Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda elektrochemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W procesie polaryzacji katodowej w alkalicznym roztworze, w temperaturze pokojowej, uzyskano stabilną modyfikację sprężystych oraz niesprężystych właściwości a-Ti. Stwierdzono, że przyczyną tego jest głęboka modyfikacja struktury materiału wskutek nawodorowania, niepowodującego powstawania mikropękn[...]
EN The stable modification of elastic and inelastic properties of a-Ti has been stated due to the hydrogen charging at cathodic polarization in alkaline solu-tion at RT. The effects have been found to depend on the hydrogen induced modification of the material structure, not causing the formation of th[...]
2
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań lokalnego współczynnika wnikania masy w obszarze przyściennym mieszalnika cieczy. Pomiary przeprowadzono wspomaganą komputerowo metodą elektrochemiczną w mieszalniku o średnicy wewnętrznej D = 0.3 m, zaopatrzonym w przegrody i mieszadło turbinowe tarczowe Rushtona.[...]
EN In the paper, the results of the studies of local mass transfer coefficient at the vicinity ofthe agitated vessel wall have been presented. The measurements were conducted using computer-aided electrochemical method in an agitated vessel of inner diameter D = 0.3 m, equipped with the baffles and Rus[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 59-72
PL W artykule przedstawiono zasadę pomiaru stężenia jonów chlorkowych metodą miareczkowania kulometrycznego. Metody kulometryczne polegają na pomiarze ładunku elektrycznego, który przepływając przez roztwór elektrolitu powoduje reakcje elektrochemiczne. W artykule przedstawiono statyczne i dynamiczne r[...]
EN This paper describes principle of measurement a chloride ions concentration by coulometric titration method. Coulometric methods depends on measurement of electric charge, which causes electrochemical reactions during a passage through the electrolytic solution. There are presented a static and a dy[...]
4
100%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 3 3-10
PL W drugiej części pracy opisano przebieg prób laboratoryjnych otrzymywania metodą elektrochemiczną warstw kompozytowych tlenek glinu - metal. Proces elektroredukcji korzystnie jest prowadzić w warunkach zmiennej polaryzacji anodowo - katodowej przy zastosowaniu prądu sinusoidalnie zmiennego o często[...]
EN In this part of work laboratory testing proceed of alumina - metal composite layers formation using electrochemical method is described. It is favourable to carry on the electroeducation process with variable anodic-cathodic polarisation conditions using sinusoidal alternating current of 10 to 100 H[...]
5
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 41-42
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oceny zjawisk przepływowych w mieszalnikach przy wykorzystaniu pomiarów zmian przewodnictwa elektrolitycznego roztworów wodnych i konduktometru CX—731. Wykazano, że zwiększenie liczby mieszadeł na wale do dwóch pozwala uzyskać lepsze warunki hydro[...]
EN In the paper the results of the experimental studies performed for the evaluation of flow phenomena in mixers using the conductometer CX-731 and the method of changes in electrolytic conductivity of aqueous solutions have been presented. It has been shown that the multiplication of the agitators mou[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2001 Z. 297 5-50
PL W opracowaniu przedstawiono elektrochemiczną funkcjonalizację wybranych związków organicznych, głównie w aspekcie syntezy związków zapachowych lub produktów pośrednich w ich syntezie, chociaż niektóre z nich są również ważne i dla farmacji (sobrerol, metoksypochodne f uranu). Interesujące wyniki uzy[...]
EN The scientific description presents electrochemical functionalisation of chosen organic compounds, mainly from the point of view of the synthesis of odour compounds and intermediate products in their synthesis, although some of them are also important in pharmacy (sobrerol, metoxyderivatives of fura[...]
7
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2009 Vol. 54, iss. 4 1119-1133
PL Metoda elektrochemiczna otrzymywania powłok tlenkowych o budowie kompozytowej Al-Al2O3-M bazuje na procesie dwuetapowym : - anodowe utlenianie aluminium z wytworzeniem porowatej powłoki tlenkowej - katodowa redukcja jonów „obcego” metalu (np.Ni, Co, Fe, Cu, Ag itp. ) z zastosowaniem pradu stałego, p[...]
EN The electrochemical method for obtaining the oxide coatings of the Al-Al2O3-M composite structure is based on a two-stage process: - anodic oxidation of aluminium with the formation of a porous oxide coating - cathodic deposition of "foreign" metal ions (e.g. Ni, Co, Fe, Cu, Ag, etc.) from an aqueou[...]
8
75%
Kompozyty
PL Praca dotyczy warstw kompozytowych Cu-W wytwarzanych metodą redukcji elektrochemicznej na podłożu z miedzi. Zrealizowane badania obejmują ustalenie optymalnych parametrów procesu wytwarzania warstw kompozytowych Cu/W oraz określenie ich właściwości wytrzymałościowych. Zamieszczono wyniki badań metod[...]
EN The paper concerns of composite Cu/W layers produced by electrochemical reduction method on a copper substrate. The investigations are aimed on determination such defining optimal parameters of coating process leading to appropriate of the layers. The results of investigations of surface topography [...]
9
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1507-1516
PL Obserwacja wizualna warstwy cząstek osadu na dnie zbiornika oparta na klasycznej koncepcji Zwieteringa jest najbardziej znaną metodą wyznaczania częstości obrotów mieszadła dla unoszenia się cząstek z dna. Metoda ta jednak ma wiele wad, które można wyeliminować, stosując metodę elektrochemiczną (EDD[...]
