Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanics of structures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 111-116
PL W mechanice zachodzi potrzeba konstrukcji teorii prostszych, przybliżonych będących z sobą w pewnej tolerancji. Przykładem takich teorii są teorie płyt i powłok. W pracy przedstawiono ogólny schemat konstrukcji teorii uwzględniający ocenę przybliżenia. Rozważania zawężono do teorii płyt.
EN We need sometimes to construct some simpler, approximated theories in mechanics they have to be in a tolerance. The examples of these theories are theories of plates and shells. We present in this paper the process of constructing theory, which takes into consideration the estimation of approximatio[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 475-477
EN Prospects of neural network applications in analysis of building vibration problems: Backpropagation neural networks are used to the analysis of two problems related to vibrations of prefabricated buildings subjected to seismic-type excitations. The first problem deals with simulation of vibrations [...]
3
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2012 z. 245 3-126
PL W pracy omówiono wyniki badań zjawisk zachodzących w strukturach tkanka kostna-implant, prowadzonych metodami mechaniki konstrukcji i mechaniki ciał odkształcalnych. Zasadnicze rozważania dotyczą zagadnień identyfikacji stymulatora adaptacji funkcjonalnej (remodelingu) tkanki kostnej i relacji międz[...]
EN Proper load transfer at the implant-bone interface is one of the most significant determinants of long-term performance of orthopaedic endoprostheses. The study presents the problems of stress analysis of bones and computational simulation of bone-implant structures using analytical and numerical me[...]
4
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 264 3--124
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, modelowanie, weryfikację i aplikację metod i opisu obciążeń struktury zmiennym w czasie i przestrzeni rozkładem ciśnienia. Szczególnym przykładem takiego ciśnienia jest powybuchowa fala uderzeniowa, powstała w wyniku detonacji ładunku wybuchowego, na przykład miny[...]
EN The work presents alternative ways of modeling the blast load on the structure. The first approach relies on generating the discrete pressure field (e.g. from analytical formulation, like Brode/Friedlander, or from semi-empirical base) and using MSC.Patran macros abilities - prepare input of continu[...]
5
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest opracowanie modeli numerycznych budynków oraz przeprowadzenie analizy wytężenia budynków pod wpływem działania obciążeń wyjątkowych. Na podstawie naziemnego skaningu laserowego, dokumentacji archiwalnej oraz przeprowadzonej inwentaryzacji budowlanej opracowano dyskretne modele oblic[...]
EN The elaboration of the numerical models of building objects is the aim of the paper as well as execution of the analysis of effort of the buildings under the influence of the accidental loadings. Using the possibilities of the program of the finite element method, the discreet computational model of[...]
6
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę analizy krótkotrwałych procesów statycznego odkształcania prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężystoidealnie plastycznego. Dla betonu p[...]
EN The purpose of the paper is the method of analysis of the short-duration of static deformation processes of the reinforced concrete rectangular deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel). The elastic-perfectly plastic mate[...]
7
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę dynamicznej nośności prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Rozwiązanie otrzymano na podstawie met[...]
EN The paper presents an analysis of the dynamic load capacity of a dynamically loaded rectangular reinforced-concrete deep beam made of high-strength materials, including the physical nonlinearity of the construction materials: concrete and reinforcing steel. The solution was acquired with the use of [...]
8
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 1 141--174
PL Prezentowana praca jest trzyczęściowym zbiorem opracowań zawierających analizę porównawczą stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu różnych klas bardzo wysokiej wytrzymałości, obciążonych dynamicznie. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej[...]
EN The work presented is a three-part set of studies containing a comparative analysis of the displacement state of rectangular concrete deep beams made of concrete of different classes of very high strength, loaded dynamically. The analysis was carried out on the basis of the method presented in this [...]
9
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 3 129--154
PL W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości klasy C300 obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona n[...]
EN This work demonstrates an analysis of the displacement state of rectangular concrete deep beams made of very high strength concrete grade C300 under a dynamic load, including the physical nonlinearity of construction materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was conducted with the meth[...]
10
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 3 165--183
PL W pracy przedstawiono analizę deformacji prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Rozwiązanie otrzymano na podstawie metody zaprezent[...]
EN The paper presents an analysis of the deformation of a dynamically loaded rectangular reinforced-concrete deep beam, including the physical nonlinearity of construction materials: concrete and reinforcing steel. The solution was acquired with the use of the method presented in [15]. The displacement[...]
11
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości klasy C200 obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona n[...]
EN The dynamic load displacements were analysed of rectangular concrete deep beams made of very high strength concrete, grade C200, including an evaluation of the physical non-linearity of the construction materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was conducted using the method presented [...]
