Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 409
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Catalytic oxidation of selected hydrocarbons (methane, n-hexane and toluene) over perovskite monolithic catalysts on metallic supports was tested. Catalysts varied in the active phase composition (LaMnO3 - alone or with addition of silver and LaCoO3) and its content in the catalyst. LaCoO3 catalyst [...]
2
80%
Journal of KONES
EN The pursuit of reduced greenhouse gas emissions, as well as the increased share of renewable fuels in the overall energy balance has led to a search for alternative energy sources. One of the fuels on which great hopes are set as fuel for engines is biomethane or biogas, whose main component is meth[...]
3
80%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(3) 211--220
EN In this paper state of art on known and potential biomass sources is reviewed. The review will consider energy dedicated crops and waste types that are already applied for clean energy purposes as well as potential ones. The resources can be applied for biofuels, bioethanol, methane, hydrogen produc[...]
4
80%
Hydroacoustics
2008 Vol. 11 203-224
EN This paper describes a key stage in the process for developing a new device for the measurement of gas bubbles in sediment. The device is designed to measure gas bubble populations within the top 2 m of marine sediments, and has been deployed at inter-tidal sites along the South coast of England. Ac[...]
5
80%
Optica Applicata
2011 Vol. 41, nr 3 639--648
EN The authors report a novel methane detection system based on InGaAsP DFB (distributed feedback) laser using the WMS-2f (wavelength modulation spectroscopy) to prompt the sensitiv-ities of TDLAS (tunable diode laser absorption spectroscopy) measurement technology at the R(3) transition of the 2?3 ban[...]
6
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 2 499--505
EN The problem of methane existence in coal beds has been known for many years. It was and still it is a danger to coalminers. The aim of the research, presented in the paper, is to show and assess the porosity structure (especially micro and nanoporosity) in accordance to the dimensions of carbon diox[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1321-1323
8
80%
Przemysł Chemiczny
9
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 169--179
EN The problem of methane existence in coal beds has been known for many years. It was and still is a danger to coalminers. The aim of the research presented in the paper is to show and assess the porosity structure (especially micro and nanoporosity) in accordance to the dimensions of carbon dioxide p[...]
10
80%
Journal of Ecological Engineering
EN Methane is the second most important man-made greenhouse gas after carbon dioxide. For more than the last 20 years the increase of the rate of CH4 emission has been varying dramatically each year. This trend is common worldwide, though in different parts of the world unevenly intense, con[...]
11
80%
Górnictwo i Geologia
PL W pracy omówiono krótko charakterystykę procesu sorpcji i desorpcji metanu z pokładu węgla. Przedstawiono technologię otworów pionowych, poziomych i kierunkowych do wydobywania metanu z pokładów węgla. Dokonano również oceny możliwości zastosowania powyższych technologii w polskich zagłębiach węglow[...]
EN The paper presents the technology of vertical, horizontal and directional drilling for coal bed methane (CBM) extraction. Additionally, the possibilities of use of those technologies in Polish coal basins were evaluated.
12
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 983-988
13
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 235-242
PL W pracy przedstawiono dwa alternatywne modele symulacyjne, umożliwiające modelowanie zjawisk fizycznych zachodzących w pokładzie węgla nasyconym metanem. Podano przykłady obliczeniowe procesu eksploatacji metanu z pokładu węgla z uwzględnieniem modelowania zmian składu gazu wynikających z wprowadzan[...]
EN Numerical models used for modeling of coalbed methane production are briefly presented in the paper. The numerical example using compositional approach has been presented. The results of the numerical simulations are discussed for fictitious coal seam to show degassing efficiency depending on coal p[...]
14
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy zamieszczono w formie graficznej na 15 rysunkach wyniki pomiarów wydatku objętościowego przepływu metanu w otworach drenażowych po skokowej zmianie na nich depresji. Pomiary te przeprowadzono w warunkach naturalnych w KWK "Brzeszcze". Depresje na otworach drenażowych zmieniono wariantowo. W [...]
EN The work presents the results of methane volume output measurements in drain boreholes after a rapid increase of depression in them in graphical form on 15 figures. The measurements were taken under natural conditions at KWK "Brzeszcze". Depression on boreholes was changed in variants. In the first [...]
15
80%
Journal of KONES
EN The emission of NOx, SOx, HC and CO2 from internal combustion engines is still a major issue in the development of modern engines. Especially for new concepts, like EGR (Exhaust gas recirculation), developed, detailed information about the pollutant formation is required. However, the experiments of[...]
16
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 7 13-16
PL Metan efektywnie można wykorzystać w celach energetycznych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zasoby metanu pokładów węgla są w Polsce znaczne, jedyną kwestią jest opłacalność jego pozyskania. Natomiast metan ze składowisk odpadów komunalnych może być wykorzystany przede wszystkim w przypa[...]
EN The methane can be most effectively utilized in the production of electric and heat energy. The resources of coalbed methane in Poland are great. The only question is its profitable exploitation. In the case of the methane from municipal waste landfill sites it can be utilized first of all as a loca[...]
17
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/2 421-430
PL Wiele technik związanych z eksploatacją metanu z pokładów węgla zostało zaadaptowanych z klasycznych metod związanych z udostępnianiem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednak specyficzne właściwości węgla kamiennego dla gazu ziemnego spowodowały, że to podejście w większości przypa[...]
EN Many of the techniques for producing CBM have been adapted from conventional oilfield drilling, completion, stimulation and production operations. However, coal's unusual behaviour and nature as both a source rock and reservoir rock for natural gas demand new technologies and ideas from many discipl[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The off-gases of coal mines contained about 0.5-1.0% of methane that polluted the air and affected the atmosphere ozone layer. On this purpose an oxide catalyst was developed for the complete combustion of this low concentrated methane-air mixtures in order to generate heat. This high thermal stable[...]
19
80%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 6 412-423
PL W artykule przedstawiono przesłanki powodujące zaangażowanie przemysłu gazowniczego w działania na rzecz inwentaryzacji i redukcji emisji metanu oraz omówiono problemy związane z oszacowaniem emisji z sieci rozdzielczej gazu ziemnego. Podano tabelaryczne zestawienie wartości współczynników emisji, w[...]
EN In the paper reasons of natural gas industry involvement in inventory and reduction of methane emission were presented and problems connected with emission assessment from gas distribution network were discussed. Emission coefficient values for distribution network, pipelines, services and gas stati[...]
20
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN Activation of the C-H bond in methane by interaction with transition metal (TM) atom and organometallic complex can be considered by correlation diagram which involves the triplet 3(oo*) excited state localized on the activated bond in combination with the high-spin state of the TM species. This cor[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last