Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda FDTD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 225-227
PL W artykule rozpatrzono implementację algorytmu FDTD dla niskich częstotliwości do analizy pola elektrycznego indukowanego w ciele człowieka z wszczepionym stymulatorem serca. W celu sprawdzenia czy nie przekroczono standardów bezpieczeństwa, wyznaczono wartości natężenia indukowanego pola elektryczn[...]
EN The paper deals with the implementation of low frequency finite difference time domain method (FDTD) algorithm in the investigation of induced electric field in the human body model with digitally implanted cardiac pacemaker. In order to investigate if the basic restrictions could be exceeded accord[...]
2
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 111-114
PL W artykule przedstawiono algorytmy równoległe, mające zastosowanie w metodzie FDTD (ang. Finite-Differences Time-Domain), będącej jedną z najpopularniejszych metod analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości. W pracy przedstawiono metodę dekompozycji analizowanej przestrzeni, jak równi[...]
EN The paper contains parallel algorithms applied in the FDTD method, which is one of more popular ways of electromagnetic field of high frequency analysis. The work shows algorithms which decompose a program into a group of parallel threads, and a method of the analyzed area decomposition. The first t[...]
3
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 95-101
PL W artykule przedstawiono badania numeryczne struktury fotonicznej. W ramach badań numerycznych analizowano strukturę falowodu planarnego wraz z układem wejścia wyjścia w postaci planarnego sprzęgacza siatkowego o okresie A. Założono, że w strukturze jako warstwa falowodowa zostanie wykorzystany mate[...]
EN The paper presents numerical analysis of integrated optics devices, especially an I/O system, based on planar grating couplers and planar waveguide. It was assumed that the waveguide layer was made of material possessing the very high light refractive index nw=2. The grating couplers of grate period[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 122-124
PL Praca niniejsza ma na celu numeryczną analizę czułości algorytmu współogniskującego, rozumianą jako zdolność do znalezienia przybliżonego rozwiązania zagadnienia odwrotnego na przykładzie modelu gruczołu piersiowego. W celu uproszczenia zagadnienia założono, że model piersi kobiecej jest homogeniczn[...]
EN The aim of this paper is the application of microwave confocal algorithm to breast cancer detection with regards to sensitivity of the algorithm. In our case sensitivity is understood as the ability of the algorithm to solve the inverse problem with varying parameters of a model. In order to investi[...]
5
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono rezultaty analiz numerycznych struktur optyki zintegrowanej w postaci planarnych sprzęgaczy siatkowych. Sprzęgacze siatkowe o różnych okresach siatki Λ analizowano jako periodyczne zaburzenia współczynnika załamania wykonane w warstwie falowodowej. Analizy numeryczne przepro[...]
EN This paper presents numerical analysis of integrated optics devics specially planar grating couplers. Grating couplers of different grat periods Λ were analyzed as periodic light refractive index disturbarance in waveguide layer. Numerical analyses were conducted for waveguide layers of light refrac[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono przykład programu komputerowego, służącego do analizy pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości. Program zawiera algorytmy równoległe, umożliwiające uruchomienie go w środowisku wieloprocesorowym, zawierającym bibliotekę komunikacyjną MPI (Message Passing Interface). Do analizy [...]
EN The present article shows the example of an application, implemented in a multiprocessor computational environment, enabling the analysis of the high frequency electromagnetic waves propagation. This. programme is based on parallel algorithms which enable its execution in the multiprocessor environm[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono numeryczną analizę wpływu pola elektromagnetycznego generowanego przez zgrzewarkę wysokoczęstotliwościową na działanie kardiostymulatora umieszczonego w modelu człowieka. Jako wynik symulacji uzyskano napięcia indukowane na obudowie kardiostymulatora dla składowej elektryczn[...]
EN The paper presents the numerical investigation of electromagnetic field influence generated by high frequency spot welding on cardiac pacemaker. As the results of simulations the induced interference voltage on cardiac pacemaker case for external electric and magnetic field were received.
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 12 888-889
PL W pracy przedstawiono przykłady algorytmów równoległych metody FDTD (Finite Differences Time Domain). Powyższe algorytmy przetestowano przy wykorzystaniu biblioteki komunikacyjnej WMPI w sieci komputerów Cluster Przedmiotem tej pracy jest również prezentacja uzyskanych przyspieszeń algorytmów dla ró[...]
EN In the presented work the examples of parallel algorithms of the FDTD (finite differences time domain) method are shown. These algorithms were tested with the use of the WMPI communication library in the cluster of PCs. This work also contains the results of the computation speedups for different nu[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 660--663
PL W opracowaniu zaprezentowano zastosowanie metody skończonych różnic czasowych do analizy integralności sygnałów w wielokrotnych układach ścieżek mikroelektronicznych układów hybrydowych. Wykorzystując program MATHCAD opracowano algorytmy pozwalające na numeryczne rozwiązanie równania telegrafistów d[...]
EN The application of the Finite Difference Time Domain method for analysis of signal integrity in conductive path systems is presented in the paper. The algorithm allowing one to numerically solve of telegraph equations for any lossless path system on the basis of the Mathcad program was developed. Th[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 139--148
PL W niniejszej pracy autorzy przedstawili współbieżną implementację algorytmu metody FDTD, z automatycznym doborem podziału obszaru obliczeń, przeznaczoną dla heterogenicznej sieci typu cluster. Badania dotyczyły wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości w zamkniętej przes[...]
