Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  melting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2
100%
Karbo
2001 Nr 3 88-93
PL Badano właściwości rcologiczne. a szczególnie zwilżalność paku węglowego zmodyfikowanego substancjami powierzchniowo-czynnymi. W tym celu dokonano mikroskopowej obserwacji topnienia/rozpływania się kształtek paku na różnych podstawkach (powierzchniach) w warunkach wzrastającej temperatury. Zastosowa[...]
EN Theogical properties were investigated, especially wettability of coaltar pitch modified with surface-active substances. Therefore a microscopic observation was done of melting/ flowing away of pitches shapes prious plates (surfaces) in conditions of increasing temperature. The Bed method allowed f[...]
3
100%
Machine Graphics and Vision
EN This paper discusses some aspects of the physics approach to simulation of the melting phenomena: energy distribution in a volumetric model, substance vaporization and their relation to geometric properties of a model. A new simulation method for melting objects is presented. The method consists in [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 67 255--264
EN An experimental study of melting of a pure non-metallic material (99% n-octadecane, Pr =~ 50) is reported. The process, affected by natural convection in the liquid and conduction in the solid, occurs inside a rectangular enclosure which two vertical sidewalls are maintained at uniform, but differen[...]
5
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów technologicznych procesu wytapiania, odtleniania i pozapiecowej rafinacji stali na zawartość tlenu całkowitego i postać wtrąceń niemetalicznych w stali w kolejnych wytopach przygotowywanych do jej sekwencyjnego odlewania. Wykonano serię wytopów z których p[...]
EN The purpose of the work was to examine the effect of technological parameters of the steel melting, deoxidation and secondary refining process on total oxygen content and form of non-metallic inclusions in steel in successive heats prepared for sequential casting of steel. A series of heats was made[...]
6
88%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
PL Artykuł udostępniony przez Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF) [opracowała] Bernadeta Szaciłowska.
7
88%
Journal of Casting & Materials Engineering
2017 Vol. 1, no. 4 103--109
EN The melting of steel or cast iron is one step of the foundry process. The foundry industry uses different types of furnaces, and metallurgical slags are products of the pyrometallurgical processes defecting in these furnaces. Furnace slag is a non-metallic by-product that consists primarily of silic[...]
8
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Ponad 30 lat temu dwoje ekspertów z brytyjskiej firmy Cambridge Consultants (Training) Ltd opracowało poradnik projektowania algorytmów stosowanych w rozwiązywaniu problemów w przemyśle, w handlu, w administracji i w usługach. Zastanawiające jest jednak ograniczone korzystanie z tej dziedziny wiedzy[...]
EN Two experts of a British firm "Cambridge Consultants (Training) Ltd" have written 30 years ago a handbook on designing algorithms being used by solving problems in the industry, trade, administration and services. The limited application of this field of knowledge is, however, curious, if the profit[...]
9
75%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 3 129--133
PL W pracy przedstawiono technologię wytapiania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl w indukcyjnych piecach próżniowych z tyglami ceramicznymi. Ze względu na dużą reaktywność ciekłych stopów tytanu, proces wytapiania prowadzono w specjalnych tyglach wykonanych ze stabilizowanych materiałów cer[...]
EN In this work, technology of vacuum induction melting furnaces with ceramic crucibles was used for production of TiAl based alloy. Because of high reactivity of liquid titanium alloys, melting process was conducted in special crucibles made of stabilized ceramic materials or in crucibles with protect[...]
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2009 Vol. 8, nr 1 177-184
EN The solidification of cast composite with particles is considered, in particular the single lead particle and its spherical surroundings (metal matrix) are analyzed. The dimension of particle-metal matrix sub-domain results from the mean particles radius and the fraction of particles. On a stage of [...]
11
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Proces topnienia żelaza gąbczastego w piecu łukowym obejmuje wiele złożonych zjawisk związanych z przepływem cieczy, wymianą ciepła i masy w niestabilnych warunkach. Do tej poty kilkakrotnie próbowano powiązać te zjawiska, aby opisać proces kinetyki topnienia. W pracy przedstawiono wstępne rezultaty[...]
EN The melting process of sponge iron in electric arc furnaces involves highly complex phenomena of fluid flow, heat and mass transfer in unsteady state conditions. Few attempts worldwide have been carried out to couple these phenomena to describe the melting kinetics. In this work, some preliminary re[...]
12
75%
Archives of Mechanics
EN We are interested in the dynamic fragmentation event produced in shock-melted metals called micro-spalling. Global energetic approach is briefly reviewed. It provides a general modelling framework that leads to realistic fragment-size predictions. But the actual physical mechanisms involved remain p[...]
