Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  melting temperature
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computational Methods in Science and Technology
2019 Vol. 25, No. 2 105--116
EN The thermophysical properties of metal alloys are often investigated via molecular dynamics (MD) simulations. An exact and reliable estimation of the thermophysical parameters from the MD data requires a properly and carefully elaborated methodology. In this paper, an improved two-phase sandwich met[...]
2
88%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of the examination is determination of selected physical properties: melting and crystallization temperature for polypropylene PP and its composites with glass fiber during observation the melting and congealing process by means of optical microscope in white light. Design/methodology/appro[...]
3
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1865--1873
EN Blast furnace and cupola furnace are furnace aggregates used for pig iron and cast iron production. Both furnace aggregates work on very similar principles: they use coke as the fuel, charge goes from the top to down, the gases flow against it, etc. Their construction is very similar (cupola furnace[...]
4
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL Zgodnie z trendami panującymi na całym świecie, które wypierają luty ołowiowe, celowe staje się zastąpienie ich lutami bezołowiowymi. Istnieje więc potrzeba określenia właściwości lutownicznych nowo opracowanych stopów (lutów bezołowiowych). Przedstawiono wyniki pomiarów derywatograficznych DTA prze[...]
EN In accordance with the prevailing trends around the world, which are displacing lead solders, there is a need for replacement with lead-free solders. Therefore a need to define properties of the newly developed solder alloys (lead-free solders). This article presents the results of the DTA measureme[...]
5
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN Three types of sintered alloys were fabricated based on cobalt, nickel and high-temperature alloy ZhS32-VI matrix with titanium carbide strengthening phase. TiC content was in a range of 30–50 vol. %. The melting temperatures of alloys are higher than 1320°C, and they may undergo undamaged through a[...]
6
63%
Polimery
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej właściwości i zastosowań kompozytów jednopolimerowych (SPC), stosunkowo nowej i obiecującej grupy materiałów polimerowych o dużych możliwościach aplikacyjnych. Omówiono rodzaje i wybrane właściwości SPC i porównano ich najważniejsze cechy: adhezję na gr[...]
EN This paper constitutes a review of the literature concerning properties and applications of the single polymer composites (SPC). These materials are a relatively new and promising group of polymer composites which have good mechanical properties and high potential of application. The types and selec[...]
7
51%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 8 343-348
PL Przeanalizowano wpływ zawartości włókna szklanego na stopień krystaliczności i własności termiczne kompozytów na osnowie polipropylenu. Badaniom poddano polipropylen oraz kompozyty o zawartości 30 i 50% włókna szklanego. Przeprowadzono badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz ba[...]
EN The effect of glass fibre content on degree of crystallinity and thermal properties of polypropylene composites nas been examined. The polypropylene and its composites filled with 30 and 50% of the glass fibre have been tested. The study has been carried out by means of the differential scanning cal[...]
8
51%
Polimery
PL Omówiono podstawy klasycznej (jednowymiarowej) teorii zarodkowania kryształów Yolmera-Webera [1] i Beckera-Dóringa [3], wraz z modyfikacjami wprowadzonymi w celu dostosowania teorii do opisu krystalizacji polimerów. W szczególności, omówiono wpływ kształtu agregatów krystalicznych oraz wpływ symetri[...]
EN The Volmer-Weber [1] and Decker-Doring [3] nucleation theories are described and modified to adjust the classical theories to polymer crystallization with particular reference to cluster shape and orientation and concentration of the crystallizing molecules. Nucleation is also discussed in relation [...]
9
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The objective of research is to define aluminium and its production wastes melting modes in electric unit while applying protective fluxes layer. This article cites the results of researches on development of flux structure for melting of aluminium production wastes. Melting unit diagram and results[...]
10
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Badano charakterystykę termiczną szybko chłodzonych stopów Cu-Ni-P o składach bliskich eutektyki podczas nagrzewania. Mikrostrukturę stopów zbadano za pomocą mikroskopu optycznego. W celu uzyskania struktury amorficznej przeprowadzono odlewanie taśm metodą melt spinning. Następnie, aby określić stru[...]
EN Thermal behaviour of Cu-Ni-P alloys at or near eutectic during heating has been investigated. The microstructure of the alloys has been studied by means of optical microscope. Melt spinning of alloys has been carried out to obtain amorphous structure, then X-ray diffraction analysis was used to stud[...]
11
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy wykazano, że modyfikowanie warstwy wierzchniej napełniaczy (porowatego glinokrzemianu) stosowanych przy wytwarzaniu kompozytów na osnowie polipropylenu jest celowe. Wpływa korzystnie na temperaturę ich topnienia, krystalizacji i utleniającego rozkładu cieplnego. Pokazano także, że modyfikowa[...]
EN This paper presents that modification of the top layer of fillers (foamed aluminosilicates) during production of composites on polypropylene matrix is purposeful. It profitably influences their melting temperature, crystallization and oxidative pyrolyzis. The article also shows that by modifying par[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last