Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methane emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The purpose of the analysis, the results of which are presented in this paper was to determine the amount of methane emitted from livestock farming into the atmosphere from the area of the Podlaskie Voivodeship in the years 1999–2012. The analysis was conducted according to guidelines developed by t[...]
2
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The unipore methane diffusion model based on the solution of the second Fick’s law describes effectively the kinetics of methane release from coal grains. The knowledge of the model describing the kinetics of methane release from coal, the coalbed methane content, the sorption isotherm, the effectiv[...]
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 1018--1024
PL Scharakteryzowano globalną emisję metanu na tle emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Najbardziej zrównoważonym sposobem ograniczenia emisji metanu z wysypisk jest jego wykorzystanie do celów energetycznych. W celu zwiększenia ciepła spalania gazu wysypiskowego zaproponowano wymywanie ditlenku węg[...]
4
100%
Archives of Environmental Protection
2013 Vol. 39, no. 3 115--126
EN Uncontrolled emissions of landfill gas may contribute significantly to climate change, since its composition represents a high fraction of methane, a greenhouse gas with 100- year global warming potential 25 times that of carbon dioxide. Landfill cover could create favourable conditions for methanot[...]
5
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN This work presents the results of the study on methane emission from the sea bottom in the coastal zone of Puck Bay. The investigations were conducted from June through September 2010 at seven sampling sites located along the Hel Peninsula. The research results indicate that the methane flux rates v[...]
6
88%
Rynek Energii
2013 Nr 1 86--94
PL Inwentaryzację emisji metanu wykonano przy założeniu, że węgiel kamienny generuje metan z czterech źródeł. Stąd podział na emisję metanu z procesów wydobycia węgla (emisja wentylacyjna i z układów odgazowania) oraz emisję z procesów pogórniczych (emisja z procesów powydobywczych i emisja z odpadów p[...]
EN The inventory of methane emissions in Polish hard coal mines has identified that the hard coal system generates methane from four sources. On that basis, the following division has been carried out on methane emissions from coal output processes (ventilation emissions and from degasification systems[...]
7
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2011 nr 4 51-64
PL W artykule przedstawiono równania opisujące model matematyczny prognozy wydzielania się metanu do przekopu przecinającego pokład węgla w kopalniach węgla kamiennego, opracowany na podstawie wyników badań wykonanych w Głównym Instytucie Górnictwa. W prognozie uwzględniono zarówno mechanizm kinetyki w[...]
EN The article presents equations describing the mathematical model of prediction of methane emissions into a drift crossing a coal seam in hard coal mines, developed on the basis of results of investigations performed at the Central Mining Institute. The prediction took into consideration the mechanis[...]
8
75%
Energetyka
2012 nr 12 799-807
PL Przedstawiono wyniki gruntownej analizy metod szacowania wielkości wydzielanego metanu z węgla kamiennego kopalń polskich. Wykorzystano przy tym szczegółowe dane metanonośności eksploatowanych pokładów węgla oraz metanowości kopalń węgla kamiennego. Na podstawie zaproponowanej metody szacowania, spe[...]
EN Presented are results of a thorough analysis of methods for assessment of methane quantity emitted by the Polish hard coal mines. An advantage was taken of the detailed data concerning methane-bearing capacity of the exploited coal seams as well as of the amount of methane emitted into mine workings[...]
9
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 9 286-292
EN Anthropogenic greenhouse effect and actions undertaken to prevent it. Managing methane emissions from natural gas distribution networks, especially the share of emissions from this segment of gas industry in total emission. Problems connected with emissions measurement and inventory making. Solution[...]
10
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie wskazano zagrożenia związane z globalnym ociepleniem klimatu i opisano światową kampanię na rzecz powstrzymania wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Wyspecyfikowano kategorie emisji gazów cieplarnianych przypisywane górnictwu naftowemu. Scharakteryzowano aktualne zasady kr[...]
EN In the paper the threats connected to global warming and the world campaign to stop the increase of greenhouse gas concentration in the atmosphere have been described. Categories of greenhouse gas emission assigned to oil and gas exploration and production activities have been specified. Present pri[...]
11
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 534--538
PL W artykule przedstawiono metodologie pomiarów wielkości emisji metanu z zespołów zaporowo-upustowych oraz wyniki pomiarów emisji tego gazu z tego typu obiektów. Zostały one wykorzystane do określenia współczynników emisji metanu dla zespołów zaporowo-upustowych, a następnie do przeprowadzenia inwent[...]
EN The article presents the methodology of measurement of methane emissions from shut off and relief valve systems and the results of measurements of methane emissions from such facilities. The measurements were used to determine the methane emission factors from shut off and relief valve systems and t[...]
12
75%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 6 18--22
PL W artykule scharakteryzowano metan jako gaz cieplarniany. Omówiono zmiany jego emisji do atmosfery w czasie oraz w zależności od źródła pochodzenia. Wskazano trudności z identyfikacją rzeczywistej emisji metanu. Udowodniono też istotę badań zmierzających do kontroli emisji metanu pochodzącego z roln[...]
