Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metal forming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono nowy model materiału przeznaczony do opisu przebiegów naprężenia uplastyczniającego podczas taztałtowania blach na zimno. Opracowany model składa się z dwóch funkcji, których parametrami są odkształcenie i prędkość odkształcania. Został on zastosowany do opisu zachowania się bl[...]
EN In the paper the new constitutive equation, that consists of strain and strain rate functions, is proposed for analyse sheet metal forming processes. Elaborated model was applied to describe experimental flow stress-strain curve of different materials. This model can be used particularly for materia[...]
2
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedstawiono nowoczesny system projektowania procesów kształtowania blach, w których zastosowano wykres naprężeń granicznych i kryterium fałdowania jako graniczne warunki kształtowania oraz równania konstytutywne i warunki brzegowe dobrze opisujące reakcje materialu na złożone warunki odkształcania[...]
EN In the work the modern system for sheet metal forming design is presented. The system is based on the forming limit stress diagram and wrinkling criterion as limit forming condition, the constitutive equation and boundary condition very good describing material behaviour in deformation processes are[...]
3
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL System projektowania procesów kształtowania blach funkcjonuje w oparciu o wprowadzenie wykresu naprężeń granicznych, wykresu naprężeń fałdowania, warunków brzegowych oraz równań konstytutywnych do programu analizy problemów nieliniowych metodą elementów skończonych. Zastosowanie tego systemu umożliw[...]
EN In the paper the system for sheet metal forming design is described. Using the system it is possible to design with high precision the sheet metal forming processes without expensive and time consuming trial and error techniques. The system will able to predict the forming loads, to create the geome[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN During deep drawing of metal components an automatic quality control is necessary to detect cracks or orifices. A reliable recognition of crack development during the deep drawing is process is presently not possible. In this paper a method to supervise deep drawing processes with acoustic emission [...]
5
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Artykuł omawia zagadnienie obciskania końcówek rur. Przedstawiono przeprowadzone badania mające na celu wyznaczenie granicznego współczynnika obciskania oraz optymalnych parametrów kształtowania. Jednym z problemów było pękanie odkształconego materiału podczas obciskania i formowania przekroju sześ[...]
EN The subject of the article is pipe end necking. It describes investigation performed to determine the limit coefficient of necking and the optimum forming parameters. One of the problems was material cracking during formation of the pipe end hexagonal section. The introduction of interoperation anne[...]
6
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule omówiono możliwości technologiczne i opisano zastosowanie technologii kształtowania obwiedniowego. Przedstawiono przykłady wykonania odkuwek w różnych procesach technologicznych prasowania obwiedniowego na podstawie wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w Instytucie Obróbki Pla[...]
EN The paper discusses the technological possibilities of the orbital forming technology and describes its application. Examples of forging execution in various technological processes of orbital forging have been given based on the research and development works performed by the Metal Forming Institut[...]
7
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Celem niniejszej pracy jest zbadanie dokładności i efektyw­ności numerycznej algorytmów obliczania sprężynowania powrotnego po procesie kształtowania blach. W obliczeniach wykorzystano program metody elementów skończonych Stam-pack. Program ten jest oparty o algorytm jawnego całkowania równań ruchu [...]
EN The objcctivc of this work has been to study numerical accuracy and efficiency of algorithms of springback calculation. The fmite element program Stampack has been used as a solvcr. It has capability of an explicit dynamic simulation of forming while the springback can be analysed using either an e[...]
8
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Koncepcja platformy e-Collaboration dedykowanej dla dziedziny przeróbki plastycznej metali, zarówno dla przedstawicieli branży przemysłowej jak i akademickiej, została przedstawiona w niniejszym artykule. Podstawowa funkcjonalność prezentowanego systemu skupia się na wspomaganiu procesów nawiązania [...]
EN Structured communication between trading partners is crucial in everyday business life. A lot of solutions of this problem exist, allowing application to application (A2A), human to application (H2A) and human to human (H2H) communication. Such formalized exchange of information is, in most cases, b[...]
9
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono opis nowej metody walcowania poprzeczno-klinowego. Polega ona na walcowaniu wyrobów osiowosymetrycznych za pomocą jednego klina płaskiego i dwóch rolek (gładkich lub profilowych). W artykule podaje się również wyniki wstępnej symulacji numerycznej opisywanej metody kształtowania.
EN Description of new method of cross wedge rolling is given in this paper. It consists in rolling of axisymmetrical parts by using of one flat wedge and two rolls (profile or smooth). Results of preliminary numerical simulations of discussed forming method are given in paper, too.
10
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W referacie przedstawiono ogólny opis technologii prasowania obwiedniowego. Przedstawiono przykłady występowania najczęstszych wad odkuwek i omówiono problemy występujące przy projektowaniu procesów prasowania obwiedniowego. Omówiono możliwości technologiczne i utylitarne zastosowania technologii pr[...]
