Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2399
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda elementów skończonych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 1/2 85-91
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych wału korbowego silnika spalinowego, przy wykorzystaniu metod analitycznych oraz metody elementów skończonych. Przeprowadzono obliczenia częstości drgań własnych oraz odpowiadającym im postaci dla 2 sposobów modelowania trójodporowego wału korbowego czte[...]
EN The paper presents the analytical and the finite element method of modelling the complete crankshaft in order to obtain frequencies and forms of free vibration. The two 3-D model of four-cylinder petrol engine crankshaft supported in three bearing are considered. The results of analysis show the ess[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2000 Nr 1 43-66
EN The paper presented here represents a review of the subject and points out the most interesting effects of the method and some of its applications in vehicle construction. In Sec.2 we present a 7th degree of freedom bar element which allows for significant simplification of calculations and increase[...]
3
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Przedstawiono w pełni równoległy algorytm generacji siatek dla metody elementów skończonych. Algorytm ten może być wykorzystany dla maszyn równoległych oraz heterogenicznych sieci stacji roboczych. Podział na podzadania i przydzielanie ich do procesorów następuje przez podział obszaru dyskretyzowane[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 387-392
PL Z definicji materiału hiperelastycznego wynika, że funkcja gęstości od deformacji energii W bezpośrednio odpowiada charakterystyce materiału. Wielu uczonych zajmuje się tym problemem, sugerując dla konkretnych typów materiałów różne kształty w funkcji gęstości od deformacji energii lub ich modeli ma[...]
EN From the definition for the hyperelastic material is obvious that the function of density of deformation energy W directly corresponds with materials' characteristics. Many scholars dealing with these problems suggested for concrete types of materials various shapes of functions of density of deform[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 539-546
PL Rozpatrzono model sekcji obudowy zmechanizowanej zbudowany metodą elementów skończonych. Założono sprężysto-plastyczną charakterystykę elementu. Wyznaczono odkształcenia trwałe stropnicy spowodowane założonym obciążeniem zewnętrznym, działającym na sekcję obudowy zmechanizowanej.
EN The FEM - model of the shield support section has been considered. The elastic - plastic characteristic of element was assumed. A permanent deformation of a canopy caused by taken external load of the shield support section has determined.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 223-245
PL W pracy przedstawiono przykład analizy numeryczne jednego z ważnych zagadnień brzegowych, a mianowicie obciążania bloku współosiowymi stemplami płaskimi. W ustaleniu algorytmu zagadnienia wykorzystano jedną ze znanych metod teorii stanów granicznych, tzn. metodę charakterystyk równań różniczkowych r[...]
EN An example of the numerical analysis off one of the important boundary problems - loading block with the flat coaxial punches, is presented. For determining the problem solution algorithm, one of the well-known methods based on Limit Load Carrying Capacity theory, i.e. the method of characteristics [...]
7
100%
Journal of Technical Physics
EN The paper presents an upwind finite element analysis for travelling magnetic field problems. In the formulation of this method, an upwind interpolation function that has been suggested in the field of the finite analytic method, is introduced into the magnetic field analysis. The basic scheme is rev[...]
8
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper presents the basis of an adaptive mesh refinement technique aimed at reducing a local error, i.e. the error in a local quantity, which is defined as the integral of a stress or a displacement in a given subregion. Two pairs of dual solutions, one corresponding to the applied load and the[...]
9
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 2 193-198
EN Local approach in fracture mechanics is based on the application of appropriate failure micromechanistic models to make predictions of fracture behaviour. The FEA of crack-tip and an associated post-processing routine is usually applied. Here should be noted the distinction between the cells of m[...]
10
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 3 122-126
PL Możliwości metody elementów skończonych w modelowaniu stanu aktualnego, jak i prognozowanych w nim zmian za pomocą programu obliczeniowego CRISP'93. Zilustrowano dwa przykłady obliczeń szczegółowych związanych z rozbudową składowiska odpadów, podniesieniem korony obwałowania zbiornika i stopniowym [...]
