Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 350
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metalurgia proszków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedstawiono przebieg badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego EUREKA ROTOR EU 1806. Końcowym wynikiem projektu było opracowanie i wykonanie wielofunkcyjnej linii kołowej do produkcji z materiałów proszkowych części o dużej dokładności, przy względnie niskich kosztach wykona[...]
EN The course of research made in international framework EUREKA ROTOR EU 1806 was presented. The final result of work was elaboration and execution of multifunctional "ROTOR" production line for high accuracy powder parts by relatively low costs. The innovative characteristic of line as well as techni[...]
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu homogenizacji mieszanki proszkowej zawierającej 57% cz. wag. wolframu i 43% cz. wag. cyny. Mieszanie proszków prowadzono w mieszalniku bębnowym w obecności kul. Zmiennymi parametrami badań były: stosunek masy kul do proszku, a mianowicie: 0,5:1; 1:1 i 5:1or[...]
EN The results of researches of homogenization powder composition containing 57% w/w of tungsten and 43% w/w of tin are presented in this paper. Mixing of the powders was realized in drum mill with balls. Variable parameters of the studies were: ball-to-powder weight ratio namely: 0,5:1; 1:1 and 5:1 an[...]
3
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono wyniki badań materiału spiekanego na bazie proszku Astaloy Mo poddanego procesowi azotowania gazowego przy trzech stanach jego gęstości. Obróbkę cieplno-chemiczną prowadzono przy 5 kombinacjach czasu azotowania i potencjału azotowego. Badania obejmowały obserwacje struktury i p[...]
EN The results of examination of sintered materials in three states of density based on Astaloy Mo powder after gas nitriding are presented in this paper. Thermo-chemical treatment was conducted in 5 combinations of nitriding time and nitrogen potential. The tests consisted of structure observation and[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Rozwój nowych technologii i materiałów daje projektantom silników elektrycznych coraz więcej możliwości tworzenia nowych konstrukcji maszyn elektrycznych. Zastosowanie proszkowych kompozytów magnetycznie miękkich i magnetycznie twardych pozwala na uzyskanie struktur niewykonalnych z blachy elektrote[...]
EN The development of new technologies and materials, gives designers of electric motors more new options. Application of soft magnetic composite powder and permanent bonded magnets allows to construct motor impossible to made of electrical sheet. Powder metallurgy enables the production of components [...]
5
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The main aims of this work are the production attempt of Ni50Ti50 and Ni52Ti41Nb7 powder alloys by mechanical alloying method, the presentation of the influence of mechanical alloying time on the structure of obtained alloys and the finding of thermal effects during the heating to temperatu[...]
6
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The mechanical alloying (MA) method has been chosen to manufacture tool gradient materials with high disproportion of cobalt matrix portion between core and surface layer. Design/methodology/approach: The following research studies have been carried out to elaborate a new group of sintered [...]
7
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Purpose of this paper was to apply a computer method of open porosity analysis for determination of porosity in sintered Astaloy CrL and CrM powders. Design/methodology/approach: The powders used in the present papier are pre-alloyed iron-base powders containing low amounts of chromium and [...]
8
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 12 800-803
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu lokalnej atmosfery na strukturę i własności spiekanych stali chromowych. Badania prowadzono na spiekach wytworzonych z rozpylanego wodą proszku Astaloy CrM firmy Hoganas z dodatkiem 0,5 % mas. węgla w postaci proszku C-UF. Materiały do badań wytworzo[...]
EN In this paper the effect of local microatmosphere on the structure and mechanical properties of PM chromium steels had been discussed. The experiments were carried out on water atomization powder Astaloy CrM with addition 0.5 % carbon C-UF, produced during single pressing and sintering cycle, which [...]
9
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 12 731-735
PL Rozwój materiałów stykowych został omówiony w następujących grupach tematycznych: 1 — nowe dodatki do podstawowych ich składników — srebra i miedzi, a mianowicie a— Cr2N do Ag; b — In do Ag-SnO2 ; c — Fe do Ag; d — Cr do Cu, 2 — chemiczne powlekanie srebrem cząstek SnO2, 3 — wysokoenergetyczne miele[...]
EN Not long ago the composite Ag-CdO was the most widely used material for electrical contacts. But it turned out that at people employed at manufacturing and exploitation of the contacts are exposed to inhalation of harmful, toxic cadmium. This is the reason of introducing in Europe other nonmetallic [...]
10
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 3 134-142
PL Przedstawiono literaturowy przegląd wiedzy z dziedziny kompozytów. Zaprezentowano klasyfikację oraz charakterystykę kompozytów umacnianych cząstkami, włóknami oraz kompozytów strukturalnych. Przedstawiono czynniki strukturalne oraz związane z metodą wytwarzania wpływające na końcowe własności kompoz[...]
EN Literature review of the state-of-art in the field of composite materials has been made. Classification and characterization of the composites strengthened with particles or fibres and of the structural composites is presented. The structural factors and those related to fabrication methods, influen[...]
