Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metal powder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
2004 nr 2 81-92
PL Artykuł dotyczy wpływu dodatku drobnodyspersyjnych proszków metali do olejowych cieczy smarujących i chłodząco-smarujących na właściwości tribologiczne, smarowanych nimi modelowych węzłów tarcia. Prezentowana w artykule tematyka badawcza wypływa z wcześniejszego stwierdzenia możliwości modyfikacji w[...]
EN The paper discusses influence of fine-dispersive metal powders, used as additives to lubricating and cooling fluids, on tribological properties of model friction couples lubricated with their help. Presented in the paper purpose of examination resulted from anterior learning about modiflcation possi[...]
2
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 369--374
PL Często od metalowych detali żąda się specjalnych powłok metalicznych. Przedstawiona w pracy technologia jest prostym i efektywnym rozwiaząniem. Umożliwia wytworzenie powłok metalicznych, na odlewach ze stopów żelaza, poprzez domieszkę metalowego składnika do powłoki ochronnej na formie piaskowej.
EN There are often demands to coat the whole surface of produced parts or its fraction by thin metallic layers with special properties. These can be solved by simple and effective technology, which enables special surface layer creation on cast iron or steel castings from metal component of mould coati[...]
3
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono technologię otrzymywania proszkowych wkładek kumulacyjnych, również o budowie wielowarstwowej, z wykorzystaniem metody prasowania matrycowego. Właściwości mechaniczne wykonanych wkładek zostały wykorzystane w ładunkach kumulacyjnych do perforacji odwiertów geologicznych. Opisa[...]
EN In the paper, the technological research of shaped charge liners used in perforating of well-bore pipes is described. Liners were manufactured by powder metallurgy. Investigation results of different types of liners are presented: a homogeneous one made of copper and a mixture of copper and tungste[...]
4
63%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 3 214-218
PL Przedstawiono wyniki badań lepkości termoplastycznych kompozycji (mas) złożonych ze specjalnego lepiszcza i drobno-ziarnistych proszków metalowych. Takie materiały są stosowane w procesie wytwarzania mikroelementów o rozmiarach wyrażanych w dziesiątkach lub setkach mikrometrów dla potrzeb mikrourząd[...]
EN Micro injection moulding process allows to manufacture very small elements (micro parts) with dimensions in the tens or hundreds micrometers range. In this process very fine powders are mixed with special, complex binder featuring thermoplastic properties. Obtained mass (feedstock for injection) is [...]
5
63%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 16 19-22
PL W artykule zostały przeanalizowane dane literaturowe dotyczące zastosowania cieczy smarująco-chłodzących z dodatkami dyspersji metai i ich wpływu na zużycie narzędzi skrawających oraz przedstawiono przykłady tarcia i zużycia noży tokarskich.
EN Analysis of data from literature on the application of lubricating and cooling liquids with dispersed metal additions and their influence on the wear of cutting tools. Examples of friction and wear of turning tools.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1204--1211
PL W artykule oceniono podstawowe parametry wpływające na jakość wyrobu otrzymywanego z proszków metali metodą laserowego wytwarzania przyrostowego. Zwrócono uwagę na wpływ przyjętej technologii wytwarzania na właściwości mechaniczne materiału i związaną z tym niejednorodność struktury skutkującej wada[...]
EN The article rated basic parameters affecting the quality of the product obtained from the metal powder by laser additive manufacturing. Attention was paid to the impact of the adopted production technology on the relevant mechanical material-Justice and the related non-uniformity of the structure re[...]
7
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono technologię laserowego napawania proszków metali oraz opracowaną dla niej obrabiarkę do laserowego mikronapawania proszków. Zaprojektowane i wykonane stanowisko bazuje na trzyosiowej obrabiarce CNC, którą wyposażono w odpowiednie układy bezpieczeństwa laserowego i pyłowego. [...]
EN The paper presents the technology of laser cladding of metallic powders with a machine for laser microcladding, developed in-house. The designed and constructed set-up is based on a three-axis CNC machine, equipped with appropriate laser safety and a dust extraction system. A disk laser is used as a[...]
8
63%
Acta Innovations
2015 no. 17 12--21
EN Polymer matrix composites used for different cable coatings or pipes, are fabricated from materials containing various kinds of powder fillers or fibrous. Properties and structure of these materials depend on the type of added ingredients, their miscibility and quantity. Proper processing method als[...]
