Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  membrana polimerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 5 45-47
EN Polymer's membran is one of the component elements in protective clothing which is used in extreme fire conditions. The major aim of polymer membrane is to protect clothes against water. It also has to have high temperature and flame resistance properties because of occurrence.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1999 z. 3 25-33
PL Opracowano metodę syntezy jonoforu na podstawie kaliks-4-arenu ze zdolną do polimeryzacji grupą funkcyjną w jego "szerokim obrzeżu". Monomer kaliksarenowy z grupą metakryla- midową poddany kopolimeryzacji z metakrylanem metylu dawał w wyniku polimer, który następnie był wykorzystywany do otrzymania [...]
EN The synthesis method of the ionophore based on calix[4]arene containing at the wide rim polymerizable functional group was worked up. Calixarene monomer methacrylamide group was copolymerized with methyl methacrylate yielding polymer for ionoselective membranes. Potentiometric measurements of the me[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 235-238
PL Starano się uzyskać membrany kompozytowe zawierające PVdF, PBI, Nafion 117. Jako donory protonów stosowano H3PO4 oraz kopolimery i termpolimery kwasu winylofosfoniowego (VPA). Membrany zawierające kopolimery kwasu winylofosfoniowego i PVdF oraz membrany oparte na Naftionie 117 wykazują dobre właściw[...]
EN Attempts have been made to obtain composite membranes containing PVdF, PBI, Nafion 117. H3PO4 and vinylphosphonic acid (VPA) copolymers and terpolymer were used as proton donors. Membranes comprising vinylphosphonic acid copolymers and PVdF and membranes based on Nafion 117 show good mechanical prop[...]
4
80%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiony został trójwymiarowy model matematyczny ogniwa paliwowego z membraną polimerową. W modelu założono warunki ustalone, stałą temperaturę ogniwa oraz uwzględniono reakcje elektrochemiczne na katalizatorach anody i katody. Przeanalizowano wpływ porowatych warstw dyfuzyjnych oraz me[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Omówiono polimery stosowane w procesach separacji membranowej. Szczególną uwagę zwrócono na procesy filtracyjne oparte na membranach porowatych oraz procesy dyfuzyjne z zastosowaniem unieruchomionych membran ciekłych, polimerowych membran litych lub membran żelowych. Podano również sposoby wykorzyst[...]
EN Some possible ways of polymers use in separation processes are presented. Two main areas are explored in details: membranology and chromatography. The author shows his attainments on modification of porous and solid membranes. He also discusses the effects of alteration some properties of chromatogr[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 215-222
PL Celem pracy było dobranie warunków immobilizacji alpha-amylazy i glukoamylazy na membranach z octanu celulozy oraz przeprowadzenie reakcji hydrolizy roztworu skrobi. Enzym immobilizowano w warstwie podporowej bądź naskórkowej membrany, a następnie sieciowano aldehydem glutarowym lub formaldehydem. B[...]
EN In this study alpha-amylase and glucoamylase immobilized on cellulose acetate membranes were applied for starch hydrolysis. The enzymes were on the surface or in the supporting layer of the membrane. After immoblization the membranes were treated with glutaraldehyde or formaldehyde. The obtained mem[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 207-214
PL Polisulfonowe membrany żelowe modyfikowano plazmą amoniaku lub amoniaku z argonem. Po modyfikacji zaobserwowano wyraźny wzrost składowej polarnej napięcia powierzchniowego, a FTIR-ATR wykazuje obecność rozmaitych ugrupowań funkcyjnych na powierzchni. Aktywność immoblizowanej izomerazy glukozowej na [...]
EN Polysulfone gel membranes were modified with ammonium or ammonium/argon plasma. Dramatic increase of polar component of surface tension was observed. FTIR-ATR also proves the presence of new functional groups. Glucose isomerase was successfuly immobilized on plasma-treated surfaces and its activity [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 227-230
EN Nafion membranes modified with vinylphosphonic acid and 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid polymers have been obtained and characterized. The main goal of this report is to describe the performance of this type of membrane in methanol fuel cells in comparison with an unmodified Nafion memb[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 61-68
PL Praca przedstawia podstawowe założenia oraz wstępne próby laboratoryjne procesu membranowego odparowywania wody z zawiesin drożdży. Do badań wykorzystano kapilarne membrany kationowymienne typu KESD-2 oraz mikrofiltracyjne membrany polipropylenowe typu K1800.
EN The paper describes basic assumptions and some preliminary laboratory trials to launch new membrane process - membrane enhanced drying. Two kinds of polymer membranes were evaluated for this process: cation-exchange membrane of KESD-2 type and microfiltration membrane of K1800 type.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 17-24
PL Praca przedstawia opinie autora o tworzywach sztucznych i ich miejscu w konstruowaniu selektywnych membran. Szczególnie podkreślone są te obszary, w których autor przewiduje szczególną rolę dla polimerów.
