Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 102
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical strength
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wpływ reaktywnego modyfikatora 1,3-fenyleno dimaleimidu (BMI) na właściwości użytkowe i strukturę fazową pokonsumpcyjnych mieszanych odpadów poliolefinowych (POW). Wykazano, że przy optymalnej zawartości BMI i właściwej temperaturze przetwórstwa uzyskuje się blisko 50% poprawę właściwo[...]
EN In the paper the influence of the reactive modifier, 1,3-phenylene dimaleimide (BMI), on the end-use properties and interphase structure of commingled post-consumer polyolefine waste (POW) has been studied. It was found that when the optimal BMI level and processing temperature was applied, improvem[...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2005 R. 34, z. 95 217--225
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych na miękkich pakietach tkaninowych i sztywnych kompozytach włóknistych, powszechnie stosowanych jako ochrony antybalistyczne. Oceniano parametry wytrzymałości mechanicznej na rozrywanie materiałów i ich wpływ na skuteczność ochronną.
EN The results of tests carried out on the soft fabric insets and stiff fibre composites commonly used as the antiballistic screens are presented in the paper. The mechanical resistance against tearing of the fabrics and its influence on the effectiveness of the protection was studied.
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Carbon nanotubes are one of the strongest materials of unique mechanical, optical, electrical and electronic properties. Because of that they are mainly used as semiconductor materials constituting the reinforcing phase in composite materials. The paper presents properties of polymer composites rein[...]
4
88%
Archives of Acoustics
2015 Vol. 40, No. 1 137--144
EN The paper presents the new solution to a road acoustic screen consisting of elements which are highly diffusing and simultaneously resistant to weathering, but also characterised by a sound absorption. There is described the comprehensive research of such the road acoustic screen with absorbing and [...]
5
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wpływ modyfikacji pierwiastkami ziem rzadkich na strukturę i właściwości mechaniczne stopu ZnAl22Cu3. Badaniom poddano stop ZnAl22Cu3, ZnAl22Cu3Si oraz ZnAl22Cu3SiM (stop modyfikowany). Stopy ZnAl22Cu3 oraz ZnAl22Cu3Si charakteryzowały się niejednorodna, drobnoziarnista, dendry[...]
EN The influence of modification with rare earth elements (RE) on the structure and mechanical properties of alloy ZnAl22Cu3 is presented in the paper. ZnAl22Cu3, ZnAl22Cu3SiM and ZnAl22Cu3Si (modified alloy) alloys were tested. ZnAl22Cu3Si and ZnAl22Cu3 alloys were characterized with heterogeneous, fi[...]
6
75%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 3 179--184
PL Nanorurki węglowe z uwagi na wysokie własności mechaniczne, optyczne czy elektryczne znalazły zastosowanie jako materiały półprzewodnikowe stanowiące fazę zbrojącą w materiałach kompozytowych. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurka[...]
EN Carbon nanotubes because of their high mechanical, optical or electrical properties, have found use as semiconducting materials constituting the reinforcing phase in composite materials. The paper presents the results of studies on the mechanical properties of polymer composites reinforced with carb[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych ze słomy pszennej ozimej, żytniej, pszenżyta ozimego dwóch odmian - Grenado i Fredro, mieszanki zbożowej, gryczanej i z siana łąkowego. Ocenie poddano następujące cechy wytworzonego peletu: wilgotność, wartość opałową i t[...]
EN The paper presents the analysis of the selected quality properties of pellets produced of winter wheat straw, rye straw, Grenado and Fredro winter triticale, wheat mixture, buckwheat and and meadow hay. The following properties of the produced pellets were evaluated: moisture, calorific value and me[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań fizycznych i mechanicznych właściwości peletów wytworzonych z trocin sosnowych z dodatkiem trocin dębowych, jesionowych, orzecha włoskiego i czereśni. Średnia gęstość nasypowa peletowanych mieszanek wynosiła od 183,98 do 187,12 kg·m-3. Wytrzymałość mechaniczna w za[...]
EN The paper presents results of physical and mechanical properties of pellets made of pine tree sawdust with addition of oak, ash, walnut and cherry tree sawdust. Average bulk density of the pelleted mixtures was within the range of 183.98 to 187.12 kg·m-3. Mechanical strength depending on the composi[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zależność wytrzymałości mechanicznej, długości, średnicy i pęknięć peletów, od temperatury ich wygrzewania. Badane pelety zostały wytworzone z trocin sosnowych w matrycy peleciarki o średnicy otworów 6 mm. Badania polegały na wygrzewaniu peletów w temperaturze od 20 do 70°C ze [...]
