Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1456
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metale ciężkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 645-656
PL Według niektórych autorów [Ilnicki i in. 2001, Skorbiłowicz 2006] pogorszenie jakości powierzchniowych wód płynących jest powodowane przede wszystkim przez zanieczyszczenia punktowe i powierzchniowe, w tym pochodzące z terenów rolnych i leśnych. Jednocześnie za główną przyczynę zanieczyszczenia meta[...]
EN The main cause of pollution of alluvial sediments with heavy metals are emissions coming from transportation means, communication, industrial plants and insufficiently treated municipal and industrial wastewater (point pollution) introduced to rivers. Quantity and the qualitative composition of orga[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 227--228
PL Celem badań było określenie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnej substancji mineralno-organicznej Rekulter do obniżenia akumulacji metali ciężkich w roślinach uprawianych na glebach zanieczyszczonych tymi metalami, poprawy ich plonowania oraz weryfikacja liczb granicznych zawartości metali ci[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 225--226
4
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 324--347
PL Ścieki przemysłowe zawierają wysokie stężenia zanieczyszczeń nieorganicznych. Skład ścieków przemysłowych jest uzależniony od rodzaju przemysłu. Dużą uciążliwość stanowią zanieczyszczenia azotem amonowym oraz metalami ciężkimi. Przemysł koksowniczy wytwarza ścieki o znacznych zawartościach azotu amo[...]
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 1 21-24
EN Heavy metals in textile production processes can be important sources of environmental pollution and potentially can be very dangerous to the human health. This toxic effects of heavy metals on human contribute to problems with many organs such as disorders in the respiratory tract, dysfunction of h[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 105-110
PL W glebach teras zalewowych rzeki Odry w okolicy Huty Miedzi "Głogów" oraz Bytomia Odrzańskiego oznaczono zawartość Pb, Cd, Zu i Cu. Przy Hucie Miedzi "Głogów" gleby znajdowały się w zasięgu emisji pyłów metalonośnych tego zakładu, a koło Bytomia Odrzańskiego były one poza zasięgiem tych zanieczyszcz[...]
EN In the soils of the flooded terrace of the Odra river in the vicinity of Copper Smeltery "Głogów" and Bytom Odrzański the contens of Pb, Cd Zn and Cu were determined. By the copper smelter the soils were under the influence of the dust pollution from this plant, but in Bytom Odrzański the was not th[...]
7
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 4 137-139
PL Określono zawartość dziewięciu metali ciężkich chromu, cynku, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, niklu, ołowiu i żelaza w pyle zawieszonym i opadzie pyłu na terenie Knurowa. Próbki pyłów pochodziły z dwóch stanowisk usytułowanych w uprzemysłowionej części miasta oraz w rejonie osłoniętym kompleksem le[...]
EN The content of mine heavy metals, i.e.: chromium, zinc, cadmium, cobalt, manganese, copper, nickel, lead and iron was defined in suspended matler and dust deposited within the area of Knurów. Dust samples were collested from two measuring sites located in the industrial part of the area screened by [...]
8
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 1 22-23
PL W ramach Projektu Badawczego Zamawianego PBZ-033-07 pt. 'System Ekologicznej Atestacji i Certyfikacji Wyrobów Włókienniczych' przeprowadzono badania wyrobów wykonanych z lnu, pod kątem obecności różnych substancji, powszechnie uznawanych jako szkodliwe dla człowieka.
9
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1223-1232
PL Celem niniejszej pracy było określenie zawartości wybranych metali ciężkich (Hg, Cd, Pb, Cu i Zn) w minogu rzecznym (Lampetra fluviatilis), porównanie zawartości metali w zależności od miejsca połowu i płci oraz wykazanie, które spośród badanych narządów kumulują je w największych ilościach.
EN Despite numerous studies of metals in ichthyofauna, research lampreys which, as Agnatha, not belong formally to the fish, although they are of interest to ichthyolgists are still very few. The purpose of this study was to determine the content of selected heavy metals (Hg, Cd, Pb, Cu and Zn) in the [...]