13
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W ramach pracy opracowano technologię wytapiania i odlewania w próżniowym piecu indukcyjnym nowych gatunków stali typu IF, BH i DP przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego z wykonaniem serii wytopów badawczych wytypowanych stali. Zastosowana technologia umożliwiła spełnienie postawionych wymagań[...]
EN As a part of the work the technology for melting and casting new grades of IF, BH and DP-type steel for the automotive industry in the vacuum induction furnace was developed and a series of research melts of designated steels were made. The applied technology allowed meeting the fundamental requirem[...]
14
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Głównym problemem w procesach recyklingu i topienia metali lekkich (magnezu, aluminium) jest ochrona kąpieli metalowej przed utlenianiem. Do ochrony powierzchni kąpieli magnezu stosuje się specjalne sole, pierwiastki stopowe, gazy obojętne lub reaktywne. Sole ochronne stosowane są głównie w procesac[...]
EN Main problem in recycling and melting processes of light metals (magnesium, aluminum) is the protection of metal bath from oxidation. For protection the bath surface they use: special salts, alloying elements and neutral or reactive gases. The protective salts are used first of all in recycling pr[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 11 184-188
PL Redukcja czasu topienia złomu metalowego jest trudnym zagadnieniem. Zazwyczaj proces topienia jest bardzo stochastyczny bez cech deterministycznych, a do sterowania nim wykorzystuje się proste zasady, bazujące na liniowych obwodach elektrycznych. Celem artykułu jest prezentacja nowego sposobu budowa[...]
EN Time reduction of steel scraps meltdown is a really challenging problem. Typically this process is stochastic without any determinism and only simple and naive rules, based on linear electric circuits, are currently used to manage such processes. The goal of the paper is to present the way of buildi[...]
16
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Krótkie, zwarte opisanie odlewniczych brązów aluminiowych obejmuje: strukturę i właściwości przede wszystkim stopów znormalizowanych (PN-EN-1982 z 1998 roku). Podano również podstawowe informacje w zakresie przygotowania ciekłego metalu (topienie, przegrzewanie, rafinowanie, odtlenianie, modyfikowa[...]
EN Short, compact describing of the foundry aluminium bronzes includes: structure and properties, first of all of the normalized alloys (PN-EN 1982 from the year 1998). There also the basic informations in the scope of preparing liquid metal (melting, superheating, refining, deoxydation, inoculation) a[...]
17
75%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Zaprezentowano ogólne dane dotyczące trwałości materiałów ogniotrwałych stosowanych w krajowym przetwórstwie miedzi, cynku i aluminium oraz ich stopów. Omówiono oddziaływanie składników stopowych ciekłego metalu na materiały ogniotrwałe. Podano przykłady wad powstających podczas eksploatacji materia[...]
EN Data on the resistance of refractory materials used in copper, zinc, aluminum and their alloys processing in Poland were presented. The impact of liquid metal alloy components on refractory materials was discussed. Examples of defects oceurred in the use of refractory materials were presented. Const[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 51-60
PL Przedstawiono stanowisko doświadczalne do wizualizacji procesu topnienia medium akumulującego energię cieplną w testowej jednostce magazynującej o kształcie pro-stopadłościanu. Do utrwalenia przebiegu rozważanego procesu zastosowano sprzężoną z komputerem kamerę umożliwiającą rejestrację i przetwarz[...]
EN An experimental setup for visualization of the melting process of an accumulating energy phase change material has been presented. For recording of process under consideration a monochrome CCD camera has been used which connected via computer made permits to acquire images and perform digital proces[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 31-50
PL W niniejszej pracy przedstawiono niektóre wyniki obliczeń numerycznych, wykonanych w trakcie testowania kodu LHS_FREE. Kod ten wygenerowano na potrzeby analizy procesu topnienia z konwekcją naturalną w fazie ciekłej w zasobnikach o przekroju prostokątnym. Prezentowane wyniki obejmują: przebieg izote[...]
EN In this paper, some results of numerical calculations performed in framework of the LHS_FREE code testing have been presented. This code has been generated to enable us to carry out an analysis of melting process in rectangular enclosures with natural convection in liquid. The results include: (i) c[...]
20
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono możliwości wspomagania komputerowego technologii topienia wysokojakosciowych stopów metali. Umożliwia ono kontrole jakości stopów podczas ich wytapiania, przed odlaniem do form odlewniczych. Zapewnia to otrzymywanie odlewów bez wad spowodowanych niewłaściwą jakością stopów oraz[...]
EN The paper describes the potentials of computer-aided melting of high-quality metal alloys. This solution enables effective control of alloy quality during melting and before pouring it into the foundry moulds. It is also possible to manufacture castings free from defects caused by alloys of poor qua[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last