EN This paper presents author's point of view on the role of plastics in manufacturing of new, selective barriers. The areas of membranologists activities are presented in the spots of polymer materials suspected to be used in the nearest future.
11
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 223-227
PL Zbadano szybkość transportu i zdolność do separacji metali przez membrany ciekłe zawierające nowe przenośniki makrocząsteczkowe. Przedstawiono wyniki dotyczące właściwości poli(glikolu etylenowego) (1) i jego pochodnych, w tym: fosforanu omega-metoksy poli(oksyetelenu) (2), bisfosforanu alpha,omega-[...]
EN Some new macromolecular compounds were applied as ionic carriers in liquid membrane systems. Transport rates and separation ability of poly(ethylene glycol) (1) and its derivatives such as omega-methoxy poly(ethylene) phosphate (2), alpha,omega-poly(oxyethylene) bisphosphate (3), di[omega-methoxy po[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 217-221
PL Badano odzyskiwanie i separację Cu(II) oraz Zn(II) ze szlamów galwanicznych i roztworów popłucznych. Ocenie podlegała metoda dializy Donnana (DD) oraz metoda pertrakcji w wielomembranowym układzie hybrydowym złożonym z jonowymiennych membran polimerowych oraz membrany ciekłej. Wykazano, że w porówn[...]
EN The recovery and separation of Cu(II) and Zn(II) from electroplating rinse solutions and sludge has been studied. The methods of Donnan dialysis (DD), diffusion dialysis and pertraction in a combined ion-exchange and liquid membrane system (multimembrane hybrid system, MHS) were evaluated. It has be[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 229-233
PL Przeprowadzono badania przenikania kwasu propionowego (KP) i octowego (KO) przez membrany polimerowe z różnymi grupami funkcyjnymi. Wyznaczono strumienie i współczynniki separacji dla membrany silnie zasadowej (Neosepta AFN-7), silnie kwasowej (Nafion-120) oraz słabo kwasowej membrany Flemion. Stwie[...]
EN The permeation of propionic (PA) and acetic (AA) acid through various membranes made up from different functionalized polymers were carried out. The fluxes and separation coefficients were determined for strongly basic (Neosepta AFN-7), strongly acidic (Nafion-120) and weakly acidic membrane Flemion[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 239-242
PL Karboksylany dietyloglinu zawierające jednostki poli(tlenku etylenu) stosowano jako składniki polielektrolitów żelowych opartych na poli(tlenku etylenu) (PEO), nieorganicznej soli litu i organicznym plastyfikatorze. Uzyskano wysoko przewodzącą membranę (10 -4 - 10 -3 S cm [...]
EN Diethylaluminum carboxylates containing poly(oxyethylene) units were applied as components of gel polyelectrolytes based on poly(oxyethylene oxide) (PEO), inorganic lithium salt and organic plasticizer. Highly conducting (10 -4 - 10 -3 S cm -1) membranes were obtaine[...]
15
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 4 20-22
PL Membrana jest interfazą rozdzielającą dwie fazy ciągłe; jest układem potrafiącym różnicować szybkości transportu różnych substancji chemicznych. Choć definicja ta ma już ponad 20 lat, to nadal budzi spore kontrowersje. Z łatwością można dziś wskazać takie procesy separacji membranowej, w których nie[...]
16
70%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 461-468
PL W poniższym referacie przedstawiono wybrane zastosowania zmodyfikowanych membran polimerowych w kilku dziedzinach chemii analitycznej, ilustrując to na trzech typach sensorów chemicznych jako przykładach urządzeń analitycznych.
EN This paper presented selected applications of modified polymeric membranes in some fields of analytical chemistry, ilustrating based on three types of chemical sensors as examples of analytical devices.
17
70%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 417-426
PL W pracy przedstawiono zastosowania polimerowych membran inkluzyjnych w zakresie usuwania i rozdzielania jonów litowców, berylowców, metali przejściowych i lantanowców. Ich duża trwałość działania sprzyja wykorzystaniu tej techniki rozdzielczej w chemii analitycznej oraz w ochronie środowiska.
EN In the paper polymer inclusion membranes for selective removal of metal ions are presented. This paper gives a short overview of the importance of polymer inclusion membranes (PIMs) in separation and removal of alkali, alkaline-earth, transition and lanthanides metal ions.
18
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 130-132
EN Aerosol flow and particle deposition in the anatomical cast of human upper airways (mouth-throat-pharynx) were studied using CFD. Temporal and spatial distributions of the deposition efficiency for particles in the range of 0.3-10 micrometers were obtained. Computational results were compared with e[...]
19
61%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 7/8 20-23
20
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 231-234
PL Opracowano nowy zintegrowany układ membranowy DD-MHS[FLM-PV] wykorzystujący jednocześnie: proces dializy Donnana (DD), pertrakcji w układzie hybrydowym z przepływową membraną ciekłą (FLM) oraz perwaporacji wody akumulowanej w FLM. Działanie układu zintegrowanego porównano z działaniem jego poszczegó[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last