9
63%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 2 21--30
PL Laserowe modelowanie siatkowe (LENS®) stanowi dodatkową technikę wytwarzania wykorzystywaną w celu szybkiej produkcji, poprawy jakości i naprawy części metalowych bezpośrednio z danych CAD. Proces ten umożliwia tworzenie w pełni funkcjonalnych części z wykorzystaniem różnego typu podawanych proszków[...]
EN Laser Engineered Net Shaping (LENS®) is an additive manufacturing technique for rapidly fabricating, enhancing and repairing metal components directly from CAD data. The process creates fully functional parts, using a wide array of metal powder feedstock including titanium, nickel, cobalt, steel all[...]
10
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2002 R. 47, nr 5 242-246
PL Przedstawiono uwagi na temat właściwości materiałów porowatych otrzymywanych na bazie proszków metali podczas ich odkształcania na zimno. Omówiono możliwości oceny stopnia zagęszczenia i porowatości na przykładzie rozpylanego proszku aluminium RALI. Pod uwagę wzięto różne fazy procesu od momentu zas[...]
EN The author calls the reader's attention to the properties of porous materials obtained on the base of metal powders, during their cold deformation. The possibility of evaluation of the consolidation degree and porosity are described on example of sprayed aluminium powder RAL1. Several phases of the [...]
11
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Dobrze znana metoda konwersji materiałów rozdrobnionych w materiały lite jest tradycyjna metalurgia proszków wykorzystująca operacje prasowania i spiekania. Niniejsza praca poświęcona jest procesowi konsolidacji proszków opartemu na odmiennej idei tworzenia silnych wiązań kohezyjnych pomiędzy cząstk[...]
EN One of very well known methods applicable to conversion of dispersed materials to bulk state is traditional powder metallurgy process using densification and sintering. This paper will deal with consolidation process based on different idea to creation of strong cohesive bound between particles of d[...]
12
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2002 R. 47, nr 7 346-350
PL Przedstawiono wyniki badań mikrogeometrii powierzchni elementów wykonanych z proszku żelaza NC.100.24 metodą prasowania matrycowego. Zbadano zależność mikrogeometrii powierzchni opisanej parametrami Ra, Rz i Rp od porowatości określonej w zależności od ciśnienia prasowania i frakcji proszku. Zauważo[...]
EN Results of the surface micro-geometry examination performed for elements made from the NC 100.24 iron powder by die pressing have been presented. Dependence of the surface micro-geometry, described by the Ra, Rz and Rp parameters, on porosity determined in dependence on pressing pressure and powder [...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1100-1103
EN Process parameters of the multilayer laser cladding of the bronze B10 alloy powder are experimentally investigated. The 3-D structures are prepared trace-on-trace by remelting of the powder injected into the processing zone through a nozzle. An efficient formation of the volumetric structures of con[...]
14
51%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 2 79--86
PL W artykule wskazano na potrzebę wiedzy o zależnościach wielu cech technologicznych dla elementów wytwarzanych na drodze selektywnego stapiania laserowego z proszków metali. Określono znaczenie zorientowania wytwarzanego elementu względem stołu roboczego maszyny, zarówno w aspekcie wpływu na właściwo[...]
EN The article points out the need for knowledge about the relationships of many technological features for items produced by selective laser melting of metal powders. The importance of the orientation of the produced element relative to the work table of the machine both in terms of the effect on the [...]
15
45%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, własności mechanicznych i magnetycznych materiałów kompozytowych, magnetycznie miękkich o osnowie silikonowej. Proszki metalowe otrzymano w wyniku mielenia taśm metalowych o strukturze amorficznej oraz nanokrystalicznej ze stopu Co68Fe4Mo1B13,5Si[...]
EN The article presents the investigation results of microstructure, mechanical and magnetic properties of soft magnetic composite materials with silicone matrix. Metal particles obtained by high energy ball milling of the metal ribbons of amorphous and nano-crystalline structure of the alloy Co63Fe4Mo[...]
16
38%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 1047-1050
EN In the paper experiments have been performed to find out composition of the coatings producing exothermic reaction in them under the influence of laser beam counteracting the change of steel composition and radiation of heat. The coatings are based on iron oxides mixed with carbon or metal powders[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last