Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda ultradźwiękowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2008 Nr 63 45-50
PL W artykule scharakteryzowano nieniszczące metody kontroli połączeń klejonych. Przedstawiono wady technologiczne i eksploatacyjne połączeń tego typu. Zaprezentowano rozwiązanie problemu występującego podczas klejenia blach stalowych, polegającego na utracie szczelności połączenia w wyniku niewłaściwi[...]
EN This paper presents of the method of the testing of the glue joinL Author offers the ul-Irasonic nondestructive method. This paper presenls results of the research. Aulhors test steel samples, using adhesive - Sika Power 430. Based on theoretical analysis of the problem studied, and on the grounds o[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy prezentowana jest nowa, opracowana przez autora, ultradźwiękowa metoda badań procesu wiązania i twardnienia tworzyw ceramicznych. Idea metody opiera sie o ciągły pomiar prędkości fali podczas wiązania i twardnienia tworzywa. Pomiary prowadzone są na dwa sposoby: w cienkich warstwach (kontakt[...]
EN The work presents new method, which has been developed by the author, of ultrasonic investigation of setting and hardening process of ceramic materials. The method is based on a continuous measurement of ultrasonic wave velocity during setting and hardening of the material. Investigations are carrie[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono możliwości środowiskowego programu DASYLab do obliczeń podstawowych parametrów w przepływie dwufazowym ciecz-gaz. Zaprezentowano moduły programu do wyznaczania prędkości, częstotliwości tworzenia się pęcherzy i konturu przepływu fazy gazowej.
EN There are presented possibilities of the environmental DASYLab program for calculation the basic parameters in the two-phase fluid-gas flow. Particular moduli of program are shown especially those for determination of velocity, frequency of generation of bubbles as well as contours of gas phase flow[...]
4
100%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 105-116
PL W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań składowych, adhezyjnego układu bimateriałowego typu połączenie powłoki regeneracyjnej ze stalowym podłożem. Zakres badań ogranicza się do dwóch zagadnień, a mianowicie badań wpływu przygotowania (schropowacenia) podłoża na osłabienie ultradźwiękowej f[...]
EN The paper presents a methodology and some results of an investigations ofcomponents of bimaterial adhesive system type a bonds of renovative coating connected with steel substrate. The scope of the investigation in limited to two problems namely, to evaluation of the influence of a preparation of th[...]
5
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono sposób pomiaru grubości warstw hartowanych indukcyjnie nieniszczącą metodą ultradźwiękową. Metoda opiera się na ustalonej doświadczalnie korelacji między wskazaniami uzyskanymi metodą ultradźwiękową a grubościami warstw hartowanymi indukcyjnie, określonymi metodami niszczącymi.[...]
EN In this work a non-destructive ultrasonic method of thickness measurement of induction hardened layer has been proposed. This method is based on experimentally found correlation between the ultrasonic signal and the thickness measured by a destructive method. Samples taken from a crankshaft made of [...]
6
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono metodę pośredniej oceny średnicy jądra zgrzeiny podczas jej powstawania, przez pomiar stopnia penetracji jądra zgrzeiny metodą ultradźwiękową. Jako wizualizację sygnału ultradźwiękowego wykorzystano prezentacje B-scan. Badania weryfikacyjne potwierdziły, że istnieje korelacja pomiędzy [...]
7
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Określenie wytrzymałości złącza na nagłe obciążenie dynamiczne, na podstawie pomiaru twardości złączy spawanych i wielkości sfery wpływu ciepła. Istotą metody UCI jest wartość twardości, zmierzona przesunięciem częstotliwości rezonansowej mechanicznego rezonatora.
EN Determination of the strength of a joint to a sudden dynamic load, based on hardness testing of welded joint and the size of heat-affected zone. The essence of the method UCI is the value of hardness corresponding to the shift of the resonant frequency of a mechanical resonator.
8
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2006 z. 215 7-18
PL W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący oceny jakościowej zgrzein punktowych w cienkościennych elementach stalowych badanych metodą ultradźwiękową. Podano przebiegi odbić sygnału ultradźwiękowego dla typowych poprawnych i wadliwych zgrzem. Ponadto przedstawiono nowatorską metodę obserw[...]
EN This article contain some information about the main methods of ultrasonic quality controI of spot welds. Resistant welding proces s is very sensitive for lots of factors like: electric power excursion, electrodes and material surface's condition, electrical by-pass, etc. It usually causes worse qua[...]
9
88%
Nukleonika
PL W pracy przedstawiono pierwszą zbudowaną w kraju próżniową linię technologiczną z zastosowaniem technologii naparowania łukowego do nakładania cienkich warstw dekoracyjnych. W procesie można pokrywać obiekty zarówno warstwami metali jak i ich związków, a w szczególności warstwami Ti oraz TiN. Zastos[...]
EN This paper presents industrial arc based equipment for deposition of metallic or nitride coatings on the glass surface. The large size vacuum chamber (volume about 4 m3) with the sample holder is demonstrated. Pumping system consists of two rotary pumps BL90, the Roots pump WK4000 and the oil diffus[...]
10
88%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
PL Praca niniejsza nawiązuje do stosowanych obecnie metod określania wytrzymałości betonu na podstawie badań ultradźwiękowych, ale głównym jej celem jest badanie propagacji fal ultradźwiękowych w strefie zbrojenia, ograniczeń geometrycznych i zarysowania betonu. Są to badania inspirujące rozwój defekto[...]
EN Concrete quality testing by means of the ultrasonic method is justifiable in the process of reinforced concrete construction execution, in the period of operational use of the object, in situations connected with its adaptation to other purposes and, more frequently, in the emergency states. The ult[...]
