Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 255
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda elementów brzegowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Hutnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 54 1-177
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania jednej z odmian metody elementów brzegowych nazywanej w literaturze MEB z dyskretyzacją czasu (the BEM using discretization in time) do modelowania procesu krzepnięcia. Rozważano modele makroskopowe, w których przejście od stanu ciekłego do stałego i wy[...]
EN The possibilities of application of the combined boundary element method (the BEM using discretization in time) to numerical modelling of solidification process are presented. The macroscopic models, in which the transition from liquid to solid state and latent heat evolution are taken into account[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 253 223-245
PL W pracy przedstawiono przykład analizy numeryczne jednego z ważnych zagadnień brzegowych, a mianowicie obciążania bloku współosiowymi stemplami płaskimi. W ustaleniu algorytmu zagadnienia wykorzystano jedną ze znanych metod teorii stanów granicznych, tzn. metodę charakterystyk równań różniczkowych r[...]
EN An example of the numerical analysis off one of the important boundary problems - loading block with the flat coaxial punches, is presented. For determining the problem solution algorithm, one of the well-known methods based on Limit Load Carrying Capacity theory, i.e. the method of characteristics [...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy podano opis matematyczny procesów cieplnych, zachodzących w obszarze stalowego wlewka ciągłego. Omówiono model numeryczny wykorzystujący metodę elementów brzegowych, przy czym proces krzepnięcia uwzględniono poprzez uzupełnienie algorytmu MEB procedurą, nazywaną w literaturze metodą przemien[...]
EN In the work mathematical description of the thermal processes which occur in the area of stranded steel cast has been given. The numerical model utilizing the boundary elements method has been descussed, while the solidification process has been taken into consideration completing the MEB algorithm [...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 239 29-42
PL Niniejsza praca ma na celu przedstawienie metod rozwiązywania zagadnienia odwrotnego tomografii impedancyjnej za pomocą metody elementów brzegowych.
EN The aim of this paper is presenting the solution of inverse problem for impedance tomography with boundary element method.
5
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper considers a development of the boundary element approach for studying of the antiplane shear of elastic anisotropic solids containing cracks and thin inclusions. For modeling of thin defects the coupling principle for continua of different dimension is utilized, and the problem is decompo[...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 163-165
PL Niniejsza praca ma na celu przedstawienie rozwiązanie problemu cienkich warstw metodą elementów brzegowych. Cienkie warstwy znajdują zastosowanie w wielu inżynierskich aplikacjach takich jak proces tomografii. W klasycznym podejściu metoda elementów brzegowych nie jest idealnym narzędziem do analizy[...]
EN Solution of the thin layers problem using boundary element method is presented in this paper. It is well known that the thin layers can be found in many engineering applications for example in process tomography. The classical approach to the boundary element method is not generally an ideal numeric[...]
7
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono numeryczne modelowanie pól temperatury wybranych przykładów mostków cieplnych przy wykorzystaniu metody elementów brzegowych. W artykule pokazano, że obszary wielospójne, jakimi są rozpatrywane przegrody złożone w postaci mostków cieplnych mogą być skutecznie analizowane prz[...]
EN In the paper the model of temperature field in cold bridge is discussed using Boundary Element Method. The equations describing the steady heat conduction problem in cold bridge have been solved. Presented examples show efficiency of Boundary Element Method modelling in cold bridge in comparison wit[...]
8
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule zaprezentowano algorytm obliczeń i wyniki obliczeń pól temperatury i przepływu ciepła w przegrodach budowlanych z instalacjami przewodów centralnego ogrzewania metodą brzegowych równań całkowych. Dla zobrazowania dokładności obliczeń zagadnień przepływu ciepła przy użyciu metody elementów[...]
EN The paper aim was to present a solution concerning heat conduction problem using boundary element method in walls with central heating. The boundary integral equation method is a numerical method for solving partial differential equations encountered in mathematical physics and engineering. Only the[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 133-142
PL Zastosowanie metody elementów brzegowych do modelowania nieustalonej dyfuzji ciepła wiąże się z koniecznością dyskretyzacji zarówno brzegu, jak i wnętrza obszaru. W pracy przedstawiono taki wariant tej metody, w którym występują tylko całki związane z brzegiem obszaru. Wykorzystano przy tym rozwiąza[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2004 Vol. 3, nr 1 127-132
EN In the paper the different algorithms of boundary element method for parabolic equation are presented, this means the 1st and 2nd scheme of the BEM, the BEM using discretization in time and the BEM using Laplace transform.