EN In the article, methane is characterized as a greenhouse gas. The changes in its emissions to the atmosphere over time and according to source are discussed. Difficulties with identification of actual methane emissions are identified. The essence of research, aiming to control the emission of methan[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 11 2353--2355
PL Przedstawiono wyniki badań stężenia metanu w powietrzu fermy trzody chlewnej w pomieszczeniach ze zwierzętami utrzymywanymi na płytkiej ściółce oraz na podłodze rusztowej. Oznaczenia zawartości metanu w próbkach powietrza wykonano metodami chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (G[...]
EN Gas chromatog. with flame ionization detection was used to det. the MeH content in air of the piggery equipped with (i) a grate floor or (ii) litter as substrate. The MeH content in compartments (i) was over 3 times higher than in (ii).
14
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Based on a literature review concerning methane emissions in Poland, it was stated in 2009 that the National Greenhouse Inventory 2007 [13] was published. It was prepared firstly to meet Poland’s obligations resulting from point 3.1 Decision no. 280/2004/WE of the European Parliament and of the Coun[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 283 129-138
PL Wydzielanie metanu z odprężonych eksploatacją pokładów węgla generuje w trakcie prowadzenia eksploatacji dopływ metanu do zrobów ścian, a po jej zakończeniu do zrobów zlikwidowanych rejonów poeksploatacyjnych. W artykule poruszono problematykę wydzielania metanu do rejonów poeksploatacyjnych kopalń [...]
EN Methane emission from the coal seams released by the exploitation is the source of methane supply to the gobs of the coal face, during its exploitation and after finishing it to the gobs of already liquidated areas. The paper brings up problem of methane release to the post-exploitation areas in the[...]
16
75%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 1 37--43
PL W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru emisji metanu stosowanych w gazownictwie. Przedstawiono charakterystykę różnych metod pomiaru jego emisji: korelacyjnej, z zastosowaniem środka spieniającego, z użyciem worków gazoszczelnych, znacznikowych, bilansowych, pomiaru z opływem powietrza, opartyc[...]
EN This article reviews methane emission measurement methods used in the gas industry. The characteristics of the methane emission measurement methods: correlation methods, soapy water methods, bagging methods, indicator methods, direct flow measurement method and pressure decay method, air flow method[...]
17
75%
Przegląd Górniczy
PL Eksploatacji pokładów węgla kamiennego towarzyszy często wydzielanie się metanu, który gromadzi się nie tylko w samym pokładzie, ale również w warstwach otaczających. Emisja gazu z warstw spągowych związana jest z przekroczeniem wytężenia górotworu i okresowym łamaniem się warstw skalnych. W niniejs[...]
EN Mining of hard coal seams is often accompanied by emission of methane, which is accumulated not only in seam itself but also in the adjacent strata. Gas emission from the bottom strata is connected with crossing of rock mass effort and periodical breaking of rock strata. An analysis of the state of [...]
18
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule scharakteryzowano źródła wydzielania metanu do wyrobiska chodnikowego. Podano zależności dzięki którym można obliczyć strumień wydzielanego metanu z urobionego węgla, powierzchni ociosów węglowych wyrobiska oraz czoła przodka. Przedstawiono wyniki pomiarów wydzielania metanu do wyrobisk d[...]
EN This article characterizes the sources of methane emission to a heading. Dependencies, on whose basis the stream of methane emitted from extracted coal, surface area of coal walls and face of heading can be calculated, are given. The results of measurements of methane emission to headings with conti[...]
19
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Konwencja klimatyczna ONZ zobowiązuje jej sygnatariuszy do inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym między innymi emisji lotnej metanu z systemu węgla kamiennego. Realizując to zobowiązanie Polska oszacowała w oparciu o dane z 1992 r. tzw. "wskaźniki emisji" metanu z poszczególnych źródeł e[...]
EN United Nations Framework Convention on Climate Change obliges member countries to make an inventory of greenhouse gases emission and, among others, an inventory of fugitive emission from coal mining system. To comply with this obligation, basing on 1992 data, Poland has evaluated so-called "emission[...]
20
75%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 3 157--169
PL W niniejszym opracowaniu zaproponowano zastosowanie wskaźnikowej metody szacowania emisji metanu z węgla kamiennego dla prognozy emisji metanu czynnych kopalń metanowych GZW w latach 2013-2020. Dla potrzeb raportowania i wypełniania zobowiązań Protokołu z Kyoto w Polsce, w roku 2009 opublikowano Rap[...]
EN This paper proposes the use of indicator methods for estimating methane emissions from hard coal for the prognosis of methane emissions in operating methane mines USCB 2013-2020. For the purposes of reporting and fulfill the obligations of the Kyoto Protocol, in 2009 in Poland the National Inventory[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last