11
88%
Archives of Civil Engineering
PL Metodyka badań ultradźwiękowych głębokości rysy naturalnej w betonie lub szczeliny uformowanej w dowolny sposób, bazuje na wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji fal na linii jej zakończenia. W konstrukcji żelbetowej zbrojenie stalowe usytuowane poprzecznie do rysy jest elementem ciągłości ośrodka i powod[...]
EN Methodology of ultrasonic investigation of a natural crack or purposely-formed slot is based on taking advantage of the effect of wave diffraction at crack end. In reinforced concrete structures steel reinforcement placed across the crack is an element of medium continuity, and is a cause of difficu[...]
12
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2011 R. 40, z. 118 169--176
PL W artykule wykonano analizę w zakresie możliwości i przydatności nieinwazyjnych metod detekcji przemieszczania frontów palenia w ładunkach stałych paliw rakietowych usytuowanych w laboratoryjnych komorach spalania typu bomba Crawforda lub zaelaborowanych w silnikach rakietowych. Przed analizą ka[...]
EN It was done an analysis concerning capabilities and application suitability of non-intrusive methods for detection of movement of burning zones in solid rocket propellants inserted in special, laboratory combustion chambers of type Crawford combustion bomb or situated in rocket motors. Before [...]
13
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 20 59--64
PL Zaprezentowano nową metodę oceny zawartości lepiszcza aktywnego w masie formierskiej. Podstawę do oceny zawartości lepiszcza aktywnego w masie stanowią badania ultradźwiękowe masy. Umożliwiają one wyznaczenie współczynnika kC charakteryzującego własności sprężyste masy formierskiej. Na po[...]
EN A new method is presented for active binder content evaluation in moulding sand. The evaluation is based on ultrasonic research of the moulding sand, which permits determining the kC factor that characterises elastic properties of the sand. On the ground of the L = f(kC) relati[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono potrzeby monitorowania oraz pomiaru przepływu cieczy z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej na małych otwartych kanałach przepływowych. Omówiono zasady pomiaru przepływu cieczy tą metodą oraz jej wady i zalety. Omówiono główne źródła błędów metody ultradźwiękowej pod kątem j[...]
EN The paper presents the ways of ultrasonic monitoring and measurement of water flow in small natural channels. The idea of ultrasonic method for volume flow measurement is presented and its advantages and disadvantages are discussed. The main error sources, and their influence to the measurement accu[...]
15
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The work presents results of research on changes of elasticity and durability properties of moulding sands with a hydrophilic binder. The research concerns the surface layer of a mould. The presented loss of durability in the layer can be caused by too fast dehydration of the binder. The course and [...]
16
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedstawiono lokalizację defektów we wlewkach kuziennych, wskazując na porowatość osiową, która jest skutkiem działania krystalizacji. Wskazano na zawodność metody ultradźwiękowej w przypadku wlewków masywnych o masie dochodzącej do 110 T, gdyż po przekroczeniu pewnej masy krytycznej wlewka kuzienn[...]
EN A localization of some defects within the forging ingots has been shown to underline that axial porosity is the result of the solidification. It has been pointed out that ultrasonic method is deceptive in the case of massive ingots of the mass equal almost to 110 T. After a crossing a certain critic[...]
17
75%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 3 409-414
PL W pracy wykorzystano metodę ultradźwiękową do badania mechanizmu wzajemnego oddziaływania szkieł nawozowych i roztworów kwasu solnego lub cytrynowego symulujących warunki naturalnego środowiska glebowego. Przebieg biodegradacji szkła badano poprzez obserwacje mikroskopowe zmian jego powierzchni, pom[...]
EN In the study, an ultrasonic method was used to examine the interaction between glassy fertilizer and acidic solutions (HCl, citric acid), simulating conditions of the natural soil environment. The course of biodegradation of the glass has been studied by observing microscopic changes in the surface,[...]
18
75%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 208-212
PL Opracowano metodę pomiaru prędkości fal ultradźwiękowych podłużnej i poprzecznej w przypadku tworzyw gres porcellanato. Dokonano wyboru odpowiedniego aparatu i głowic ultradźwiękowych, metoda ultradźwiękowa stworzyła możliwość badań niejednorodności, anizotropii i właściwości sprężystych wytypowanej[...]
EN The methodology of measurement of longitudinal and transverse ultrasonic wave velocity was worked out in the ceramic gres porcellanato bodies. The selection of suitable apparatus and the ultrasonic heads was executed. Ultrasonic methodology created possibility of the investigation of in-homogeneity,[...]
19
75%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 160-163
PL Przedstawiono przydatność metod ultradźwiękowych do optymalizacji składu surowcowego mas do otrzymywania tworzyw typu gres porcellanato. Wykazano zależności o wysokich współczynnikach korelacji R2 > 0,96 między prędkościami podłużnej fali ultradźwiękowej a nasiąkliwością, wytrzymałością na zginanie [...]
EN The paper presents usefulness of ultrasonic methods for optimisation of the raw materials composition for gres porcellanato tiles manufacturing. Very good correlation (R2>0,96) was found between velocity of longitudinal ultrasonic wave and basic parameters of the studied ceramic materials, i.e.: wat[...]
20
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 576-581
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmian właściwości sprężystych i wytrzymałościowych mas ze spoiwami chemicznymi wywołane działaniem warunków atmosferycznych. Badania dotyczą wierzchniej warstwy formy. Wykazana utrata wytrzymałości w wierzchniej warstwie może być wywołana zarówno wtórną hydratacją [...]
EN In the work there are shown the results of research on changes of elastic and durability of water glass-bonded moulding sand. The research concerns a moulding sand surface layer. Presented decrease of durability in the top layer can be caused either by secondary hydration of binder or too fast dehyd[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last