11
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 329-334
PL W pracy przedstawiono kombinowany wariant metody elementów brzegowych dla obszarów zorientowanych we współrzędnych sferycznych (zadanie ID, W rozdziale 2 wyprowadzono równanie brzegowe wykorzystując brzegowe równanie całkowe dla zadania przestrzennego. W rozdziale 3 omówiono szczegóły dotyczące algo[...]
EN In this paper the combined version of the BEM for domains oriented in spherical co-ordinate system (ID task) is presented. In the second chapter the boundary equation is derived on the basis of boundary integral equation concerning the 3D problem, Next (chapter 3), the numerical algorithm is discuss[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The 1D Fourier-Kirchhoff type equation in which the term connected with the first derivative of unknown function is considered. This equation supplemented by adequate boundary conditions is solved by means of the boundary element method. In the final part of the paper the examples of computations ar[...]
13
80%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 407-414
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych (SWMEB) dla dwuwymiarowych zagadnień elastostatyki. Dla tradycyjnej MEB czas obliczeń i wymagana pamięć są wielkościami rzędu N2, gdzie N jest liczbą stopni swobody układu. Dla SWMEB rząd tych wielkości jest[...]
EN In the work, the fast multipole boundary element method (FMBEM) algorithm for two-dimensional elastostatics is presented. The computation time and the memory for the standard BEM are of order of N2, where N is the number of degrees of freedom (DOF) of the structure. For the FMBEM the quantities are [...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 86 183-196
PL W pracy przedstawiono podstawowe założenia nowej metodologii metody rozmytych elementów brzegowych (MREB) i metody rozmytych elementów skończonych definiują rozwiązania równań rozmytych. Dyskutowane są szczagółowo problemy obliczeniowe i zastosowania dla brzegowych zadań teorii potencjału z rozmytym[...]
EN In the paper basic concepts of a new methodology of the fuzzy boundary element method and fuzzy finitee element methods are presented. This article deals with fuzzy-set-valued mappings which are solutions of the fuzzy equations. Computational fuzzy problems and applications are considered in details[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 23-30
PL W referacie przedstawia się zastosowanie systemu BEASY do rozwiązywania zagadnień kontaktu elementów maszyn, np. zębów prostych kół zębatych, ogniw łańcuchów Galla, połączeń gwintowych i połączeń wciskowych. System BEASY jest profesjonalnym systemem opartym na metodzie elementów brzegowych.
EN After a short description of the theory for contact analysis four practical examples is presented. These are: contact of key with bolt head, pin with hub, chans links and teeth of the gears.
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ocenę stateczności przeprowadzono metodą elementów brzegowych dla ośrodka sprężystego z warunkiem granicznym Coulomba-Mohra. Dla porównania wykonano obliczenia przy użyciu systemu COSMOS/M, który bazuje na metodzie elementów skończonych. Ma on zaimplementowany sprężysto-plastyczny model Druckera-Pra[...]
EN The boundary element method and the finite element method evaluated slope stability. Two soil models: elastic and elastic-perfectly plastic were used as well. The knowledge of material effort was utilised to the verification of the stability estimate. The effect of overconsolidation on the material [...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 223-232
PL W pracy rozwiązuje się zadanie zginania płyty cienkiej przy zastosowaniu metody elementów brzegowych. Na brzegu płyty występują trzy zmienne statyczne i trzy geometryczne. W podanym sformułowaniu nie wprowadza się zastępczej siły poprzecznej na brzegu płyty oraz sił skupionych w narożach. W węźle el[...]
EN The boundary element analysis of thin plates is presented in the paper. In this formulation there are considered three geometric and three static variables at the plate boundary. This approach avoids the development of Kirchhoff forces at plate comers and equivalent shear force at plate boundary. T[...]
18
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN In this paper Trefftz polynomials are used for the BEM (Boundary Element Method) based on the reciprocity relations. BEM provides a powerful tool for the calculation of dynamic structural response in the frequency and time domains. Field equations of motion and boundary conditions are cast into boun[...]
19
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The hybrid stress boundary element method (HSBEM) was introduced in 1987 on the basis of the Hellinger-Reissner potential, as a generalization of Pian's hybrid finite element method. This new two-field formulation makes use of fundamental solutions to interpolate the stress field in the domain of an[...]
20
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper presents an attempt to consolidate a formulation for the general analysis of the dynamic response of elastic systems. Based on the mode-superposition method, a set of coupled, higher-order differential equations of motion is transformed into a set of uncoupled second order differential equ[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last