Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 105
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methane fermentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 7 101-105
PL Fermentacja metanowa to jeden ze sposobów pozyskiwania paliwa gazowego z biomasy. W procesie tym wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego i przemysłowego. Do procesu fermentacji można stosować różne dodatki (substancje biologiczne i chemiczne), które mogą wpływać na jakość wytworzonego biog[...]
EN Methane fermentation is one of the ways to obtain gaseous fuel from biomass. Agricultural and industrial products are used in this process. Various additives (biological and chemical substances) which can be used in the fermentation process may affect the quality of produced biogas. An analysis of t[...]
2
100%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 6 (27) 43-46
PL Produkcja żywności z naturalnych surowców roślinnych i zwierzęcych związana jest z wytwarzaniem znacznej ilości uysokaobciążonych ścieków, których rozkład klasycznymi, biologicznymi metodami tlettowymi jest znacznie ograniczony, a w wielu wypadkach praktycznie niemożliwy ze względu na wielkości ładu[...]
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 683--693
EN The concept of construction and operation of the compact biological reactor designed to methane fermentation conventionally referred to the organic fraction extracted from municipal waste is reserved in a patent application (UP no. 398238). Presented idea can be defined as innovative in the context [...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 11 19-23
5
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 4 139--142
EN One unconventional source of energy, which may be applied in numerous production and municipal processes, is energy accumulated in plants. As a result of photosyn-thesis, solar energy is transformed into chemical energy accumulated in a form of carbohydrates in the plant biomass, which becomes the m[...]
6
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 5 240--247
EN Ultrasonic disintegration is one of the most interesting technologies among all known and described technologies for sewage sludge pre-treatment before the process of methane fermentation. This study was aimed at determining the effects of an innovative ultrasonic string disintegrator used for sewag[...]
7
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 5 128--134
EN The technologies related to the anaerobic decomposition of organic substrates are constantly evolving in terms of increasing the efficiency of biogas production. The use of disintegration methods of organic substrates, which would improve the efficiency of production of gaseous metabolites of anaero[...]
8
88%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 2 (29) 59-61
PL Cukrownictwo jest najbardziej wodochłonną gałęzią przetwórstwa rolno — spożywczego, która ze względu na skalę przerobu surowca wynoszącą ok. 12 milionów ton buraków cukrowych na rok, wytwarza największą ilość wysokoobciążonych ścieków, zarówno w stosunku do całkowitej ilości, jak i ładunku zanieczys[...]
9
88%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2014 nr 17(3) 209--218
EN The present study determined the effect of preliminary hydrothermal depolymerization and enzymatic hydrolysis of Miscanthus giganteus biomass on the yield of methane fermentation in terms of the quantity and composition of biogas produced. Enzymatic hydrolysis of the substrate led to an increase in [...]
10
88%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 5 133--137
EN A growing interest in Renewable Energy Sources initiated the use of biogas as an energy generating material. Biodegradable waste coming from different streams is an important resource for biogas production. The studies were conducted on 20–80 mm fraction of municipal waste separated by rotary screen[...]
11
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1245-1259
PL Fermentacja jest beztlenowym biologicznym procesem rozkładu (mineralizacji) złożonych wysokocząsteczkowych substancji organicznych. Technologia ta jest stosowana do stabilizacji osadów ściekowych i biofrakcji odpadów organicznych. Substraty poddawane fermentacji metanowej charakteryzują się różnymi [...]
EN Anaerobic digestion is used for stabilization of sewage sludge and biofraction of organic wastes. In spite of general applying of fermentation technology in the practice, projecting, working and the control of anaerobic processes usually is based on empirical indicators. The biodegradability of the [...]
12
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 619-634
PL O prawidłowym przebiegu fermentacji decydują: rodzaj substratu, obecność odpowiednich populacji mikroorganizmów oraz parametry środowiskowe, wpływające na ich aktywność i szybkość przemian. W literaturze obszernie opisano wpływ na efektywność procesu fermentacji parametrów takich, jak: pH, temperatu[...]
