Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metale nieżelazne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 5 306-313
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 5 299-305
3
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 3 168-173
PL Tematyka badawcza związana z przetwórstwem metali nieżelaznych była realizowana w Instytucie od samego początku jego powstania, tj. od 1952 r. Zespoły badawcze Instytutu opracowywały linie technologiczne i uruchamiały produkcję wyrobów w największych ówczesnych zakładach przetwórczych metali nieżela[...]
EN Research topics related to the processing of non-ferrous metals was carried out at the Institute from the very beginning of its launch more than 1952 research teams developed lines of the Institute and launched the production of products in the then largest non-ferrous metal processing plants.
5
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 7-8 32--34
PL Obróbka cieplna odlewów to temat rzeka. W tym zakresie już od wielu lat ma miejsce nieustanny rozwój, w którym nowe rozwiązania zostają zastąpione przez... nowsze. Zmiany i innowacje w zakresie obróbki cieplnej odlewów stały się głównym tematem rozmowy z dr. hab. inż. Witoldem K. Krajewskim, kierown[...]
6
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 10 577--579
PL W drugim dniu targów RECYKLING, które odbywały się w dniach 25-27 września 2013 r. w Kielcach, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach zorganizowali seminarium poświęcone nowym technologiom w przetwórstwie metali nieżelaznych oraz recyklingowi [...]
EN On the second day of the fair RECYCLING, which took place on 25 to 27 September 2013 in Kielce, Chamber of Commerce of Metals Recycling Non-Ferrous and Non-Ferrous Metals and the Institute in Gliwice, organized a seminar on new technologies in the processing of non-ferrous metals and non-ferrous met[...]
7
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Odpady metali elaznych i nieelaznych na rynku swiatowym sa postrzegane jako surowiec strategiczny, poniewa bazuje na wykorzystaniu tych samych surowców, do produkcji kolejnych, zupełnie nowych produktów, co jest korzystne nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale take ekologicznego. W ten sposób [...]
EN Iron and non-iron metal wastes are considered on the international market as strategic materials because that are based on the use of the same raw material for the production of other, totally new products. This is an advantage not only from the financial but also from the ecological point of view. [...]
8
75%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 107--109
PL Wartykule przedstawiono charakterystykę instrumentów finansowych oferowanych na głównym, międzynarodowym rynku metali nieżelaznych – Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Instrumenty te mogą być wykorzystane jako narzędzia inżynierii finansowej. Mogą być stosowane przez inwestorów w celu zawierania t[...]
EN The paper is aimed at the characteristics of financial instruments offered on the main international non-ferrous market – the London Metal Exchange (LME). These instruments can be used as the tools of financial engineering for hedging, arbitrage and speculation. Futures and options contracts enter[...]
9
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2006 nr 3 103-128
PL W pracy pokazano, że w sektorze górniczym Indonezji sprawy prezentują się nader skomplikowanie. Istnieje otwarty konflikt między dwoma ugrupowaniami - między lobby górniczym a ruchem ochrony środowiska. Oznacza to, że inwestowanie w sektor górniczy w Indonezji jest przedsięwzięciem niepewnym oraz ry[...]
EN It has been show that a state of affairs in a mining sector in Indonesia is really complex. It is a real conflict between two parties - between a mining lobby and an environment protection movement. If it is so, any mining investment plans are very uncertain and risky.
10
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 12 676-679
PL Omówiono aktualną sytuację w zakresie zasobów złóż, wydobycia i przeróbki rud miedzi, cynku i ołowiu w Bułgarii. Szerzej zatrzymano się na opisie większych przedsiębiorstw górniczych, takich jak: Kombinat Górniczo-Wzbogacający ASAREL-MEDET EAD, kombinat EŁACITE-MIEDŹ EAD, przedsiębiorstwo GORUBSO EA[...]
EN The actual situation regarding the resources of deposits of copper, zinc and lead in Bulgaria, their mining and processing is presented. The description of bigger mining firms, like the Mining and Dressing Works ASMAREL-MEDED EAD, the GORUBSO EAD-Works and the Mining Works CZEŁOPECZ is more precise.[...]
11
75%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Zaprezentowano ogólne dane dotyczące trwałości materiałów ogniotrwałych stosowanych w krajowym przetwórstwie miedzi, cynku i aluminium oraz ich stopów. Omówiono oddziaływanie składników stopowych ciekłego metalu na materiały ogniotrwałe. Podano przykłady wad powstających podczas eksploatacji materia[...]
EN Data on the resistance of refractory materials used in copper, zinc, aluminum and their alloys processing in Poland were presented. The impact of liquid metal alloy components on refractory materials was discussed. Examples of defects occurred in the use of refractory materials were presented. Const[...]
12
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 189-196
PL W referacie przedstawiono charakterystykę najczęściej występujących grup odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ogólny schemat mechanicznego przerobu odpadów wraz z charakterystyką otrzymanych produktów. Podano ceny metali nieżelaznych LME na przestrzeni lat 1995-1 kwartał 2006. Uwzglę[...]
EN The paper presents characteristics of the most popular electric and electronic equipment waste. General description of mechanical treatment of that waste as well as characteristic of the obtained products is presented. LME prices of non-ferrous metals, which can be found in electric and electronic e[...]
13
75%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
14
75%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 2 231--236
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ługowania metali nieżelazowych z hałd złoża Allarechensk, ubogich rud w złożach Nyud-II, oraz przetwórstwa odpadów „Kola MMC” JSC. Jak wiadomo, odpady o niskich zawartościach metali, których eksploatacja jest nieopłacalna, mogą stanowić poważne ryzyko dla ś[...]
EN The results of laboratory simulation of heap leaching of non-ferrous metals from dumps of the Allarechensk deposit, low-grade ore of the Nyud-II deposits, and processing wastes of the “Kola MMC” JSC are presented. It is known that cut-off grade sulphide ores from both abandoned and currently develop[...]
15
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1080--1081
PL Zaprezentowano wyniki zmian struktury geometrycznej powierzchni próbek z metali nieżelaznych, poddanych obróbce strumieniowo-ściernej. Różnicowanie parametrów kąta natarcia dało nieznaczne zróżnicowanie w zakresie struktury geometrycznej powierzchni.
EN The paper presents the results of changes of geometric structure surface for samples from non-ferrous metals, treated stream-abrasive. Varying the parameters of the angle of attack gave a slight variation on the surface structure.
16
75%
Inżynieria Mineralna
2017 R. 18, nr 2 81--92
PL Podstawowe wyzwania przed jakimi stoi współczesna metalurgia to: kurczenie się zasobów surowców naturalnych (rud) i pogarszanie ich jakości, wzrost zapotrzebowania na metale jako wciąż najlepsze i najpowszechniejsze materiały konstrukcyjne, koncentracja produkcji górniczej i hutniczej w krajach dysp[...]
EN The basic challenges facing modern metallurgy are: shrinking resources of natural resources (ores) and deterioration of their quality, increased demand for metals as still the best and most common construction materials, concentration of mining and metallurgical production in countries with rich dep[...]
17
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
18
75%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
19
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 3 123-125
PL Scharakteryzowano zawartość bazy danych systemu "Metale Nieżelazne2" w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz omówiono podstawowe funkcje i produkty systemu. Baza danych została zaimplementowana w sieci Internet, podano jej adres.
EN There are characterized the base of dates of the system Non-Iron Metals II and the basic functions and products of the system. The base of dates is implemented in the network INTERNET, with communication of its address.
20
75%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 6 159--174
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last