Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medical diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Graphics and Vision
EN The paper presents an application of an algorithm for automatic segmentation of biological cell structures. The algorithm, based on two morphological operations - conditional opening and con­ditional closing, is described in detail in [8]. The results of the segmentation of biological cell structure[...]
2
100%
Machine Graphics and Vision
EN Medical diagnostics necessitates performing quantitative analysis and measurements of 2D or 3D data. The length, angle, region area, 3D surface area, and volume are measured to determine medical parameters. This paper presents an uncertainty estimation for a 3D surface model created from object boun[...]
3
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN In this review, we present a framework that will enable us to obtain increased accuracy of computer diagnosis in medical patient checkups. To some extent, a new proposition for medical data analysis has been built based on medical data preprocessing. The result of such preprocessing is transformatio[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł przedstawia propozycję wykorzystania systemu płynnej soczewki FluidFocus do pomiarów wielkości rzeczywistych. Przedstawione zostały założenia wykorzystania tego systemu do pomiarów wielkości geometrycznych w biomedycynie.
EN The paper presents a proposition of the FluidFocus System applications to measure real size. In the article presents how to use the FluidFocus System to measure geometric size in biomedicine.
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Omówiono problemy fizjologiczne i techniczne występujące w identyfikacji cech organizmu człowieka za pomoca współczesnych metod obrazowania. Skoncentrowano się na specyfice wykorzystywanych zjawisk, przykładach stosowanych metod obrazowania oraz czynnikach warunkujących wiarygodność otrzymywanych wy[...]
EN Psyhological and technical problems specyfying the identification of human organism attributes with current imaging methods are presented. The examples of imaging methods as well as factors affecting the reliability of examination results. Especially, great importance of still developing combined ap[...]
6
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 5-6 14--18
PL Na tle innych krajów polska diagnostyka laboratoryjna wygląda całkiem dobrze. O kondycji laboratoryjnej diagnostyki medycznej w Polsce, propozycji licencjonowania laboratoriów oraz działalności PTDL opowiada redaktor naczelnej Justynie Ptasznik prezes Zarządu Głównego PTDL – dr hab. n. med. Bogdan S[...]
7
88%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 4 SN9--13
EN The paper describes an analysis of measuring errors that are responsible for not satisfactory conclusion quality. The analysis concerns the PSW (Parotec System for Windows) [1] equipment developed for walking abnormality diagnosis. The paper shows the analysis principles that indicate what kind of f[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Due to new sensor concepts, increasing computer performance originating from smaller hardware (Notebook), cut-price offers and information exchange via networks the possibilities of computer based medical signal processing and diagnostics have improved significantly. In addition, automatic artefact [...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Omówiono związki miedzy diagnostyką medyczną i techniczną. Mimo różnic w przedmiocie zainteresowań diagnostyki medycznej i technicznej, posługują się one podobnymi metodami diagnostycznymi (pomiarami sygnałów diagnostycznych), wspólne są też metody wnioskowania diagnostycznego.
EN Relations between medical and technical diagnostics are discussed. Despite differences in the subject of interest, both medical and technical diagnosis use similar diagnostic methods (diagnostic signals measurement). Methods of diagnostic inference are common, too.
10
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
11
75%
Journal of Applied Computer Science
EN The computerization of scientific transactions and advances in data collection tools have contributed to obtain a large amount of clinical data online. Data Mining tools can find regularities, patterns and trends hidden in these data that will in turn assist the doctors when making decisions. In thi[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 46 13--16
PL Istnieje zapotrzebowanie na coraz bardziej precyzyjne i bardziej efektywne metody szybkiej diagnostyki w kierunku chorób hematologicznych. Jednym z głównych składników krwi są erytrocyty (RBC –Red Blood Cells), które z uwagi na swój rozmiar mogą być łatwo obserwowalne. Powszechnie wiadomo, że kształ[...]
EN Nowadays there is quite huge need for more and more precise and effective fast diagnostics methods in hematology diseases. One of the most important blood components are erythrocytes – RBCs (Red Blood Cells). Due to their size they are easy to observe using microscopy. It is commonly known that the [...]
13
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 3 29--34
14
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 8-9 300--311
PL Artykuł ma charakter przeglądowy i składa się z dwóch części. W jego części pierwszej autorka wskazuje obszary zastosowania kriogeniki w medycynie, z jednej strony jest to diagnostyka medyczna (np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego). Innym obszarem jest przechowywanie oraz transport komórek[...]
EN Is a review article and consists of two parts. In the first part, the author points out areas of application of cryogenics in medicine, on the one hand it is a medical diagnostics (eg. Magnetic resonance imaging). Another area is the storage and transport of cells. and biological tissues. Cryogenics[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 861--863
PL Omówiono stan i perspektywy rozwoju techniki obrazowania termicznego w podczerwieni w diagnostyce medycznej. Jest to dziedzina szybko rozwijająca się, o sporych możliwościach aplikacyjnych ze względu na unikalne cechy łączące możliwości obrazowania zarówno procesów fizjologicznych, funkcjonalnych, j[...]
EN This paper is devoted to developments of IR-thermal imaging in medicine. Most authors active in this field issued the monograph [1]. Some of them are members of the European Society of Thermology; some are specialists in QIRT – Quantitative InfraRed Thermography, too. Recently they participated to t[...]
16
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 376--387
PL W referacie przestawiono doświadczenia autorów związane z odtwarzaniem kształtu powierzchni na podstawie analizy obrazów prążków mory dla metody czterech intensywności. Do tych analiz zostało wykorzystane komputerowe stanowisko pomiarowe zaprojektowane dla potrzeb diagnostyki medycznej. Wyznaczenie [...]
17
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2016 nr 7-8 8--11
PL Rozmowa z prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim, przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
18
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 66-1--66-10
PL W referacie przestawiono doświadczenia autorów związane z odtwarzaniem kształtu powierzchni na podstawie analizy obrazów prążków mory. Do tych analiz zostało wykorzystane komputerowe stanowisko pomiarowe zaprojektowane dla potrzeb diagnostyki medycznej. Przeanalizowano dobór parametrów systemu optyc[...]
19
75%
Journal of Applied Computer Science
EN Reports of diagnostic accuracy often differ. Meta-analysis is a method of summarizing discrepant data on the accuracy of diagnostic tests. It uses logistic transformation and linear regression to produce a summary receiver operating characteristic curve (SROC).
20
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 3 24--28
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last