EN The hydrolysis of polymers which are difficult to decompose, such as cellulose, lignin, and even decomposable fats, proteins and carbohydrates, is generally considered as a step limiting the fermentation of solid wastes. Reduction of size of molecules and increasing specific surface area available f[...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1081-1092
PL Celem prezentowanych badań było określenie wpływu przeprowadzenia wstępnej hydrotermalnej depolimeryzacji oraz enzymatycznej hydrolizy biomasy sorgo (Sorghum bicolor) na efektywność procesu fermentacji metanowej prowadzonej w warunkach mezofilowych (35 st.C) pod kątem ilości i składu uzyskiwanego bi[...]
EN The process of methane fermentation is optimized by implementation of new reactors construction, modification of technological conditions of the process and implementation of techniques of preliminary preparation, preconditioning and pretreatment of the substrate. One of the alternative solutions, t[...]
14
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 4 161-172
PL Realizacja procesu inwestycyjnego pozyskania i zagospodarowania biogazu wymaga znajomości wielu ograniczeń formalno-prawnych. Związane jest to ze złożoności problemu wynikającego z samego procesu pozyskania i zagospodarowania biogazu, jak również aktualnie obowiązujących procedur inwestycyjnych obow[...]
EN Realization of the investments dealing with generation and management of agricultural biogas, needs the knowledge of numerous formal and legal restrictions. That arises from the complexity of designing biogas generation and management processes and installations, as well as from the investment proce[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2003 z. 48 181-191
PL Zmiany w polityce ekologicznej wymagają od projektantów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków prowadzenia racjonalnej gospodarki ściekowo - osadowej, której celem jest: Ś minimalizacja ładunków i stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, wprowadzanych do wód powierzc[...]
EN The paper presents new view on sewage sludge digestion process, which should be percept as one part of sewage treatment system. Me main products of digestion are stabilised good dewatered sludge and biogas, which should be take advantage of energy source. The excess sludge from anaerobic aerobic sew[...]
16
75%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 6 (45) 70-73
PL Procesy stosowane do przeróbki osadów ściekowych takie jak: zagęszczanie, stabilizacja czy odwadnianie są obecnie dobrze rozpoznane i szeroko stosowane. W związku z narastającą ilością osadów ściekowych prowadzone są badania nad zwiększeniem efektywności tych procesów. W wyniku zastosowania pola ult[...]
17
75%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 5 (44) 50-54
PL Prowadzenie rozruchu komór fermentacyjnych jest jednym z trudniejszych zagadnień rozruchowych w trakcie uruchamiania oczyszczalni ścieków. Proces fermentacji jest złożonym procesem biodegradacji zachodzącym w warunkach beztlenowych. Do wymienianych faz procesu fermentacji według autorów należy zalic[...]
EN The most difficult problem during starting of waste water treatment plant is the sludge digestion chambers running. Fermentation is complex biodegradation process proceeding in the anaerobic conditions. According to the authors, to the mentioned phases of fermentation process should be ranked hydrol[...]
18
75%
Instal
2000 Nr 7/8 38--41
PL Rolnictwo jest taką gałęzią gospodarki narodowej, która może w znacznym stopniu samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Jedną z takich możliwości jest wykorzystanie procesu fermentacji metanowej odpadów produkcji rolniczej, zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Instalacje bio[...]
19
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 381-392
PL Przeprowadzone badania udowodniły, iż ogrzewanie mikrofalowe w sposób idealny nadaje się do utrzymania stałej wysokiej temperatury we wnętrzu reaktora fermentacyjnego. Umożliwia ono uzyskanie pełnej kontroli nad warunkami termicznymi w reaktorze. Biorąc pod uwagę sposób dostarczania promieniowania p[...]
EN This study analysed the possibility of applying electromagnetic microwave radiation to stimulate the temperature conditions in the process of anaerobic decomposition and the effect of the selected technological solutions on the final results. The experiments were divided into two stages. In the firs[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1095-1097
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last