Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 345
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda badań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W trakcie prac badawczych prowadzonych w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa zaistniała potrzeba przygotowania metody badań trójstopniowego układu kaskadowego. W danym przypadku chodziło o metodę wyznaczania charakterystyk energetycznych układu kaskadowego w całości oraz poszczegól-nych stopni. Do badań [...]
2
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W celu prawidłowej harmonizacji norm polskich i europejskich niezbędne jest dokonanie analizy porównawczej i wprowadzenie zmian tam, gdzie one występują, jak również stosowanie nowych metod badań tych właściwości, które nie były do tej pory przedmiotem oceny. W artykule przedstawiono interpretację w[...]
EN For proper harmonization of Polish and European standards it is necessary to make the comparative analysis and bring consiously all changes into practice or to apply a new methods for such properties, which were not the subject of assessment before. In paper, the inerpretation of 14 PN-EN standards [...]
3
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Materiały elewacyjne ulegają starzeniu, czego widocznym objawem jest zmiana ich barwy, świadcząca o zmianach w strukturze materiału. W warunkach laboratoryjnych wyroby te są poddawane badaniom przyspieszonego starzenia w specjalnych aparatach (takich jak Xenotest lub UVCON). Parametry cyklu badawcze[...]
EN The facade materials are exposed to natural weathering. On this exposure they can show the signs of deterioration. Weathering of materials causes changes of their colours and change of colours means that also structure of material has changed. It is necessary to monitor the ageing process. In labora[...]
4
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono interpretację wprowadzonych w Polsce w 2001 r. ośmiu norm europejskich dotyczących metodyki badań kruszyw oraz dokonano oceny zmian i potrzeb w zakresie sprzętu w stosunku do dotychczasowych norm polskich. Artukuł jest kontynuacją informacji przedstawionych w numerze 3/2001 [...]
EN In paper, the interpretation of PN-EN standards established in Poland in 2001, in the range of aggregate test methods is presented, in comparison with the methods used untill now. The needs of equipment concerning the new established standards are specified. Paper is a continuation of the informatio[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 14-15
6
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opisano nową, uzupełniającą metodę badań reaktywności koksu, umożliwiającą ocenę stopnia i intensywności degradacji ziaren koksu o różnej wielkości wyjściowej. Przedstawiono wyniki badań reaktywności koksu tą metodą, obejmujące stopnie ubytku masy próbek koksu o różnej wyjściowej wielkości ziaren, u[...]
EN The new supplementary method for determination of reactivity of coke makes it possible to estimate the degree and the rate of degradation of cake grains with various initial sizes. Results obtained by means of this method were presented in terms of mass decrements of coke samples with various initia[...]
7
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 8 13-16
8
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 6 19-22
9
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 8 37-39
10
80%
Archives of Civil Engineering
PL W ramach eksperymentu, który obejmował swoim zakresem trzy temperatury (T = 20, 35, 50° C) i trzy zaprawy cementowe (w/c = 0.50, 0.65, 0.80), przeprowadzono badania współczynników przepływu kapilarnego, bazujące na stacjonarnych procesach transportu wody. Pomiary zaaranżowano tak, aby móc przebadać[...]
EN The experiment that covered three temperatures, (i.e. T = 20, 35 and 50° C) and three cement mortars (w/c = 0.50; 0.65; 0.80) was aimed at the examination of capillary flow coefficients on the basis of stationary water transport processes. Measurements were arranged to allow for the separate testing[...]
11
80%
Archives of Civil Engineering
PL W ramach nieliniowej teorii powłok, wprowadza się metodę badania stateczności powłok, trwałych stanów przed wyboczeniem i po wyboczeniu oraz wpływu początkowych niedokładności na obciążenia krytyczne. Zagadnienie to jest skomplikowanym zadaniem z powodu występowania punktów granicznych i bifurkacji [...]
EN Within the framework of the nonlinear theory of shells, a solution method is introduced to investigate the shell stability, the stable pre- and postbuckling states and the influence of initial imperfections on critical loads. This problem is a complicated exercise because of presence of the limit an[...]