EN The paper presents a relation between mechanical strength, length, diameter and pellets fractures and their soaking heat. The researched pellets were produced of pine tree sawdust in the pelleting machine matrix of 6- mm diameter openings. The research consisted in soaking pellets in the temperature[...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 125-126
PL Celem badania była analiza właściwości mechanicznych materiału Cyrkon Lava, który jest stosowany do wytworzenia koron dentystycznych oraz mostów poprzez proces frezowania. Badania dotyczyły procesu trzypunktowego zginania na maszynie wytrzymałościowej Instron 8874 według normy PN-EN 843-1. Przeprowa[...]
EN Aim of this study was to evaluate mechanical properties of Cyrkon Lava material, used in production of dental crowns and bridges in the milling process. Research dealt with the three-point bending in the Instron 8874 testing machine in accordance with the PN-EN 843-1 standard. The research results c[...]
11
75%
Polish Journal of Chemical Technology
2006 Vol. 8, nr 3 106-110
EN The paper deals with an assessment of the influence of the parameters of a mixture to be used in the production of briquettes on their mechanical strength. Special attention has been paid to the influence of the particle size of the used materials. For the analysis of the mechanical strength indices[...]
12
75%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 4 157-162
PL Przedstawiono wyniki analiz mikrostrukturalnych i własności mechanicznych kompozytów AlMg-SiCp w stanie pierwotnym oraz po obróbce cieplnej. W celu zapobiegania reakcjom miedzy komponentami cząstki SiC poddano utlenianiu. Połączenie miedzy cząsteczkami SiC a stopem osnowy zostało utworzone poprzez s[...]
EN The results of microstructure and mechanical properties investigations of AIMg5-20wt%SiCp composite have been presented. The particles have been artificially covered with SiO2 layer by oxtidation to protect SiC against reactions with molten aluminium alloy. The composite has been obtained by casting[...]
13
75%
Engineering Transactions
EN The knowledge of mechanical properties of the brain blood vessels enables an assessment of pathological changes caused by human aging. As it results from our investigations, a greater elasticity of blood vessels in the occipital region accounts for the rare occurrence of subdural space blood clots i[...]
14
75%
Engineering Transactions
EN The subject of this paper are the properties of ceramic insulators responsible for transmission of mechanical stresses due to their construction and destination. Taking into account the information about failure of the insulators, the effect of electrical stresses imposed on the insulator structure [...]
15
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2010 Vol. 15 163--168
EN The article describes the concept of measurement of the mechanical strength of trabecular bone dissected from human femoral head. When the studies are performed based on the human trabecular bone, there is a risk that correlation can be not achieved due to high discrepancy in the distribution of the[...]
16
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 5 366--368
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi, wyznaczone przy pomocy próby trójpunktowego zginania. Określono gęstość każdego z otrzymanych kompozytów, a także wyznaczono przewodność właściwą w temperaturze pokojowej.
EN The paper presents results of studies on mechanical properties of polymer composites reinforced with carbon nanotubes (CNT), carried out by means of three-point bending. The density of each obtained composite was determined as well as the electrical conductivity at room temperature.
17
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The density of the coal charge plays an important role in the coke quality. The increase of the bulk density usually improves the coke strength due to increased coal particle contact and increased coke density. There are a few possibilities to increase the coal charge bulk density: adjusting the gra[...]
18
75%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 2 279--293
EN This paper proposes a permanent magnet (PM)-assisted synchronous reluctance machine (PMASynRM) using ferrite magnets with the same power density as rareearth PM synchronous motors employed in Toyota Prius 2010. A suitable rotor structure for high torque density and high power density is discussed wi[...]
19
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 121-126
PL Przeprowadzono badania wytrzymałościowe źdźbeł miskanta olbrzymiego. Wytrzymałość na zginanie zmienia się wzdłuż wysokości źdźbła wg równania σg = -22,55 + 85,75x - 5,44x2. Przebieg zmian nośności Pmax wzdłuż wysokości źdźbła można opisać zależnością: Pmax = 76,75 - 1,94x - 0,18x2. Wartości mierzony[...]
EN Strength tests were carried out for blades of the Miscanthus giganteous. The bending resistance changes along the height of the blade according to the equation σg = -22.55 + 85.75x - 5.44x2. The course of changes of bearing capacity Pmax along the height of the blade can be described by dependence: [...]
20
75%
Mining Science
2017 Vol. 24 129--145
EN This study examines the effect of the additions of silica fume and super plasticizer on the mechanical performance of high performance concretes at high temperatures. The tested concretes are formulated with 5% silica fume and two dosages of super plasticizers in the ratio of (2%, 2.5%) the weight o[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last