Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 346
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 5/35 53-72
PL Rozpatrujemy zadanie wariacyjne, w którym minimalizowany funkcjonał jest wypukły oraz nieróżniczkowalny. Rozważane zadanie wariacyjne wykorzystano do sformułowania dwóch zadań mechaniki pojazdów szynowych. W pierwszym przykładzie sformułowano zadanie statyki trzech wagonów bimodalnych stojących na n[...]
EN We consider a variational problem where the minimised functional is convex and nondifferentiable. This variational problem has been employed to formulation of two problems of rail vehicle mechanics. The first example gives a formulation of the static's problem for 3 wagons on uneven track. In this e[...]
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 4/39 29-37
PL W artykule przedstawiono singularne sformułowania zadań mechaniki oraz metodę ich przekształcenia do postaci normalnej. W singularnym sformułowaniu zadania statyki wyznacznik macierzy sztywności jest równy zero, a w singularnym zadaniu dynamiki podobną cechę ma macierz bezwładności. Istota proponowa[...]
EN This paper presents singular formulations of problem of mechanics and the method to convert them to the normal form. In a singular problem of statics the determinant of the regidity matrix is equal to zero and in singular problem of dynamics the same property possesses the inertia matrix. The idea o[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Pomiędzy światem przyrody a osiągnięciami wielu działów nauki, w tym mechaniki, istnieją ścisłe analogie. Ludzie od najdawniejszych czasów, obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie i naśladując je, umieli wykorzystać niektóre spostrzeżenia w praktyce. Mechanika rozumiana w całym swoim szerokim za[...]
EN There are very precise analogies between Nature and the achievements of many branches of science including mechanics. For time immemorial people have observed the phenomena of nature and following them, they have made use of some observations and found some applications. The basic definitions and cr[...]
4
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 202-206
5
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 207-212
6
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2009 nr 1 3-72
EN The purpose of the Conference is to summarize the recent advances, to discuss the status, the development trends and also to share views on the current and futurę challenges in the wide subject area of stochastic mechanics and, morę generally, in applied stochastics. The development of stochastic me[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2001 nr 13 73-83
PL Przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu dynamiki ruchu sterowanego samolotu. Wykorzystano wyniki z lotów samolotu TS-11 Iskra. Zamieszczono wskaźniki oceny dokładności odwzorowania obiektu przez wyznaczony model.
8
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
1999 nr 4 5-255
EN The EUROMECH 406 Colloquium aims to create a common platform for groups working on development and application of modern image acquisition and image processing methods in fluid and solid mechanics. Recent progress in image recording and analysis techniques has introduced revolutionary changes into e[...]
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 537-540
PL Podano rozwiązanie uwzględniając model Kirchoffa-Lowe'a. W rozwiązaniu analitycznym wykorzystano własne procedury rozwiązania równań różniczkowych, zapisane w języku FORTRAN. Wyniki numeryczne uzyskano z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego ROBOT.
EN The behaviour of material is described using Kirchhoff-Love model. Results comparison of analytical solution (obtained with the use of differential equation solvers written in FORTRAN language) and numerical solution (obtained with use of engineering software Robot) are discussed in the paper.
10
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
11
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Złożona geometria spotykana w częściach maszyn sprzyja tworzeniu się koncentratorów naprężeń w postaci karbów, które są często źródłem pęknięć zmęczeniowych wywoływanych na skutek zmiennego obciążenia w trakcie eksploatacji. W pracy została zaproponowana koncepcja wyznaczania trwałości próbek z karb[...]
EN A complex geometry of machine parts favor to stress concentrators creation as a notches which are often of fatigue crack source caused by the variable loading during service. In the paper was proposed conception of fatigue durability estimation of notched specimens subjected to cyclic combination of[...]
12
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2006 nr 5 3-213
PL Mechanika materiałów niejednorodnych służy przewidywaniu ich właściwości makroskopowych na podstawie badania ich mikrostruktury i mechanizmów deformacji. Nowe metody badawcze dostarczają informacji o zachowaniu się materiałów w skali mikroskopowej i nanometrycznej. Opis złożonego zachowania się mate[...]
13
80%
Applied Mechanics and Engineering
1999 Vol. 4, no 4 817-821
EN Numerical investigations into the sensitivity of the near field of a plane jet to the inlet boundary conditions were performed, employing both finite element and finite volume methods together with the k-'epsilon' turbulence model. The study shows that the near field is insensitive to the turbulent [...]
14
80%
Applied Mechanics and Engineering
1999 Vol. 4, no 3 553-559
EN Flow past a continuously moving semi-infinite vertical plate in the upward direction is studied here. With usual boundary layer transformations, the boundary layer equations are reduced to local non-similar ordinary differential equations which are solved numerically. Velocity and temperature profil[...]
15
80%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 4 821-842
EN Atomization of a liquid jet in a convergent-divergent gas nozzle is studied both theoretically and experimentally. The jet enters the nozzle through a central tube and is primarily disintegrated in the vicinity of the tube exit. An integral model allows cumbersome calculations to be avoided. The mod[...]
16
80%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 2 389-404
EN Cylindrical vessels with ellipsoidal heads are widely used in engineering. They are subject mainly to internal pressure, however in some cases external pressure may also be present. The paper presents linear and non-linear analyses of stability of ellipsoidal heads subject to external or internal pr[...]
17
80%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 1 143-155
EN A distributed acoustic actuator for active noise control is designed and simulated. The distributed actuator consists of a piezoelectric PVDF film, which covers the entire surface of a passive carrier structure. The piezo elements are driven in anti-phase, resulting in a bending motion of the actuat[...]
18
80%
Applied Mechanics and Engineering
EN This paper is concerned with the control of vibration using a smart structure. Such a structure requires actuators and sensors coupled with a controller, but only actuators are discussed here. Because the limiting factor in the active control of vibration is often the actuator, the work described in[...]
19
80%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 3 673-683
EN Mixed convection flow past a semi-infinite vertical porous plate is studied here when the plate temperature is oscillating about a non-zero mean. Mean velocity, mean temperature, in-phase and out of phase components of unsteady part of the temperature are shown graphically. It is observed that an in[...]
20
80%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 2 471-483
EN Even with the present day extensive use of Computational Fluid Dynamics (CFD), simplified analytical expressions for Fluid Dynamic phenomena have their applications in highlighting significant mechanisms and aiding initial engineering estimates. The present work shows that experimental data for the [...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last