Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanika konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 350-353
PL Omówiono tematykę referatów i dyskusji na ogólnopolskim seminarium, które odbyło się w październiku 1999 r. w Wiśle. Rozważania dotyczą m.in. zakresu zastosowań wiedzy z machaniki materiałów i konstrukcji w przedmiotach zawodowych, wykładanych na wydziałach inżynierii lądowej politechnik.
EN Papers and discussion themes devoted to the problem of mechanics of structures, produced at the national symposium held in October 99 at the mountain resort "Wisła" are presented.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 353-355
PL Przedstawiono propozycje zmian programowych na studiach trzystopniowych kierunku "budownictwo" w zakresie bloku przedmiotów "mechanika konstrukcji".
EN Necessary changes in education programme of three-grade building engineering study in the scope of structural mechanics are formulated.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 85 61-74
PL W pracy przedstawiono algorytmy rozwiązywania szerokiej klasy równań algebraicznych i różniczkowych, występujących w mechanice konstrukcji. Metody oparte są na matematyce przedziałowej. Przedziałowe metody umożliwiają znalezienie oszacowania wszystkich rozwiązań, są zbieżne globalnie i umożliwiają u[...]
EN In this paper the algorithms of solution large class of algebraic and differential equations which are available in field of structure mechanics are presented. These methods are based on interval mathematics. Interval methods can find estimate of all solutions, are global converge and can also consi[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
5
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The main goal of the paper is to show great potential of Artificial Neural Networks (ANNs) as a new tool in the identification analysis of various problems in mechanics of structures and materials. The basics of ANNs are briefly written focusing on the Back Propagation Neural Networks (BPNNs) and th[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 21-39
PL Podstawą wyznaczania przybliżonych rozwiązań problemów mechaniki jest zasada pracy wirtualnej. Jest ona zarazem uogólnioną formą ortogonalizacyjną. Oznacza to, że rozwiązanie przybliżone spełnia równania równowagi i naprężeniowe warunki brzegowe w sposób całkowy, łącznie w objętości ciała i na częś[...]
EN The ground of obtaining approximate solutions of the mechanics problems is the principle of wirtual work. It is as well an generalized orthogonalization form. It means the approximate solution of the given problem fulfills the equalibrium equations and the stress conditions in an integral manner in [...]
7
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca zawiera analizę wyników obliczeń numerycznych procesu dynamicznego odkształcania niesprężystych płyt prostokątnych. Program numeryczny analizy płyt opracowano na podstawie opisu teotetycznego, przedstawionego w artykule [4]. W opisie wykorzystano zmodyfikowaną postać równań konstytutywnych dla[...]
EN The paper contains the analysis of results of the numerical computations of dynamic deformation process of inelastic rectangular plates. The program of numerical analysis of the plates was worked out on the base of the theoretical description presented in the paper [7]. The modified form of constitu[...]
8
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono opis procesu dynamicznego odkształcenia niesprężystych płyt prostokątnych. W opisie wykorzystano zmodyfikowaną postać równań konstytutywnych dla materiału sprężysto-lepko-idealnie plastycznego z uwzględnieniem zjawiska opóźnienia plastycznego. Model obliczeniowy płyty opracowan[...]
EN The description of dynamic deformation process of inelastic rectangular plates, was presented in the paper. The modified form of constitutive equations for elastic-visco-perfectly plastic material taking into account the delayed yield effect, was applied to description. Computational model of the pl[...]
9
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 357-374
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy, mające zdaniem autora istotne znaczenie w nauczaniu mechaniki konstrukcji. Wskazano na istotę tworzenia, opartą na akceptacji podmiotowej relacji Ja - Ty. Wykazano, że bezwarunkowo pozytywny stosunek do studenta jest niezbędnym elementem w procesie nauczania. [...]
EN The present problems of teching of mechanics constructions in work were talked over. Own experiences were presented. The attention taken note of active methods of teching of mechanics construction. Different factors that have the essential influence on teching of mechanics of construcion were discus[...]
10
70%
Civil and Environmental Engineering Reports
2005 No. 1 243-259
PL W pracy zaproponowano iteracyjny sposób obliczania modyfikowanych konstrukcji pierwotnie kołowo-symetrycznych, w którym na każdym kroku iteracji korzysta sięz cyklicznej (lub quasicyklicznej) macierzy sztywności konstrukcji pierwotnej. Wykonano obliczenia wielu modyfikowanych układów znacznie różnią[...]
