Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda nieniszcząca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 9 18-19
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 99 109--118
PL W artykule przedstawiono statyczne badania żerdzi kotwowej wykonanej z tworzywa sztucznego o długości 5,5 m, które przeprowadzono na nowoczesnym stanowisku laboratoryjnym Katedry Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. Scharakteryzowano innowacyjny Samowzbudny System Akustyczny (SAS) do p[...]
EN The paper presents the statical research tests of rod bolt made of plastic with a length of 5.5 m, which were performed in a modern laboratory test facility at the Department of Underground Mining of the University of Science and Technology. Innovative The Self-excited Acoustic System (SAS) used to [...]
3
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 171-173
PL W artykule przedstawiono strukturę funkcjonalną systemu gromadzenia danych tomografu impedancyjnego, stosowanego do wyznaczania zawilgocenia ceglanych murów. System pomiarowy wyposażony został w: elektrody prądowe i napięciowe specjalnie zaprojektowane do badania zawilgocenia muru, układ automatyczn[...]
EN The functional structure of the impedance tomography data acquisition system for measuring distribution of moisture in brick's walls is presented. The measuring system is equipped with current and voltage electrodes of a special design adapted for different construction materials, with an automatic [...]
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 384-386
PL Oceniono przydatność metody sklerometrycznej i ultradźwiękowej. Na tle funkcjonujących w literaturze technicznej zależności dotyczących betonów zwykłych, wyznaczono przykładowe postaci krzywych skalowania. Mogą one być przyjmowane jako krzywe hipoteczne w zastosowaniach do betonów o wytrzymałościach[...]
EN The usability of sclerometric and ultrasonic mathod is evaluated. On the background of functioning in technical literature dependancies relative to plain concretes, examples of calibration curves are determined. They as hypothetical curves for high quality concretes may find application.
5
88%
Przegląd Budowlany
6
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 43-45
7
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 67-70
8
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono wyniki kilkuletnich badań prowadzonych w ITB, a także przeprowadzono ocenę stosowanych w kraju metod i procedur badawczych oraz wiarygodności oszacowań wytrzymałości betonu na ściskanie w istniejących konstrukcjach. W szczególności omówiono kwestie: warunków prowadzenia bada[...]
EN The paper deals with state of the art concerning test on cores and application of non - destructive test methods for estimation of concrete compressive strength. The laws of correlation between the cube strength and the strength obtained on cores with small diameters (100 and 50 mm) as well as stren[...]
9
75%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 4 333-339
PL Opisano zastosowanie metod nieniszczących, takich jak defektoskopia radiologiczna, defektoskopia ultradźwiękowa i tomografia komputerowa, do analizy porowatości odlewanych kompozytów metalowo-ceramicznych wzmacnianych włóknami na przykładzie kompozytu: osnowa stop AlSi11/zbrojenie włóknina grafitowa[...]
EN The paper describes the application of non-destructive methods, X-ray defectoscopy, ultrasonic defectoscopy and computer tomography, for porosity analysis in ceramic-metal composite fibres reinforced casts. As a sample the composite made of AlSi11 matrix and carbon fibers reinforcement was applied. [...]
10
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 1 46-50
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedyskutowano możliwości spełnienia wymagań jednorodnego magnesowania badanego obiektu pod kątem pomiaru właściwości magnetycznych metodą[...]
EN The paper presents the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its. The possibility of meeting requirements of homogeneous magnetization [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 85-86
EN The investigation of Young’s modulus of concrete obtained in static and dynamic way was conducted. Concrete beams of different sizes were tested using vibration monitoring method. The results indicates that dynamic Young’s modulus value is higher than static. Moreover, the value of dynamic Young's m[...]
13
75%
Świat Szkła
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents an idea of elastic waves application in the field of structure test and health monitoring. Laboratory experiments were performed for several laboratory specimens made of various materials. In this paper strips elements and plates were analyzed. The main components of the used equi[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents an idea of elastic waves application in the field of structure test and health monitoring. Smart technology used for this purpose can lead further to autonomous systems that may operate in real time providing information about the structure state or even remaining operational life[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 9 113-116
PL W artykule zaprezentowano tematykę bezkontaktowego mapowania czasów życia nośników w materiałach półprzewodnikowych z wykorzystaniem techniki modulacji absorpcji na swobodnych nośnikach. Opisano szczegóły techniczne dotyczące realizacji stanowiska badawczego oraz wykorzystanej metody detekcji sygnał[...]
EN In the paper the issue of a noncontact mapping of the lifetimes of carriers in semiconductor materials with the MFCA method is presented. The technical details of the construction of the experimental set-up and the applied method of detection are described. Example maps of the lifetime spatial distr[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 6--8
PL Prawidłowa kontrola jakości materiału w konstrukcji polega na ocenie jego właściwości i jednorodności metodami niepowodującymi uszkodzenia badanego elementu. Obecnie przy szerokim spektrum zastosowań fibropiaskobetonu odczuwa się brak szybkiej i bezinwazyjnej metody oceny jego właściwości. W artykul[...]
EN The correct quality control of the material in the structure involves the assessment of its properties and uniformity usingmethods that cause no damage to the tested structural element. Currently, with a wide range of applications of steel fibre reinforced fine aggregate concrete (SFRFAC) there is l[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 9 17-19
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 630-634
PL Omówiono metody oceny szorstkości powierzchni i stopnia zarysowania podkładu betonowego oraz wpływ tych parametrów na skuteczność napraw. Analizowano przydatność metod nieniszczących do oceny skuteczności napraw, prowadzonej według wytycznych zawartych w normie PN-EN 1504-10.
EN The methods of surface roughness and microcracking characterization of concrete substrate were discribed as well as the influence of these parameters on repair efficiency was analyzed taking into account the guidelines given in the standard PN-EN 1504-10.
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 9 492-495
PL Omówiono metody nieniszczące stosowane w badaniach betonu, zbrojenia, murów, stali, drewna i tworzyw sztucznych w konstrukcjach budowlanych. Przedstawiono przykłady zastosowań metod nieniszczących oraz kierunki rozwoju tych metod.
EN Non-destructive methods applied in testing of concrete, reinforcement, masonry, steel, wood and plasics in building constructions have been described. The examples of application non-destructive methods and its development have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last