Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny scenariuszy rozwoju technologii mechanizacji przemysłu wydobywczego przeprowadzonej metodą Delphi. Powyższa problematyka jest realizowana w ramach projektu celowego typu foresight pt.: "Scenariusze rozwoju technologiczego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego"[...]
EN Results of assessment, made by Delphi method, of scenarios of development of mechanization technology in the mining industry were presented in the paper. The above mentioned problem is realized within a targeted project of a foresight type entitled: "Scenarios of technological development of hard co[...]
2
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/1 1209--1216
EN Assessment of the coefficient of mechanization level of loading and unloading works was conducted in the paper. It was established that mechanization of loading activities affects the transport efficiency. The coefficient of mechanization index of loading works obtained for small load capacity aggre[...]
3
88%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawione zostały wyzwania i kierunki, jakie stoją przed techniką górniczą, ażeby sprostać kryteriom postawionym przez program Unii Europejskiej ,,Czyste technologie węglowe''. Omówiono wpływ rozwoju technologii ścianowej na wielkość wydobycia oraz scharakteryzowano bazę zasobów w Pol[...]
EN Challenges and trends, which mining technology has to face to meet the criteria of the European Union programme "Clean coal technologies'; were presented in the paper. Impact of development of longwall technology on a size of output was discussed and base of resources in Poland was characterized. Ex[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 180 gospodarstwach położonych na terenie Małopolski. Ankieta zawierała pytania na temat potrzeb informacyjnych rolników. Zebrane dane pozwoliły określić zakres informacji potrzebnej rolnikom do zarządzania produkcją w gospodarstwie. Rolnicy o[...]
EN Presented are the results of a survey conducted in 180 farms situated in Małopolska. The survey contained questions regarding the farmers' needs for information. The collected data allowed to establish the range of information needed to the farmers to manage the production at the farm. The farmers a[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 199-206
PL W pracy dokonano analizy planowanych inwestycji technicznych w wybranych indywidualnych gospodarstw rolnych Dolnego Śląska w latach 2007-2011. Gospodarstwa obszarowo większe nastawiają się na modernizację przy równoczesnej redukcji sprzętu przestarzałego technicznie i technologicznie. W mniejszych g[...]
EN The paper presents an analysis of planned investments in technological equipment for selected individual farms in Lower Silesia in years 2007-2011. Larger-size farms plan their modernization with simultaneous reduction of technically and technologically obsolete equipment. In smaller farms investmen[...]
6
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2000 R. 8, nr 4 99-104
PL Przedstawiono nakłady robocizny własnej w gospodarstwach rodzinnych. Badania przeprowadzono w 10 gospodarstwach z terenu Polski Południowej. W badanych obiektach większość właścicieli pracowało poza własnym gospodarstwem. Największe nakłady pracy najemnej odnotowano w gospodarstwie sadowniczym. Dwa [...]
EN Inputs of own and hired labour were investigated on selected family farms. The survey was carried out on 10 family farms in the southern part of Poland. The farm owners in majority were employed outside of their own farms. The highest labour inputs were noted on an orchards farm. Two of surveyed far[...]
7
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2004 nr 2 10-13
8
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2003 R. 11, nr 4 121-130
PL Celem prezentowanych badań było zapoznanie się z opinią rolników na temat stanu posiadanych przez nich budynków gospodarskich oraz stopnia wyposażenia gospodarstw w urządzenia mechanizacyjne. Wielu rolników jest niezadowolonych z ilości oraz stanu technicznego tych budynków, maszyn i narzędzi rolnic[...]
EN The study aimed at recognizing the farmers' opinion concerning actual condition of their farm buildings and the equipment of farms with agricultural machines. 249 farms localized in Kujawsko-Pomorski region were surveyed. The results of inquiry showed that many farmers are unsatisfied of the quantit[...]
9
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Do zbioru warzyw gruntowych stosowane są coraz częściej specjalistyczne lub odpowiednio adaptowane maszyny. Przeanalizowano możliwości mechanizacji zbioru tych gatunków warzyw, które są najczęściej uprawiane w Polsce. Przedstawiono stosowane metody zbioru, uwarunkowania zastosowania zbioru kombajnow[...]
EN Recently the ground vegetables are more and more often harvested with specialistic or properly adapted machines. Paper analysed the possibilities to mechanize the harvesting of field cultivated vegetable species most frequently grown in Poland. The methods of harvesting, conditions of harvesters' ap[...]
10
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono analizę spektralną pary kinetycznej tłok-pierścienie tłokowe-cylinder silnika ciągnika w zależności od wpływu fizycznych czynników procesu tarcia na charakter generowanego widma. Analizę wykonano wykorzystując własności statystycznych wspołczynników zmienności i determinacji. Określono[...]
EN Paper presented the spectroanalysis of a kinematic pair: piston-piston rings-cylinder of a tractor engine, as depended on the effect of physical factors connected with friction process, on the character of generated spectrum. Statistical properties of variability and determination coefficients were [...]