EN The paper proposes an iterative method of calculation of modified, originally circular-symmetric structures. The method applies a cyclical (or quasi-cyclical) stiffness matrix of the original structure in each iteration step. A lot of modified systems which differ considerably from circular-symmetri[...]
11
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest analiza wpływu ilości i sposobu geometrycznego rozkładu zbrojenia na przemieszczenia statyczne belek i tarcz wykonanych z materiału "kompozytowego", składającego się z materiału matrycy wzmocnionego włóknami - prętami wzmocnienia. Opracowano metodę analizy wytężenia "kompozytowych" [...]
EN The purpose of the paper is the analysis of the influence of volume and manner of geometrical distribution of the reinforcement on static displacements of the beams and deep beams made from "composite" material consist of matrix material reinforced fibres - bars. The method of effort analysis of the[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 225-230
PL W pracy przedstawiono nowe metody modelowania przedziałowych oraz zbiorowych nieokreśloności parametrów w układach mechanicznych. Metody te oparte sana matematyce przedziałowej. Przedstawione algorytmy zastosowano do problemów obliczania przemieszczeń oraz optymalizacji konstrukcji inżynierskich.
EN In this paper the new methods of modelling interval and sets uncertainties of parameters of mechanical systems are presented. The method are based on interval mathematics. Presented algorithms was applied to calculation displacements and optimization of engineering constructions.
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2006 Z. 13 (163) 157-163
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
15
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 111-116
PL W mechanice zachodzi potrzeba konstrukcji teorii prostszych, przybliżonych będących z sobą w pewnej tolerancji. Przykładem takich teorii są teorie płyt i powłok. W pracy przedstawiono ogólny schemat konstrukcji teorii uwzględniający ocenę przybliżenia. Rozważania zawężono do teorii płyt.
EN We need sometimes to construct some simpler, approximated theories in mechanics they have to be in a tolerance. The examples of these theories are theories of plates and shells. We present in this paper the process of constructing theory, which takes into consideration the estimation of approximatio[...]
16
61%
Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej
2001 nr 5 5-20
PL W pracy przedstawiono wyniki testów numerycznych optymalizacji kształtu ze względu na podatność kilku kratownic płaskich. Algorytm genetyczny, zaimplementowany jako wielowątkowy program w języku Java, wykazał dość dużą skuteczność jako metoda znajdowania minimum funkcji i wraz z równolegle działając[...]
EN In this paper the results of the numerical tests of the truss compliance in shape optimization arę presen-ted. A genetic algorithm, implemented as a multithreaded programme in Java, showed fairly large efficiency as a method of finding minimum of the function and together with the simultaneously exe[...]
17
61%
Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej
2001 nr 5 21-44
PL W pracy skonfrontowano trzy wariacyjne sformułowania dla napreżeniowo-przemieszczeniowych elementów skończonych, służących do analizy płaskiego stanu naprężenia. Podprogramy stworzone w środowisku MATLAB z użyciem pakietu CALFEM umożliwiły numeryczną analizę, w której zbadano zachowanie się modeli s[...]
EN In this paper three variational formulations for stress-displacement finite elements for pianę stress ana-lysis arę compared. Finite element procedures have been implemented in the environment of MATLAB with its toolbox called CALFEM. The numerical analysis and examination of finite element models w[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
19
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest prezentacja koncepcji warstwowego krzywoliniowego elementu prętowego o jednej osi symetrii przekroju. Oś elementu oraz oś symetrii przekroju leżą w płaszczyźnie zginania. Podano opis geometrii osi elementu krzywoliniowego i jego przekroju. Wyprowadzono macierz sprężystości oraz maci[...]
EN The aim of the paper is to present a conception of laminar beam element. Cross section of the element has got a single axis of symmetry. The element axis and symmetry axis of cross section are situated in the plane of bending. Geometry of the axis of the element and geometry of the cross section are[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 3 1993--2000
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne w mechanice konstrukcji jako proces. Proces ten jest integralnie związany w wiedzą teoretyczną. Przebieg procesu przedstawiono na schematach blokowych. Zaprezentowano badania w mechanice konstrukcji oraz badania autorki, tj. belek stalowych wypełniony[...]
EN In the article one presented experimental studies in the mechanics of the construction as the process. This process is integrally related in the knowledge theoretical. The course of the process one presented on block schemes. One presented investigations in the mechanics of the construction and the [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last