EN The paper presents a general description of the orbital forging technology. Examples of the most frequent defects of forgings are specified and problems encountered in designing orbital forging processes are discussed.
11
80%
Journal of Machine Engineering
EN Circular saw blades are rolled in the shape of a ring by special roll tensioning machines to improve the static and dynamic behaviour of steel saw blades. Plastic deformation and strain hardening in the roller track area cause residual stresses in the circular saw blade, which influence the static s[...]
12
80%
Journal of Machine Engineering
EN This paper describes some recent trends in metal forming such as isothermal forging of titanium aluminides and process combinations between metal forming and additive manufacturing. These trends rely on accurate process and material models for process design. Process and material models must hence b[...]
13
80%
Computer Methods in Materials Science
2015 Vol. 15, No.2 294--310
PL Celem pracy jest szczegółowa analiza różnych metod prze-znaczonych do formowania lekkich i wytrzymałych elementów integralnych, dedykowanych dla przemysłu lotniczego. Zaprezentowano koncepcję elementów integralnych oraz podstawy konwencjonalnych procesów technologicznych stosowanych do ich kształtow[...]
EN Detailed analysis of different metalforming methods of light and durable integral elements dedicated for the aerospace industry is the main aim of the work. Description of an integral part concept as well as basis of conventional processes used for their manufacturing are presented within the paper.[...]
14
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono analizę numeryczną procesu walcowania skośnego półosi samochodu ciężarowego. W proponowanym procesie walcowania skośnego trzy narzędzia kształtu; (rolki zbieżne lub stożkowe), rozmieszczone na obwodzie przedmiotu obrabianego co 120°, ustawione są skośnie względem wyrobu i ob[...]
EN The paper presents a numerical analysis of a skew rolling process for producing axle shafts for a motor truck. In this process, three forming tools (disc or conical rolls) located every 120° on the circumference of the workpiece are set askew relative to the axis of the workpiece and they are rotate[...]
15
80%
Computer Methods in Materials Science
2016 Vol. 16, No. 3 139--142
PL W pracy badano efektywność zrównoleglenia danych i zadań zaimplementowanych w programie QForm. Pokazano zależność liczby pracujących równocześnie procesorów lub rdzeni wielordzeniowej CPU od czasów obliczeń dla symulacji odkształcania materiałów. Symulacje zrównoleglono w programie QForm za pomocą M[...]
EN In this study, the effectiveness of parallelization of data and tasks implemented in QForm software is investigated. The dependence of the number of simultaneously working logical processors or cores of a multicore CPU on the solving time of metal forming simulation is shown. The simulation processe[...]
16
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2303--2308
EN This paper presents the application of the electromagnetic field as a tool for metal sheet cutting. The experiments showed that one can easily adapt the conventional cutting equipment to the electromagnetic cutting technology and thereby eliminate the mechanical work of the punch and the press. Two [...]
17
80%
Computer Methods in Materials Science
2017 Vol. 17, No. 4 176--183
PL Artykuł jest poświęcony opracowaniu kodu MES do symulacji procesu laserowego bez narzędziowego ciągnienia mikro rur ze stopu magnezu. Trudności wyznaczenia parametrów tej technologii są związane z faktem, że rozpatrywany proces jest oparty o swobodne odkształcenie wsadu. Z tego powodu wyznaczenie pa[...]
EN Paper is devoted to the development of FEM code for simulation of laser dieless drawing process of micro tubes made from magnesium alloy. Difficulties in the development of parameters of such technology are related to the fact that this process is based on the free forming of the workpiece. For this[...]
18
70%
Journal of KONES
EN Process of metal forming in automotive parts construction becomes more and more demanding due to tightened up tolerance and trials to realize very complex and in many cases unworkable design in mass production. Moreover, it is required to cut and limit costs of die production and simultaneously keep[...]
19
70%
Computer Methods in Materials Science
PL Standardowy proces wytwarzania opierający się na przeróbce plastycznej obejmuje urządzenia zlokalizowane w różnych miejscach. Przekazywanie danych pomiędzy agregatami wykorzystywanymi do badania materiałów, symulacji i wytwarzania gotowych produktów odbywa się za pośrednictwem urządzeń służącymi do [...]
EN A standard metal forming research process includes equipments in different locations. The data between the testing, simulation and manufacturing equipments are usually transmitted with different storage devices. The purpose of the project is to eliminate the need of these storage devices by allowing[...]
20
70%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN On the basis of a recently developed method which allows the use of linear elements for metal forming simulation within the flow approach, sensitivity analysis is carried out. Aiming at large, industrial problems, attention is focused on the explicit version, which is considered more effective for s[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last