Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  men
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 71-77
PL Zarządzanie sobą wyraża się w czterech obszarach. Są to: znajomość siebie, zarządzanie emocjami, zarządzanie stresem i zarządzanie czasem. Utrzymanie tych obszarów pod kontrolą pozwala lepiej organizować pracę i życie prywatne, łatwiej znosić okresowe trudności oraz lepiej wykorzystać czas. Kiedy kt[...]
EN Self management consist of four areas: selfawarness, managing emotions, managing stress, managing time. If these areas are under control, it bring more direction to bussines and private life, allows to handle the difficult periods more easy and to use time more effectively. If sombody is going to ma[...]
2
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 525-526
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych prowadzonych w celu określenia różnic w izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej przez kobiety i mężczyzn w okresie zimowym.
EN The paper presents the results of pilot studies conducted to determine the differences in thermal insulation of clothing used by men and women in the winter season.
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 3 20--23
PL Samoocena zdrowia jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o przejawianiu dbałości o zdrowie, wyrażonej podejmowaniem zachowań zdrowotnych. Styl życia i zachowania zdrowotne mają duży wpływ na stan zdrowia, w tym na ryzyko wystąpienia wielu chorób i umieralności. W artykule zaprezentowano w[...]
EN Self-assessment of health is an important factor determining caring for health, expressed by health behaviours. Lifestyle and health behaviours play a key role in shaping health as well as the risk of many diseases and mortality. This article presents preliminary results of research on self-assessme[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 4 342-358
PL W demografii jak też naukach aktuarialnych od dawna trwa dyskusja na temat tego, czy istnieje uniwersalne prawo opisujące proces wymierania populacji. Od wielu lat czynione są próby znalezienia takiego prawa. Mimo że proponowano wiele funkcji żadna z nich nie opisuje wystarczająco dokładnie rozkładu[...]
EN For a long time demographers and actuaries have been deliberating the issue of the laws of life. A number of proposed survival functions turned out to be unsatisfactory when they were applied empirically. One of the ways to overcome the difficulties is to modify the general survival functions by int[...]
5
63%
Journal of Ecology and Health
2012 R. 16, nr 3 143-146
PL Praca zajmuje się śmiertelnością mężczyzn w wieku produkcyjnym w odniesieniu do przyczyny i pory roku, w którym nastąpił zgon. W grupie tej ustalono, iż istnieją zagrożenia dla życia związane z wiekiem i porą roku. Częstszą przyczyną przedwczesnej śmierci wiosną u osób pomiędzy 40 a 49 rokiem życia [...]
EN The study concerns the mortality in men of the able-to-work age as regards the cause of death and the season of the year. Seasonal and age risks of premature death among this cohort have been established. The risks cover diseases of the circulatory system during the spring period in the age group of[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2009 nr 18 (90) 97-104
PL Statek jest przykładem miejsca, w którym ochrona człowieka narzuca szczególne wymagania. Wiąże się ona z relacjami przestrzennymi między rozwiązaniami technicznymi statku, gdzie stosowanie nowych rozwiązań wspomaganych elektroniką powoduje, że statki stają się coraz szybsze, bezpieczniejsze, zdolne [...]
EN Ship is a sample of object where there are special demands with reference to man.s protection. It is connected with spatial relations between technical solutions used on the vessels (where using of modern electronically aided tools result in production of ships which are quicker, safer, useful for t[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2019 nr 8 17-20
PL Zdrowie, zachowania zdrowotne i dbałość o zdrowie mężczyzn są ostatnio coraz częściej eksplorowanymi tematami, a to za sprawą niekorzystnych dla tej grupy statystyk dotyczących zachorowalności, umieralności oraz chorób przewlekłych. Mężczyźni na ogół dobrze oceniają swoje zdrowie, deklarują, że o ni[...]
EN Men's health behaviors and care for health are getting more explored, due to adverse statistics on morbidity, mortality and chronic diseases for this group. Men generally assess their health well, declare that they care about it, and yet, what more often they fall ill, which they could avoid by foll[...]
8
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The human body balance system is a complex system of organs and mechanisms, which generate postural reactions to counter the displacement from the equilibrium position of the body centre of gravity, and which control eye movement in order to maintain a stable image of the environment. Computerised D[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last