Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 221
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mercury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2008 Vol. 42 nr 5 121-130
PL W artykule przedstawiono uzyskane wyniki oznaczeń całkowitej zawartości rtęci w przekroju pionowym gruntów pod powierzchnią hal elektrolizy w jednym z funkcjonujących w Polsce zakładów, gdzie produkowany jest chlor metodą elektrolizy rtęciowej. W zakładzie tym znajdują się dwie hale, jedna jest niec[...]
EN The paper presents the data from the determination of the total mercury content in the vertical soil profile beneath the ground level of the mercury cell halls in an industrial plant in Poland, in which chlorine has been produced by the mercury cell method. There are two mercury cell halls in the pl[...]
2
100%
Energetyka
2006 nr 4 280-283
PL Poruszono problem konieczności eliminacji nadmiernych zanieczyszczeń środowiska rtęcią w świetle dyrektyw Unii Europejskiej. Przedstawiono stosowane w Energopomiarze metody oznaczania rtęci oraz wykonane badania węgli energetycznych i ubocznych produktów spalania na zawartość rtęci. Omawiając uzyska[...]
EN Mentioned is the problem of necessity to eliminate excessive mercury pollution in the light of European Union directives. Presented are mercury determination methods used in Energopomiar as well as power coal and combustion by-products tests checking mercury contents in them. In the discussion conce[...]
3
100%
Polish Journal of Chemistry
2002 Vol. 76 / nr 12 1665-1671
EN The complex formation of Hg2+ ion with five recently synthesized benzo-substituted macrocyclic diamides in binary nitromethane + dimethylformamide mixtures was studied by differential pulse polarography at 25_C. The stoichiometry and stability of the complexes were determined by monitoring the shift[...]
4
100%
Chemia Analityczna
PL Opisano kompleksometryczną metodę oznaczania rtęci(II) w obecności innych jonów, w której wykorzystano selektywne wiązanie jonów rtęci za pomocą kwasu tioglikolo-wego. Rtęć w próbce jest początkowo kompleksowana znanym nadmiarem EDTA i nadmiar EDTA jest odmiareczkowywany za pomocą roztworu azotanu o[...]
EN A complexometric method for the determination of mercury in the presence of other metal ions based on the selective masking ability of thioglycollic acid towards mercury is described. Mercury(II) present in a given sample solution is first complexed with a known excess of EDTA and the surplus EDTA i[...]
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2175-2181
EN This paper discusses technologies for multipollutant (sulfur dioxide, nitrogen oxide, mercury) control for power plants. Activated coke, electro-catalytic oxidation, EnviroScrub, and the combination of wet desulfurization with LoTOx or selective catalytic reduction exhibit the potential for a signif[...]
6
100%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 2 36--40
PL Rtęć zaliczana jest do najbardziej toksycznych metali ciężkich, zdolnych do migracji w środowisku. Rtęć kulmuluje się w glebie, roślinach organizmach ludzkich i zwierzęcych.
7
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 120--127
EN The article presents the results of investigations focused on the determination of mercury content in gas and solid samples. The emission of Hg was the result of coal combustion. The investigations were carried out in the selected power generation facilities operated with pulverized coal and circula[...]
8
100%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 2 169--175
EN The aim of this study was to assess the mercury concentration in bottom sediments, collected from eight reservoirs located in south-eastern Poland. A DMA-80 Mercury Analyser was used for the analysis of the concentration of mercury in bottom sediments. Concentration of mercury in sediments was betw[...]
9
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 3 178--184
EN Traditional gold mining activity is one of the sources of mercury contamination. Total mercury concentration in tailing ponds in Kulon Progo ranged from 164.49 mg/kg to 383.21 mg/kg, which exceeded the quality standard values set by the government of Indonesia No. 101 of 2014, which is 75 mg/kg. One[...]
10
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2006 T. 11, z. 2 161-169
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące określenia pionowego rozkładu zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych. Miejsca poboru materiału badawczego zlokalizowane zostały w obrębie gleb użytkowanych jako łąki oraz lasy w sąsiedztwie Zakładów Chemicznych "Alwernia" S.A. Stężenie rtęci w bad[...]
EN In the article the studies referring to the definition of vertical distribution of mercury content in selected soil profiles were presented. Places of sampling were situated within the grounds used as meadows and forests in the vicinity of Chemical Plant "Alwernia" S.A. The concentration of mercury [...]