10
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2004 Tom 6 91-97
PL W celu bliższego poznania procesów sedymentacji w Zalewie Szczecińskim wystawiono kolektory powstającego osadu. Kolektory takie wystawiono na okres 4 miesięcy od lipca do listopada w 5 punktach zalewu. Powierzchnia kolektora wynosiła 232 cm2 i znajdowała się na wysokości około 35 cm nad dnem. W kole[...]
EN Heavy metals, diluted in water, are usually in ionic or colloidal form. They are partly taken in by water organisms into their cells and tissues and partly absorbed by inorganic particles in suspension. Organic matter, released into water after the decay of bacteria, plants and animals containing a [...]
11
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 427--436
EN The organic soils belong to group of soils, which they quickly undergo transformations in result intentional or unaware activity of people. The aim of the studies was to determine the qualification of soils systematic membership, valuation of their degradation and content of microelements of organic[...]
12
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 407--416
EN The purpose of this study was to assess the fertilizer value of sewage sludge and compost produced from green waste obtained from municipal care of green areas, as a source of organic matter used for the construction of lawn substrates and to determine the possibility of extracting heavy metals from[...]
13
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 11-26
PL Metodą utylizacji osadów ściekowych zasługującą na szczególną uwagę jest solidyfikacja. Odpady o różnym uwodnieniu mogą być zestalane zarówno poprzez usuwanie z nich cieczy jak również przez dodanie do nich specjalnych substancji powodujących zmianę właściwości fizycznych i chemicznych. Obniżenie ko[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Beton jest najważniejszym i ciągle najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym, co ma wieloraki wpływ na środowisko. W produkcji betonu są stosowane nie tylko kruszywa naturalne, ale także odpady przemysłowe takie jak: popioły lotne, żużle wielkopiecowe, pyły krzemionkowe i inne. Dlatego ważne [...]
EN Concrete is the most important and still most commonly used building materials, which has various influence on the environment. In concrete production are used not only natural aggregates but also industrial wastes such as: fly ash, blastfurnace slag, silica fume and others. That's why the questions[...]
15
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 5 33-36
PL Mobilność metali ciężkich z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków w Kostomłotach k/Kielc. Specjację metali ciężkich wykonano według metodyki BCR. Zawartość metali ciężkich we frakcjach oznaczono na spektrofotometrze absorpcji atomowej . Przeprowadzona ana[...]
EN Heavy metals' mobility in stabilized sewage sludge from communal sewage treatment plant in Kostomłoty near Kielce. Heavy metals' speciation made according to BCR methodics. Heavy metals' content in fractions marked on atomic absorption spectrophotometer. Conducted sequential analysis proved presence[...]
16
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 266-267
17
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 2 25-27
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania metali ciężkich w środowisku życia i pracy człowieka. Scharakteryzowano wybrane metale ciężkie niezbędne dla zdrowia człowieka oraz toksyczne metale ciężkie. Opisano objawy zatrucia wybranymi metalami ciężkimi oraz sposoby zapobiegania im.
EN This paper presents issues related to heavy metals in residential and occupational environments. It characterizes both heavy metals essential for good health and toxic heavy metals. Symptoms of toxicological effects are presented and prevention of heavy metal poisoning is discussed.
18
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 2 182-189
19
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W pracy oznaczono zawartość metali: kadmu, chromu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w pyle opadającym w ciągu roku. Próbki pyłów pochodziły ze stanowisk usytuowanych na terenie i wokół elektrowni. W publikacji dokonano oceny tego zakładu jako źródła emisji metali ciężkich.
EN In the study the contents of the following heavy metals were determined: cadmium, chrome, copper, lead, manganese, nickel and zinc in the dust deposited during a one-year period. Dust samples were collected directly at the power plant site and in its vicinity. An assessment of the plant was performe[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 38-40
PL W potocznej charakterystyce odpadów oraz odcieków ze składowisk funkcjonuje przekonanie, iż mamy w nich do czynienia z całą tablicą Mendelejewa. Stwierdzenie to, w wymiarze analizy jakościowej, może być spełnione. Dysponując precyzyjnym sprzętem analitycznym, można potwierdzić obecność w odpadach i [...]
first rewind previous Strona / 73 next fast forward last