12
80%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wymagania wprowadzanych w Polsce norm dotyczących domieszek i metod badań domieszek identycznych z pakietem norm stosowanych w Unii Europejskiej i innych krajach stowarzyszonych w CEN. Obejmują one analizę w podczerwieni, oznaczanie umownej zawartości substancji suchej, zawartości chlorków [...]
EN Specifications of standards being introduced in Poland, concerning the admixtures and methods of testing of admixtures, identical with the package of standards being in use in European Union and other countries associated in CEN are discussed. They include infrared analysis, determination of convent[...]
13
80%
Świat Szkła
14
80%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 6 242-251
PL Zaprezentowano bogactwo gatunków żyjących obecnie na Ziemi, metody mierzenia i szacowania bioróżnorodności, geograficzny czynnik zróżnicowania i czynniki warunkujące powstanie bioróżnorodności. Wskazano też na wartość bogactwa gatunkowego biosfery.
EN Abundance of species living presently on the Earth has been described along with the methods of measurement and assessment of biodiversity, geographical coefficient of diversity and factors conditioning biodiversity development. The value of abundance of species has been addressed as well.
15
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono metody badań kruszyw mineralnych według norm europejskich, wprowadzonych do zbioru norm polskich w 2003 roku. W latach 1999-2003 decyzjami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wprowadzono łącznie 34 normy europejskie z zakresu metodyki badania kruszyw mineralnych, przy czym 31 norm zost[...]
EN In the period of 1999-2003, as many as 34 European Standards in the field of aggregate test methods were introduced in Poland. Changes in test methods resulting from introduction PN-EN to the Polish Standard's cataloque up to 2002 (31 Standards) were published earlier in no 3/2001, no 3/2002 and 2/2[...]
16
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL U młodzieży przychodzącej na studia z różnych środowisk często występują nieprawidłowości w budowie postawy ciała i ogólnym stanie zdrowia. Długotrwała nauka, praca i rozrywka przy komputerze, przyjmowanie nieprawidłowej pozycji siedzącej podczas zajęć mogą doprowadzić do zmian w obrębie kręgosłupa,[...]
17
80%
Przegląd Spawalnictwa
2007 R. 79, nr 9 118-123
PL Przedstawiono i opracowano metodykę oceny stopnia czystości rurkowych elementów miedzianych i mosiężnych przed procesem lutowania (elementy zaoliwione) jak i po procesie lutowania (ewentualne resztki topnika i węgla). Stwierdzono przydatność analizy pozostałości topnika na podstawie określenia czyst[...]
EN It was presented and elaborated how to assess clearness degree of tubular copper and bronze elements before the brazing process (oiled elements) as well as after the brazing process (possible reside of flux and carbon). The usefulness of flux reside analysis based on determining rinsing water cleann[...]
18
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule, który jest kontynuacją informacji podanych w numerach 3/2001 i 3/2002 kwartalnika Prace Instytutu Techniki Budowlanej, przedstawiono i zinterpretowano zmiany w metodach badań kruszyw mineralnych, jakie następują wraz z wprowadzaniem norm europejskich do zbioru norm polskich. W latach 199[...]
EN Changes in aggregate test methods resulting from introduction of European Standards to the Polish Standard`s cataloque in 1999-2001 were published earlier in no 3/2001 and no 3/2002 of Quarterly. In present paper, PN-EN Standards established in 2002 in scope of aggregate testing are analysed in deta[...]
19
80%
Logistyka
2015 nr 4 9272--9277, CD3
PL Przedmiotem artykułu jest sposób poprawy stosunku podziału momentu obrotowego na poszczególne osie napędowe w mechanizmie różnicowym QP1. Na podstawie dokonanej analizy wyników badań wykazano znaczący wpływ wielkości luzu pomiędzy czopem satelitów a średnicą otworów pod czopy satelitów w obudowie me[...]
20
70%
Świat Szkła
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last