11
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of the conducted research was to determine the mercury content in the upper layers of soil taken from the areas with various impact of anthropogenic pressure. The article presents the content of mercury in the top layers of soils from selected areas of two districts of Warsaw, ie Ursynów and[...]
12
89%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 7-8 76--77
PL Pod pojęciem IC-ICP/MS kryje się technika umożliwiająca wykonanie w ciągu jednej próby np. oznaczenia rtęci i arsenu na różnych stopniach utlenienia w zależności od formy występowania: organicznej lub nieorganicznej. Oznaczanie powszechnych odmian arsenu w martycach biologicznych jest proste i może [...]
EN Practical application of IC-ICP/MS (according of EPA Method 6800) to analyze of different valence states of arsenic and mercury in the form of inorganic and organic species in one single run.
13
88%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Ciągły rozwój cywilizacyjny, urbanizacja, postępujące uprzemysłowienie sprawiają, iż zawartość rtęci i metali ciężkich w środowisku naturalnym wzrasta i stwarza zagrożenie dla prawidłowego rozwoju wszystkich organizmów. Wydaje się więc celowe, aby monitorować i kontrolować akumulowanie wspomnianych [...]
EN Continuous civilization progress, urbanization, and growing level of industrialization cause the fact that the contents of mercury and heavy metals in the natural environment is increasing, posing a threat to proper ontogenesis of all living organisms. Thus it is justified to monitor and control the[...]
14
88%
Polish Journal of Chemistry
EN The complex formation of Hg2+ ion with five synthesized substituted pyrimidines in binary acetonitrile-dimethylformamide (AN-DMF) mixtures was studied by differential pulse polarography at 25 graduate C. The stoichiometry and stability of the complexeswere determined by monitoring the shift in the H[...]
15
88%
Wiadomości Chemiczne
1998 [Z] 52, 1-2 87-100
EN In the paper, mercury and its compounds are generally discussed with respect to their circulation in nature, the role of the biological chain in penetration of mercury from the environment to the living organism and the toxicological findings in vegetables, animals and human beings after administrat[...]
16
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1053--1069
EN According to literature, intensive use of roads increases the level of soil pollution with individual metals and its extent depends on the type of soil, depth of sampling, and decreases with distance from the road. Supposition of possible soil contamination with mercury in the immediate vicinity of [...]
17
88%
Proceedings of ECOpole
2011 Vol. 5, No. 1 103--108
PL Ciągły rozwój cywilizacyjny, urbanizacja, postępujące uprzemysłowienie sprawiają, iż zawartość rtęci i metali ciężkich w środowisku naturalnym wzrasta i stwarza zagrożenie dla prawidłowego rozwoju wszystkich organizmów. Wydaje się więc celowe, aby monitorować i kontrolować akumulowanie wspomnianych [...]
EN Continuous civilization progress, urbanization, and growing level of industrialization cause the fact that the contents of mercury and heavy metals in the natural environment is increasing, posing a threat to proper ontogenesis of all living organisms. Thus it is justified to monitor and control the[...]
18
88%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule dokonano przeglądu różnych technologii oczyszczania spalin z rtęci, modyfikacji procesu spalania i innych działań walki z rtęcią , także w powiązaniu ze zwalczaniem innych zanieczyszczeń, jak np. tlenków azotu i siarki. Z przeglądu wynika, że efektywność stosowanych technologii redukcji e[...]
EN The article provides and overview of various technologies of fumes purification from mercury, modification of combustion processes and other activities focused on combating of mercury - also in connection with combating of other contaminations as, for instance, with nitrogen and sulphur oxides. It i[...]
19
88%
Journal of Ecological Engineering
EN This study presents research on the content of mercury and aluminium in arable soils within the range of influence of the Coal Mine and Power Plant Turów (Bogatynia region). The results were compared for reference with the region of Zgorzelec, which is situated outside the range of emission and with[...]
20
88%
Archives of Environmental Protection
EN Removal of mercury(II) (Hg(II)) from aqueous media by a new biosorbent was carried out. Natural Polyporus squamosus fungus, which according to the literature has not been used for the purpose of Hg(II) biosorption before, was utilized as a low-cost biosorbent, and the biosorption conditions were ana[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last