11
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2009 nr (6) 115--121
EN There ware shown effectivness increase of pneumatic transport plants at the cost of reliability increase of main parts in the article.
12
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2009 nr (6) 108--114
EN Pneumatic transport is one of the most progressive means of mechanization and automation of loose goods transportation. It is used in aluminium, chemical, food, textile, construction and other industries. However, wide use of pneumatic transport is limited by the incomplete information on this subj[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 207--211
PL Przedstawiono ocenę przydatności programów księgowych dla potrzeb mechanizacji, na przykładzie programu PORR. Wykazano, że program ten może być wykorzystany przy projektowaniu i prognozowaniu mechanizacji w bardzo niewielkim zakresie. Ponieważ program PORR jest wykorzystywany w wielu gospodarstwach,[...]
EN The evaluation of usefulness of accounting software for the needs of mechanization following the example of PORR software. It was proven that this software can be used at designing and forecasting mechanization in a small range only. Because PORR software is used by many farms, it would be worthy to[...]
14
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule zaprezentowano wóz wiertniczy MWW-1z produkowany przez Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A., według dokumentacji Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Całość prac badawczo-wdrożeniowych zrealizowano w ramach projektu celowego dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.[...]
EN MWW-1z drilling jumbo manufactured by Bumar Labedy Mechanical Works, JSC according to documentation of the KOMAG Institute of Mining Technology was presented in the paper. All research-and- implementation work was realized within targeted project financed by the Ministry of Science and Higher Educat[...]
15
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 2 107-115
PL Przedstawiono założenia podjęcia chowu bydła opasowego w przykładowym gospodarstwie rolnym, które utrzymywało się dotychczas z produkcji roślinnej. Zakresem pracy objęto zbiór działań podejmowanych w przypadku standardowej technologii produkcji bydła. Kryterium oceny efektywności produkcji bydła opa[...]
EN Paper discussed the assumptions to begin beef cattle raising in an exemplary farm, specialized until now in crop production. Detailed considerations deal with the range of activities undertaken in standard beef cattle production technology. The main criterion to assess the effectiveness of beef catt[...]
16
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 3 143-151
PL Zaprezentowano wyniki badań kosztów mechanizacji obsługi technologicznej bydła mlecznego w dwóch parach górskich gospodarstw - ekologicznych (22,95 i 53,00 ha UR) i konwencjonalnych (19,60 i 52,55 ha UR) oraz dokonano oceny tych kosztów w odniesieniu do przychodów brutto, kosztów ogólnych oraz koszt[...]
EN The aim of presented study was to determine the costs of technological operations at raising dairy cows in two pairs of mountain farms: the organic farms (22.95 and 53.0 ha) and the traditional ones (19.6 and 52.55 ha), as well as to evaluate these costs with reference to farm gross income, total co[...]
17
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono tendencje rozwoju mechanizacji, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej oraz zmian roli czynników produkcji w rolnictwie krajów rozwiniętych. Zwrócono uwagę na ewolucję zmian wymagań społeczeństwa odnośnie warunków pracy, dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska naturaln[...]
EN Study presented the development trends in farm mechanization with particular regard to animal production, and the changing role of production factors in agriculture of developed countries. Special attention was paid to evolution in the requirements of the society concerning human labour conditions, [...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem opracowania jest przedstawienie analizy doświadczeń w zakresie modernizacji mechanizacji rolnictwa Niemiec Zachodnich, przy szczególnym uwzględnieniu rozwoju poszczególnych form zespołowego użytkowania maszyn. W niniejszym artykule rozwój poszczególnych form, analizowany jest na tle zmian stru[...]
EN The aim of the study is to elaborate the Western German experiences with the process of modernisation of mechanisation, especially with regards to different types of cooperation. In the paper the development of the different types of cooperation are analysed against the background of the structural [...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeanalizowano wybraną grupę gospodarstw rodzinnych pod kątem ich współpracy w zakresie wykonywania prac i dostępu do technicznych środków produkcji. Stwierdzono, że wszyscy badani rolnicy mają powiązania kooperacyjne dzięki czemu są w stanie uzyskać zadowalający poziom mechanizacji prac.
EN The paper presents analysis of selected group of family farms, regarding their cooperation in works execution and access to technical means of production. It has been proved that all analysed farmers have cooperation connections, which allow them to reach satisfactory works mechanization level.
20
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W 2008 r. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa obchodził jubileusz 60.lecia swojej działalności. Z powodu okrągłej rocznicy zorganizowana została ogólnopolska konferencja naukowa, w czasie której wygłoszone zostały dwa referaty przedstawiające rys historyczny Instytutu oraz [...]
EN In 2008 the Institute for Building, Mechanization and Electrification of Agriculture (IBMER) in Warsaw celebrated the jubilee of its 60 years' activity. On the national scientific conference organized for such a round anniversary, two lectures were delivered giving historical outline of the Institut[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last