EN In the following paper we present a parallel implementation of the FDTD algorithm with the automatic selection of the analyzed system division for heterogeneous cluster system. The examination concerned the determination of high frequency electromagnetic field distribution in a closed three-dimensio[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje obliczenia rozkładów pól elektromagnetycznych promieniowanych przez piorun w przypadku obecności wysokiej wieży. Zaproponowano nową hybrydową metodę wyznaczania pola elektromagnetycznego towarzyszącego trafieniu wyładowania głównego w obiekty wyniesione, jak np. wieże.
EN The objective of this paper is the computation of electromagnetic fields radiated by lightning in the presence of the tall tower. In this study we propose a new method which the hybrid method to evaluate the electromagnetic field associated to lightning return stroke impacting elevated strike object[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 167--176
PL W niniejszej pracy autorzy przedstawili implementację równoległą wyznaczania rozkładu pola elektromagnetycznego w zamkniętej przestrzeni trójwymiarowej. W badanym obszarze umieszczono jednorodny dielektryk oraz w pewnej odległości od niego, źródło emitujące falę - dipol antenowy. Do rozwiązania zaga[...]
EN In the following paper the authors present a parallel implementation of the electromagnetic field determination in a closed three-dimensional space. A uniform dielectric substance was placed in the investigated region and a source emitting a wave - antenna dipol in a some distance from it. The FTDT [...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 55--57
PL W artykule przedstawiono dwie koncepcje zrealizowanego praktycznie intefejsu użytkownika dla elektromagnetycznego kodu obliczeniowego FDTD. Interfejsu, który może konkurować z najlepszymi programami tego typu na współczesnym, globalnym rynku.
EN Two concepts of the modern GUI realization in practice for FDTD electromagnetic simulation code are presented. Such interface solutions can compete with the best CAD programs on contemporary global market.
14
63%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN The paper presents the approach to the space decomposition classification used in the Finite Differences Time Domain method. Proposed classification system simplifies the way of the identification of particular cases of the space decomposition in the Cartesian coordinate system. The work also contai[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2005 z. 103 45-52
PL Piorunowe zaburzenia elektromagnetyczne charakteryzują się bardzo krótkim czasem narastania i powolnym zanikaniem. W pracy badano wpływ kroków dyskretyzacji w metodzie FDTD na przebieg napięcia indukowanego w linii bezstratnej obciążonej rezystancyjnie lub pojemnościowo.
EN Lightning electromagnetic disturbances have very short front time and slowly fading. The influence of discretization steps in FDTD method on transient voltage induced in the loss-less transmission line with resistive and capacitive loads is tested in the paper.
16
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł prezentuje nowe podejście do struktur absorbujących, oparte o klasyczne rozwiązanie typu Salisbury. W zaproponowanej strukturze, jednorodna warstwa rezystywna zastąpiona została przez warstwę wzorów. Takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie głównych wad klasycznych struktur, którymi są wą[...]
EN This paper presents a new design of an absorbing screen based on a classical Salisbury concept. In the new design a resistive sheet from the classical Salisbury screen is replaced by a patterned layer. This allows eliminating major disadvantages of classical solutions, such as their narrow frequency[...]
17
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiona jest dyskusja dotycząca optymalnego wyboru sprzętu komputerowego do celów prowadzenia symulacji elektromagnetycznych metodą FDTD oraz optymalizacji kodów symulatora pod względem jak najlepszego wykorzystania dostępnych systemów komputerowych. Omówiono tu tendencje światowe w[...]
EN The paper presents a discussion concerning optimal choice of computer hardware with respect to its application to electromagnetic simulations using the FDTD method as well as optimization of FDTD codes to obtain their best performance with particular hardware available. Tendencies in the worldwide r[...]
18
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Symulacje elektromagnetyczne pozwalają analizować struktury mikrofalowe, które są zbyt skomplikowane, aby rozwiązać je analitycznie. Dostępność nowoczesnych symulatorów oraz wydajnych komputerów przyczyniła się w ostatnich latach do dużego postępu w elektronice i dziedzinach pokrewnych. Zainspirował[...]
EN Electromagnetic simulations enable fast analysis of microwave structures which are too complex for analytical study. Availability of high-tech simulators and powerful computers resulted in significant progress in electronics and connected industries during recent years. Engineers' desire for analysi[...]
19
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono hybrydową metodę analizy złożonych obiektów promieniujących i/lub rozpraszających fale elektromagnetyczne. Omówione podejście łączy w sobie zalety dwóch konwencjonalnych metod pełnofalowych: metody momentów (MoM) i metody FDTD. W celu zwiększenia efektywności analizy obiektó[...]
EN In this paper, the FDTD/MoM - PO hybrid technique is presented. The proposed approach is applied to complex electromagnetic problems such as those involving antennas radiating in the presence of dielectric bodies. The method combines the ability of the FDTD method to deal with arbitrary material pro[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 1 17--20
PL Niniejsza praca opisuje ważny problem optymalizacji wieloelementowego szyku kołowego, który zawiera 16 anten dipolowych, o równej długości, otaczających dwu-sferyczny obiekt. Zadaniem autorów była maksymalizacja współczynnika absorpcji własnej (SAR) w wewnętrznym obiekcie, przy zachowaniu jego minim[...]
EN The following paper describes the valid optimization problem of multi-element circular array that contains 16 equal-length dipole antennas surrounding given two-spherical object. The task of the authors was to maximize the specific absorption rate (SAR) inside the inner object, while maintaining its[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last