EN Possibilities of finished elements method in modeling the current state as well as its predicted changes using the CRISP'93 program. Two examples of detailed calculations are described, concerning the development of a waste yard, rise of the reservoir's enbankment and progressive filling of the basi[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 85 51-60
PL Opracowanie przedstawia pozycję metody szacowania zmian stanu stalowych konstrukcji prętowych poddanych działaniom wysokich temperatur. Metoda umożliwia uzyskanie w dowolnym czasie początkowej fazy trwania pożaru - rozkładów sił wewnętrznych, deformacji konstrukcji oraz rozkładów naprężeń i odkształ[...]
EN The paper presents a proposal of the method of the steel structure state estimation in fire. The method allows to campute displacements, distribution of internal forces, stresses and strains in cross-sections. The FEM was applied. Nonlinear elastic-plastic features of the material were considered. T[...]
12
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 nr 1 5-9
PL Przedstawiono trójwymiarowy model dyfuzji i konwekcji w gazach, wykorzystujących metodę elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół źródeł emisji.
EN A FEM three-dimensional model of diffusion and convection in gases, worked out to simulate pollutant dispersion around its sources, has been presented.
13
100%
Journal of Technical Physics
EN It is proposed in this paper that the finite element analysis of a DC brushless motor with a polar anisotropic plastic magnet should be diveded into two steps: Magnetizing Process and Characteristic Analysis of the Motor. In the case of the magnetizing process, the magnetic flux distribution in a pe[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 153-160
PL W pracy przedstawiono trójwymiarowy model MES połączenia nitowego. Model został zbudowany w oparciu o elementy bryłowe z uwzględnieniem elementów kontaktowych. Napięcie w nicie wywołano wykorzystując efekt interferencji pomiędzy nitem a elementami łączonymi. Opracowany model został zastosowany w ana[...]
EN The three-dimensional FEM model of riveted join was presented in this paper. The model was built by using solid elements. The contact elements were took into consideration. The tension in the rivet was made by using effect of interference between the rivet and joined elements. Developed model was ap[...]
15
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In this paper a practical procedure for the solution of really sized mixed problems, generating a continuous stress field (where appropriate) and having both the stress and displacement boundary conditions exactly satisfied, is described. The system matrix for the present formulation can be subdivid[...]
16
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 42--47
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania za pomocą MES (metody elementów skończonych) połączeń dyblowych betonowych nawierzchni spoczywających na sprężystym podłożu. Podano podstawy obliczeń analitycznych połączeń dyblowych. Zaprezentowano przykład ilustrujący nowe możliwości modelow[...]
EN The article presents some problems of FEM (Finite Element Method) modelling of the dowel connections of concrete road slabs on elastic foundations. The basis of the analytical calculation of dowel connections has been presented. The illustrative example of new possibilities with the use of solid 3D [...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przełączalny silnik reluktancyjny (SRM) oprócz wielu zalet, które są powodem znacznego zainteresowania tego rodzaju napędem, ma też wady. Jako zasadniczą wymienić można szybkie nasycanie się obwodu magnetycznego w wyniku jednostronnego magnesowania, a także łatwość mechanicznego osłabienia wirnika w[...]
EN Although the switched reluctance motor (SRM) raises interest in this type of drive for its numerous advantages, still it is not free from certain shortcomings. One of them is a quick saturation of the circuit caused by one-sided magnetisation, limiting the unit power of the machine. These disadvanta[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
19
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN The geometrical fruit model could affect many physical phenomena, such as heat, mass and moisture transfer, pneumatic transport and mechanical vibrations which occur during handling and processing fruits (Jancsok, 1999). The fruit geometrical model could be further studied by the Finite Element Meth[...]
20
80%
Logistyka
PL Stropowe konstrukcje stalowe, dla których modelem obliczeniowym jest ruszt stosowane są jako układy nośne w budownictwie np. w budowlach o przeznaczeniu magazynów. W pracy przeprowadzono analizę statyczną liniową i nieliniową oraz weryfikację wrażliwości rusztu na zjawisko utraty stateczności statyc[...]
EN Steel floor structures for which the grillage is a computational model, are used as carrying systems in building engineering, e.g. in buildings intended for warehouses. The linear and nonlinear static analysis was carried out as well as the verification of grillage sensitivity to the effect of stabi[...]
first rewind previous Strona / 120 next fast forward last