12
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W niniejszej pracy opisano czynniki mające wpływ na przyczepność betonu do stali zbrojeniowej. Przedstawiono podstawowe metody badania i wyznaczania naprężeń przyczepności. Zaprezentowano wyniki badań belek żelbetowych z wycięciem. Wyniki te były podstawą porównania kilku sposobów wyznaczania granic[...]
EN The factors having influence on the bond stresses between concrete and reinforcing steel were described in the present paper. The basic methods of investigation and determination of the bond stresses were presented. The experimental results for the reinforced concrete beams with notch were discussed[...]
13
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu ilości i sposobu geometrycznego rozkładu zbrojenia na dynamiczne wytężenie prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analizę przeprowadzono na podstawie metody zaprezentowane[...]
EN The analysis is presented of influence of volume and manner of geometrical distribution of the reinforcement on the dynamic effort of the rectangular reinforced concrete deep beam including physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcing steel bars). The analysis w[...]
14
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu bardzo wysokiej wytrzymałości betonu na nośność tarczy żelbetowej obciążonej statycznie. Rozwiązanie otrzymano na podstawie metody statycznej analizy niesprężystego zachowania tarczy żelbetowej [22]. Wyznaczono nośność tarczy żelbetowej w przyrostowym procesie ob[...]
EN The analysis of influence of very high strength of concrete on load carrying capacity of reinforced concrete deep beam under static load is presented in the paper. The solution was obtained on the base of the method of static analysis of inelastic behaviour of reinforced concrete deep beam [22]. The[...]
15
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedmiotem pracy jest metoda analizy użebrowanych płyt prostokątnych obciążonych dynamicznie. Metodę analizy układu konstrukcyjnego opracowano z wykorzystaniem zasad metody elementów skończonych. Model obliczeniowy płyty użebrowanej wynika z podziału powierzchni środkowej płyty na dwuwymiarowe, pro[...]
EN The subject of the paper is the method of the analysis of the stiffened rectangular plates under dynamic loading. The method of the structure analysis was developed using the principles of the finite element method. The computational model of the stiffened plate results from a division of the middle[...]
16
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest analiza wpływu dyskretnego użebrowania na dynamiczne przemieszczenia sprężysto-lepkoplastycznych płyt prostokątnych. Metodę analizy rozważanego układu konstrukcyjnego opracowano z wykorzystaniem zasad metody elementów skończonych. Model obliczeniowy płyty użebrowanej utworzono przez[...]
EN Analysis of influence of discrete stiffening on dynamical displacements of elastic/ visco-plastic rectangular plates is the task of the work. The method of the structure analysis was developed using the principles of the finite element method. The computation model of the stiffened plate results fro[...]
17
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 2 105--120
PL W pracy przedstawiono analizę nośności oraz stanu odkształcenia, zarysowania i naprężenia belki żelbetowej z wykorzystaniem metody relaksacji dynamicznej. Badania numeryczne przeprowadzone zostały dla belki żelbetowej, obciążonej symetrycznie dwiema siłami skupionymi, badanej doświadczalnie przez Bu[...]
EN Analysis of load carrying capacity and strain, cracking and strass states of reinforced concrete beam was carried out using the dynamic relaxation method. Numerical investigations for reinforced concrete beam symmetrically loaded with two concentrated forces tested experimentally by Buckhouse have b[...]
18
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 2 121--137
PL W pracy przedstawiono analizę nośności słupów żelbetowych, która przeprowadzona została przy zastosowaniu metody relaksacji dynamicznej. Badania numeryczne przeprowadzono dla słupów żelbetowych obciążonych dwiema siłami podłużnymi przyłożonymi na końcach elementu na stałym mimośrodzie. Analizie podd[...]
EN Analysis of load carrying capacity of a reinforced concrete column, which was carried out using the dynamic relaxation method, was presented in the paper. Numerical investigations for reinforced concrete columns, loaded with two longitudinal forces placed on the ends of the element at a constant ecc[...]
19
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 4 143--165
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wysokiej wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej na wytężenie prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w[...]
EN The paper presents an analysis of the influence of high-strength concrete and reinforcing steel on the effort of the rectangular reinforced concrete deep beams taking into account physical nonlinearity of structural materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was carried out on the basis[...]
20
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę analizy statycznego odkształcania ściskanych elementów żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej elementów i nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężysto - idealnie plasty[...]
EN Theoretical formulation and algorithmization of the method of the analysis of behaviour of compressed reinforced concrete members subjected to the short - duration static loading were introduced in the paper. The method of analysis of the structure effort is the basis of development of the own numer[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last