in each concrete case. It is here suggested that one selects a rational[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 379--388
PL Metody wielokryterialne dają możliwość uporządkowania lub wyodrębnienia grup preferencji obiektów charakteryzowanych przez wiele różnych cech. W artykule podejmowane jest zagadnienie wyboru metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych, jaką jest m.in. selekcja walorów giełdowych, s[...]
EN Multi-criteria methods enable to build rankings or create groups of preferences of objects that are assessing in terms of many criteria. The portfolio selection is a problem of assessing companies in terms of fundamental, market or other characteristics. The purpose of the paper is to choose multi-c[...]
8
51%
Archives of Civil Engineering
2016 Vol. 62, nr 3 137--148
PL Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie i analiza problemu decyzyjnego, przed jakim stoi przyszły właściciel domu - wybór optymalnego rozwiązania dla izolacji termicznej budynku w odniesieniu do wybranych kryteriów, zarówno kosztowych, jak i tych uwzględniających przyszłe korzyści. Problem w[...]
EN The purpose of this paper is to present and analyse the decision-making problem faced by a future house owner - selection of the optimal solution of building thermal insulation in relation to the selected criteria, both related to costs and future benefits. The problem of selecting the best solution[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2019 z. 102 185--195
EN It is not easy to choose a car depending on the type of engine used in it. This is due to the diversity of properties characterising certain types of cars and doubts concerning the costs incurred during their operation (especially for new types as electric cars). Thus, this article presents a compar[...]
10
41%
Acta Energetica
2017 nr 3 136--141
PL W centrum zainteresowania autora jest ocena stopnia, w jakim pięć technologii energetyki niskoemisyjnej, mających największy potencjał rynkowy, może przyczynić się do wzrostu dobrobytu społecznego w rozumieniu koncepcji zrównoważonego rozwoju. Stosowane są metody heurystyczne. Identyfikacja istotnyc[...]
EN The author’s focus is on assessing the extent to which five low-carbon energy technologies with the highest market potential can contribute to increased social well-being within the concept of sustainable development. Heuristic methods are used. Relevant criteria in the areas of economy, society, an[...]
11
41%
Cement Wapno Beton
PL Budownictwo zrównoważone stało się ważnym czynnikiem ograniczania jego negatywnego wpływu na zagadnienia społeczne, gospodarcze i środowiskowe w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się. W budownictwie zrównoważonym wybór materiału odgrywa bardzo ważną rolę. W tej pracy przeprowadzono kompleksowy[...]
EN Sustainable construction became an integral part of reducing the impact on social, economic and environmental aspects in developed and developing countries. To achieve sustainability in construction, selection of material plays an important role. In the present work, a comprehensive review of sustai[...]
12
41%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 9 108--112
PL W pracy przedstawiono obliczenia dotyczące zastosowania wielokryterialnej metody podejmowania decyzji (AHP) do analizy wyboru typu gospodarstwa agroturystycznego. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano metodę do wyboru wariantów z czterech różnych spotykanych typów przedsiębiorstw agroturystyc[...]
EN The paper presents calculation the multiple criteria decision analysis of concepts of a type building site planning for the farm tourism. For the multi-criteria analysis a simple model using the AHP method was adopted. The article presents and characterizes the method for selecting variants from fou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last