Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 121
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metanol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Transestrification of soybean oil with methanol is presented. Three stepwise and reversible reactions are belived to occur. The effect of variations in mixing intensity (Reynolds Number = 3100 to 12400) and temperature (25 stopni C to 70 stopni C) on the rate of reaction were studied while molar rat[...]
2
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 6 831-836
3
80%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 11 497-502
4
80%
Karbo
2001 Nr 1 27-32
PL Scharakteryzowano obieg węgla jako pierwiastka w przyrodzie i przedstawiono roczny bilans wytwarzanej biomasy i tlenu dzięki energii słonecznej. Opisano metody przetwarzania odpadów roślinnych i zwierzęcych do biogazu, a drewna z jego odpadami poprzez zgazowanie do gazu syntezowego. Przedstawiono pr[...]
EN The circulation of carbon as the element in the nature has been characterised and annual balance presented of biomass and oxygen generated thanks to solar energy. The article discusses methods of plant and animal wastes processing into biogas and timber with its wastes into syngas via gasification. [...]
5
80%
Karbo
2001 Nr 7-8 232-240
PL Przedstawiono sposób racjonalnego i efektywnego ekonomicznie wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji metanolu. Zaproponowano zintegrowany układ technologiczny zasilania baterii koksowniczej gazem opałowym oraz instalacji syntezy połączonej z instalacją konwersji gazu koksowniczego do gazu syn[...]
EN The article presents a way of a rational and economically effective utilisation of coking gas for methanol production. It suggests and integrated technological system of powering the coking battery with fuel gas and synthesis installation connected with installation of coking gas conversion into s[...]
6
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 6 19-21
PL Scharakteryzowano proces anaerobowego przetwarzania odpadów komunalnych do biogazu.Przedstawiono wydajności tego procesu w odniesieniu do podstawowych rodzajów biomasy oraz wpływ czasu na skład chemiczny produktu.Opisano technologię przemiany biogazu do mieszaniny CO+H2 i jej przemianę w metanol w t[...]
EN Anaerob process of organic wastes transformation via biogas to methanol has been characterised.The capacity of the process for different sort of biomass is discussed.The technology of biogas transformation to mixture CO2+H2 and then to methanol in three phase process reactor is described.
7
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 1 13-16
EN Densymmetric characteristics, static and dynamic absorbing capacity of the researched adsorbents. Kinetic curves and adsorption isotherms. Results of research for methanol desorption with nitrogen from activated carbon.
8
80%
Karbo
1999 Nr 1 16-19
PL Przeprowadzono badania konwersji metanolu do gazu wodorowego przy zastosowaniu katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego. Stwierdzono, że pod ciśnieniem 2 MPa, przy stosunku molowym metanol/woda = 0,8, w temperaturze 280°C i obliczeniu katalizatora surowcem ciekłym 0,6 dm3/ dm (3) kat h uzyskuje się [...]
EN It was carried out the study concerning the methanol conversion to hydrogen gas by using of copper-zinc-aluminium catalyst It was stated that under the pressure 2 MPa, at the molar ratio of methanol/water = 0,8, in the temperature 280 °C and under the cata-lyst loaded by liquid raw material to 0,6 d[...]
9
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 331-340
PL Przedstawiono wyniki badań kinetycznych estryfikacji kwasu akrylowego metanolem i etanolem w obecności kwasu siarkowego (0,5-3% wag.) jako katalizatora. Do badań użyto laboratoryjnego izotermicznego reaktora okresowego. Początkowe stosunki molowe alkoholu do kwasu wynosiły 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, a temp[...]
EN The kinetics of the esterification of acrylic acid with methyl and ethyl alcohols using sulphuric acid as a catalyst (0,5-3 wt. %) has been investigated. The study was conducted in an experimental, isothermal batch reactor with the initial molar ratio of alcohol to acrylic acid equal to 1:1, 2:1, 3:[...]
10
80%
Przemysł Chemiczny
11
71%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Synteza metanolu może zachodzić z użyteczną wydajnością, jeżeli przez zastosowanie selektywnego katalizatora inhibitowane zostaną termodynamicznie bardziej uprzywilejowane liczne możliwe reakcje konkurencyjne. Dla takiego przypadku pokazano możliwość graficznego przedstawienia równowagowego składu f[...]
EN Methanol synthesis can take place with relevant performance, if the use of selective catalyst can inhibit the thermodynamically more privileged numerous possible competitive reactions. For such a case, the possibility of graphic representation of the equilibrium composition of a gaseous phase at a g[...]
12
70%
Journal of Power of Technologies
EN In this paper a computer model of a direct methanol fuel cell (DMFC) was presented. Chemical reactions of methanol oxidation and oxygen reduction were modeled with HYSYS software. Obtained results were used to evaluate the maximum cell voltage and limiting current density for the investigated fuel c[...]
13
70%
Przemysł Chemiczny
14
70%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 2 4-8
PL Scharakteryzowano wszystkie typy niskotemperaturowych oraz wysokotemperaturowych ogniw paliwowych.Przedstawiono ich właściwości w porównaniu z elektrogeneratorami napędzanymi turbinami gazowymi i silnikami tłokowymi.Opisano wyniki własnych badań nad niskotemperaturowym ogniwem paliwowym,zasilanym be[...]
EN All kinds of low temperature and high temperature fuel cells has been described.Their characteristics in comarison with electricity generators driven with gas turbines and internal combusition engines are presented as well as the results of tests of a low temperature fuel cell supplied directly with[...]
15
70%
Chemical and Process Engineering
16
70%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 563-577
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz analizę teoretyczną równowagi adsorpcji acetonu i metanolu oraz ich mieszaniny na węglu aktywnym N. Do korelacji danych doświadczalnych dla czystych składników badanej mieszaniny zastosowano równania Langmuira, Freundlicha-Langmuira, Totha i Dubinina-A[...]
EN The results of experimental and theoretical studies of acetone, methanol and their mixture adsorption by activated carbon were presented in this work. The equation of Langmuir, Freundlich-Langmuir, Toth and Dubinin-Astakhov were used for correlation of the experimental data for pure components. Expe[...]
17
70%
Przemysł Chemiczny
18
70%
Przemysł Chemiczny
19
70%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Description of fuel ignition process in Diesel engine, with special attention to forming of nitrogen oxides and solid particles with adsorbed PAH and resulting problem of emission has been given. Various mixtures of diesel fuel with methanol and its derivatives make possible considerable decreasing [...]
20
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL Omówiono aktualny stan badań nad elektroutlenianiem metanolu, zwłaszcza w aspekcie zastosowania tej reakcji w ogniwach paliwowych. Przedstawiono nowe przesłanki przemawiające za stosowalnością hipotezy "podwójnej drogi" w tej reakcji. Przedstawiono proces optymalizacji warunków prowadzenia tej reakc[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last