Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  melioracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 447--459
EN Water conditions of the areas lying in river valley are shaped: on the one hand, by a natural hydrological regime of the river and on the other hand, by water runoff from the land situated higher. Most frequently the land adjoining the river, periodically depressed, with different kinds of wetland, [...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 56-58
PL Podwyższanie niskich stanów w ciekach wodnych, zwiększenie zasobów wód gruntowych, poprawienie jakości wód, polepszenie mikroklimatu, rewaloryzacja ekologiczna, a także polepszenie wrażeń estetycznych użytkowników - to tylko niektóre profity, które zapewnia racjonalna gospodarka wodna w mieście.
3
100%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 1 27-30
PL Artykuł powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Ochrony Środowiska, Melioracji i Inżynierii Środowiska) z Uniwersytetem w Wageningen (Wydział Technologii Środowiska) i przedstawia techniczno-ekonomiczną analizę systemów ponownego wy-korzystania ścieków szarych, pr[...]
EN The article was elaborated as a result of cooperation between the Poznan University of Life Sciences (Faculty of Environmental Protection) with the Wageningen University (Faculty of Environmental Technology) and presents the technical and economic analysis of greywater reuse systems, destined mainly[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 12 197-214
PL Badania przeprowadzano w celu rozpoznania głównych procesów hydrochemicznych na tle warunków geomorfologicznych, hydrologicznych i glebowych, a także w celu zbadania wpływu zanieczyszczeń rolniczych na wody obiektu melioracyjnego Konowały i jego okolic. Badany teren zajmuje północną część starowistu[...]
EN The aim of the researches was recognition of main hydrochemical processes on background of geomorphological, hydrological and soil conditions, and also examining of influence of agricultural pollution on water of the reclaimed peatland Konowały and surroundig area. The investigated area occupies No[...]
5
100%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 3 179--191
6
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 197-198
7
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 1 92-95
PL Zasoby wodne pochodzące z opadów atmosferycznych gromadzone są w krajobrazie w wyniku procesów odpływu i retencjonowania wody w warstwie glebowo-gruntowej (strefa areacji), warstwach wodonośnych (strefa saturacji) i na powierzchni terenu (wody powierzchniowe). Zasoby wodne i ich dyspozycyjność w duż[...]
8
75%
Problemy Ekologii
2002 R. 6, nr 6 270-278
PL Przez wiele dziesiątków lat niszczona była sieć hydrologiczna Polski. Żywe ekosystemy wodne zamieniano na rynny do odprowadzania wód powierzchniowych, w których nie pozostawiono minimum warunków dla życia i bioróżnorodności biologicznej. Prześcigano się w technice upraszczania systemów wód płynących[...]
EN The hydrological network of Poland has been destroyed for years. Living water ecosystems have been tumed to gutters for draining surface waters which did not secure even minimum conditions for preserving life and biodiversity. Efforts were made to make the technique of flowing water systems simpler [...]
9
75%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 1 9-12
PL Przedstawiono problemy związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w aspekcie zadań kadry technicznej zajmującej się administracją i wykorzystaniem wód oraz projektowaniem inwestycji wodnych i melioracyjnych.
EN There have been presented in the paper the problems connected with enforcement of the Water Framework Directive in relation to the tasks of the technical staff dealing with administration and utilization of waters and with planning of water and land melioration investments.
10
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 8 7--11
11
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Podstawą nowej technologii regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych jest prawidłowe i bezpieczne umiejscowienie urządzenia wielozadaniowego wewnątrz cieku wodnego. W artykule przedstawiono sposoby prowadzenia urządzenia podczas wykonywania podstawowych operacji związanych z całościowym[...]
EN Correct and secure position of a multitasking device inside watercourse is the basis of regenerative technology to shape the open watercourses. The article describes the ways to drive a device when performing basic operations related to holistic treatment of reclamation, beginning from the placing t[...]
12
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2018 nr 2 12--15
13
63%
Ekologia i Technika
2012 R. 20, nr 4 217-226
PL Nieprzemyślane i nadmierne odwadnianie wilgotnych łąk prowadzi do nieodwracalnych, nieko-rzystnych zmian w glebie, co pociąga to za sobą zmiany ilościowe i jakościowe w pokrywie roślin-nej. Częste niegdyś w wielu regionach zbiorowiska ze związku Calthion przechodzą najczęściej w ubogie postacie łąk [...]
EN Excessive drainage of wet. meadows leads to unfavorable and irreversible soil changes and results in quantitative alternations to the plant cover. Formerly common, communities of the Calthion alliance typically yield to poor forms of fresh meadows. Attempts at tlieir intensification with insufficien[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15
63%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 1 20-22
16
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2015 Vol. 60, nr 4 125--128
PL Podstawą nowej technologii kształtowania cieków wodnych jest wykorzystanie nowej gamy narzędzi opracowanych w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych do konserwacji i regeneracji rowów melioracji szczegółowej. Powstałe narzędzia służą do odmulania dna oraz kształtowania i profilowania istniejących[...]
EN The basis of the new technology for watercourses is to use a new range of tools developed by the Industrial Institute of Agricultural Engineering for the maintenance and regeneration of drainage ditches. The tools are used to desilt and shape the bottom, profile existing ditches, as well as to creat[...]
17
63%
Inżynieria Ekologiczna
PL W artykule scharakteryzowano stan techniczny urządzeń melioracyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka. Ze względu na zbyt duży obszar gminy, prace inwentaryzacyjne ograniczone zostały do obszaru wsi Gorzanów – obiekt Łomnica. Ocenę stanu technicznego urządzeń melioracyjnych dokonano na podstawie rozpoznan[...]
EN This article characterises technical conditions of irrigation equipment in the Bystrzyca Kłodzka commune.Due to the large spatial extent of the commune, inventory works were limited to the region of the village of Gorzanów object Łomnica. The assessment was based on field diagnosis. To achieve this,[...]
18
51%
Ekoinżynieria
1998 nr 6 10-16
PL Zdefiniowano pojącie fitomelioracji krajobrazu terenu o zdegradowanej strukturze ekologicznej, ze szczegulnym uwzględnieniem nadmiernego wylesienia (urolniczenia) gruntów piaskowych. Omówinono: -rolniczą i techniczną degrafdację struktury ekologicznej -kwasową degradację gleby i potrzeby jej wapn[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last