EN Visual observation of particle layer sediment at the vessel bottom by classical Zwietering's concept is the most known method for determining just-suspended impeller speed. This method has many disadvantages which can be eliminated by new application of the electrochemical method (EDD) for observati[...]
10
75%
Materiały Elektroniczne
PL Metody elektroanalityczne takie jak: woltamperometria cykliczna i liniowa zostały wykorzystane do badania procesów elektrodowych, towarzyszących galwanicznemu wydzielaniu metali. Zastosowano stałe mikroelektrody: rtęciowe, platynowe i węglowe pracujące z analizatorem elektrochemicznym AUTOLAB z opro[...]
EN Electroanalytical methods: cyclic voltammetry and linear voltammetry were used to investigate metal electrodeposition processes. The experiments were carried on electrochemical AUTOLAB instrument with software GPES, using solid microelec-trodes: mercury, platinum and glassy carbon. The principles of[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie metody osadzania chemicznego z fazy gazowej (MP-CVD) oraz metody elektrochemicznej pod kątem odkładania struktur węglowych o dominującej hybrydyzacji tetraedrycznej (diamentopodobnych).
EN Microwave plasma CVD and electrochemical method have been described and analyzed in the paper taking into consideration their feasibility of growing diamond-based structures.
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 3 134-139
PL Przedstawiono problematykę zwiększania trwałości konstrukcji żelbetowych. Podano charakterystykę elektrochemicznego oddziaływania wilgoci w betonie na powierzchnię zbrojenia, a następnie mechanizmy ochrony katodowej oraz regeneracji otuliny w wyniku ekstradycji chlorków i realkalizacji skarbonatyzow[...]
EN The occurence of electrochemical humidity action on concrete and reinforcement as well as mechanism of cathodic protection and regeneration of concrete clading, as result of chlorides extradiction and realkalization of carbonizated concrete has been presented.
13
75%
Kompozyty
PL Praca dotyczy warstw kompozytowych Cu+W wytwarzanych metodą elektrochemiczną na podłożu miedzianym. Zrealizowane badania obejmują ustalenie optymalnych parametrów procesu wytwarzania warstw oraz charakterystykę struktury materiału wytworzonych warstw kompozytowych. W pracy przedstawiono wyniki badań[...]
EN This paper is focused on studies of composites layers produced by electrochemical method on a copper substrate. The realized investigations comprise the settlement of optimal parameters of production process of the layers, and characteristics of the structure of material of the produced composite la[...]
14
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The results of experimental studies on the distribution of shear rate on the vertical wall agitated vessel, equipped with four various impellers, have been presented. The experimental studies were carried out for two model polymer solutions, carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC) and guar gum. [...]
15
63%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 1 139--152
EN This paper deals with the effect of impeller shape on off-bottom particle suspension. On the basis of numerous suspension measurements, correlations are proposed for calculating the just-suspended impeller speed for a standard pitched four-blade turbine and three types of hydrofoil impellers produce[...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 2 93-104
PL W pracy teoretycznie uzasadniono wybór badań procesów fizykochemicznych układów mechanicznych metodą elektrochemiczną. Omówiono model układu tribologicznego w postaci układu geometrycznie podobnego. Wykonano, specjalnie uproszczoną, reprezentację układu rzeczywistego w celu przeprowadzenia badań roz[...]
EN In this work, the choice of the research on the processes of physicochemical mechanical arrangements is justified theoretically with electrochemical method. A model of the tribological system is discussed in the character of geometrically similar arrangement. The representation of the real simplifie[...]
17
63%
Kompozyty
PL Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej pracy są warstwy kompozytowe Ni/PTFE wytwarzane elektrochemicznie w kąpieli Wattsa o małym stężeniu. Badania obejmowały warstwy kompozytowe o mikro- i nanokrystalicznej osnowie Ni oraz mikrometrycznych wymiarach cząstek fazy dyspersyjnej w postaci polit[...]
EN Composite layers with nickel matrix and PTFE disperse phase deposited by the electrochemical method have been the subject of the present investigations. The coatings were deposited from a low concentration Watts bath with organic additives on steel substrate (St3S). Investigations include composite [...]
18
63%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki badań warstw kompozytowych z osłoną niklową i dyspersyjną fazą grafitową Ni/Cgrafit wytwarzanych metodą elektrochemiczną na podłożu stalowym. Omówiono wpływ parametrów procesu wytwarzania na strukturę materiału kompozytowego warstw. Wyznaczono charakterystykę dyspersyjnej fazy g[...]
EN Electrochemical method as a one of the process in surface engineering allowed to obtain materials with high used properties to application in friction system and effective mechanical elements. Thanks to incorporation particles of different phase into nikel matrix, selection composition of the electr[...]
19
63%
Przegląd Budowlany
20
63%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu gęstości prądu i szybkości mieszania kąpieli na strukturę i wydajność procesu wytwarzania warstw niklowych Ni i kompozytowych Ni-Si3N4 metodą redukcji elektrochemicznej na podłożu stalowym. Warstwy Ni wytwarzano w kąpieli Wattsa, zaś Ni-Si3N4 w kąpieli Wattsa + 5 g/[...]
EN Results of investigations of the influence of the electric current densities and the bath mixing on the structure and efficiency of the deposition of nickel and composite coatings Ni-Si3N4 on the steel substrate are presented in this paper. The Ni layers have been deposited in the Watts bath but the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last