11
80%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 2 3-8
PL Przemysłowe proszki żelaza oraz stali niskostopowej i szybkotnącej fluidyzowano i jednocześnie azotowano atmosferą dysocjującego amoniaku przez 3, 4, 5 i 6 godzin w temperaturze 570 stopni C. Na cząstkach proszków przeprowadzono obserwacje na mikroskopie optycznym i pomiary mikrotwardości. W cząstka[...]
EN Commercial iron, low-alloy and high-speed steel powders were fluidized and at the same time nitrided with dissociating ammonia atmosphere for 3, 4, 5 and 6 hours at 570 degrees C. Light microscopy examination and microhardness testing were conducted on the powders particles. Thick hard nitride cases[...]
12
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedstawiono analizę stanu obecnego metalurgii proszków na kontynentach amerykańskich i w niektórych krajach Europy. Szczegółowo przeanalizowano rynek polski i określono przewidywane potrzeby krajowe. Porównano wskaźniki techniczno-ekonomiczne charakteryzujace produkcję jednej tony wyrobów produko[...]
EN The paper presents the state of powder metallurgy as it is today in Americans and in some European countries. The Polish market has been analysed in detail and expected domestic demand has been determined. Technical-economical data characterizing the manufacture of a ton of products made by the trad[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono działalność dydaktyczna i naukową prowadzoną w Zakładzie Obróbki Plastycznej. Działalność dydaktyczna w zakresie obróbki plastycznej metalurgii proszków i tworzyw sztucznych prowadzona jest dla studentów różnych rodzajów studiów w uczelni macierzystej i jej filiach. Pracownicy zakładów[...]
EN In the papers the didactic and scientific activities of materials forming and powder metallurgy staff are described The main achievements of staff and international co-operation with European countries are mentioned. the didactic activities are mainly connected with education of students on the diff[...]
14
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 9 500-501
PL W artykule omówiono rozwój metalurgii proszków od 1939 r. do czasów obecnych. Zaprezentowano metody wytwarzania spiekanych wyrobów w nowej dziedzinie techniki.
EN The paper describes progress in the field of powder metallurgy beginning from 1939 till now. The methods for fabricating sintered products by the new techniques have been presented.
15
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W referacie przedstawiono opracowane przez Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu nowe technologie wytwarzania części z proszków metali. Technologie te pozwalają na wytworzenie części o określonych własnościach mechanicznych, często o skomplikowanej geometrii kształtu oraz części przeznaczonych do [...]
EN In the paper have been presented the technologies of production some parts from sintered metal powder elaborated by the Metal Forming Institute from Pozna. These technologies give the possibilities of manufacturing some parts with proper mechanical properties, often with complicated shapes and for w[...]
16
80%
IPPT Reports on Fundamental Technological Research
2016 nr 5 1--183
PL Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia numeryczną oraz doświadczalną analizą procesu wytwarzania materiałów technikami metalurgii proszków. Zakres pracy badawczej obejmuje trzy główne punkty: • opracowanie oryginalnego modelu procesów metalurgii proszków, • symulacje jednoosiowego prasowania na go[...]
EN The proposed doctoral dissertation presents a numerical and experimental analysis of manufacturing of new materials by powder metallurgy techniques. The scope of the thesis includes three main parts: • formulation of an original numerical model of powder metallurgy, • simulations of hot pressing for[...]
17
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Materiały spienione stają się obecnie szeroko rozpowszechniane w wielu dziedzinach przemysłu (np. w transporcie, budownictwie). Podczas gdy pianki polimerowe są w użyciu już od wielu lat, to spienione metale zyskały zainteresowanie dopiero niedawno. Ich zaletami są: lekkość, duży stosunek powierzchn[...]
EN Foamed materials are becoming widespread in many branches of industry for example in transportation industry. While polymeric foams have been applied for many years - foamed metals are now beginning to move into the focus of interest [1]. Many studies have been carried out recently on metallic foams[...]
18
80%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 7-8 26--32
PL W dobie wyścigu technologicznego firmy produkcyjne oraz jednostki naukowo-badawcze R&D wciąż prześcigają się w produkowaniu i ulepszaniu różnych materiałów.
19
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych, fizykomechanicznych właściwości spieków ciężkich, wytworzonych z proszków wolframu, niklu i żelaza. Zmiennym parametrem w przeprowadzonych badaniach był czas mieszania proszków w planetarnym młynku kulowym. Ustalono, że optymalny czas mieszania, zapew[...]
EN There are presented the investigation results of the selected physical-mechanical properties of heavy sinters fabricated from tungsten, nickel and iron powders. Variating parameter in these studies was duration of mixing the powders in the planetary ball mill. It was found that the optimal mixing du[...]
20
80%
Engineering of Biomaterials
PL Celem pracy było otrzymanie metodą metalurgii proszków porowatych kształtek tytanowych przeznaczonych na implanty medyczne. Przeprowadzono próbę zoptymalizowania procesu technologicznego. Poprzez dobór odpowiednich parametrów takich jak środowisko, temperatura obróbki termicznej, a także ilość użyte[...]
EN The aim of this work was to obtain porous titanium sponges in a powder metallurgy process which might be applied as medical implants. The attempt of process optimization was carried out. Selection of parameters such as biological solution, temperature of thermal treatment and porogen amount allowed [...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last