Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical reclamation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1843--1846
EN The results of mechanical reclamation of waste moulding sands with furfuryl resin and activators of new generation are presented. The aim of the research described in this study was to determine what effect the addition of reclaim obtained in the process of dry mechanical reclamation could have on t[...]
2
88%
Archives of Foundry Engineering
EN The experimentally verified theoretical model of the mechanical reclamation treatment of used sands in a centrifugal reclamation unit is presented in the paper. The formula for calculation of the single sand grain trajectory on the surface of the disk in a centrifugal reclamation is given. The calcu[...]
3
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 2151--2158
EN In this article, there were presented the results of research on combined mechanical and thermal regeneration of waste moulding sand with furfuryl resin originated from one of national foundries manufacturing aluminium alloys castings. Attempts of mechanical reclamation were led on the REGMAS reclai[...]
4
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The results of investigations concerning the influence of the applied sand matrix (fresh sand, reclaim) on the properties of moulding sands used for production of large dimensional castings (ingot moulds, ladles), are presented in the hereby paper. The performed investigations were aimed at determin[...]
5
75%
Metallurgy and Foundry Engineering
2012 Vol. 38, no. 2 163--170
PL Celem badań było zgromadzenie danych doświadczalnych pozwalających na oceną jakości re-generatu uzyskanego z masy zużytej z żywicą Carbophen 8178 sposobem regeneracji mechanicznej. Program badań własnych obejmował: - wykonanie masy z żywicą Carbophen 8178 i jej przygotowanie do regeneracji (regenera[...]
EN The aim of investigations was to collect the experimental data allowing the quality assessment of the reclaimed material obtained by means of the mechanical reclamation from spent sands with the Carbophen 8178 resin. The investigation program was as follows: - making the moulding sand with the Carbo[...]
6
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu stopnia przepalenia zużytej masy należącej do grupy sypkich mas samoutwardzalnych na jej regenerowalność. Próby przeprowadzono dla masy z żywicą alkidową LT72. Masa pochodziła z jednej z odlewni krajowych. Była odpowiednio wyselekcjonowana w celu uzyska[...]
EN In the present study attention was focussed on an assessment of the reclamability of the sand used in the technology of loose self-setting mixtures. The trials of reclaimabity were made on the sand mixtures made with used sand bonded with LT72 alkyd resin which is regarded as a sand of low reelaimab[...]
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/1 306--311
PL Artykuł prezentuje wyniki badań wielokrotnie powtarzanej regeneracji termicznej i termiczno-mechanicznej masy zużytej sporządzanej na bazie tej samej osnowy. Badania wielocyklicznej obróbki przeprowadzono dla różnych żywic syntetycznych. Analizą objęto badania wytrzymałości na zginanie mas na bazie [...]
EN The article presents the resulte of tests carried out during investigations of multicyclic thermal and thermo-mechanical treatment of used sand subjected to reclamation process. The test sands were prepared on the same quartz basis. The different kinds of synthetic resins were applied in tests of mu[...]
8
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 13 151--158
PL W wyniku przeprowadzonych badań regeneracji kombinowanej (termiczno-mechanicznej) stwierdzono, że powstałe produkty ścierania z zakumulowanych zanieczyszczeń i resztki produktów spalania, mimo stosowanej klasyfikacji pneumatycznej, nie ulegają całkowitemu oddzieleniu od powierzchni ziarn. Gromadząc [...]
EN In article the research aimed on the of condition of sand grains surface is presented. The used sand was subjected to thermo-mechanical reclamation treatment. The carried out tests has confirmed former author’s observation that thermal reclamation combined with supplementary mechanical process joine[...]
9
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 393--398
PL W artykule zaprezentowano wyniki efektów mechanicznego oddziaływania na pojedynczą wyselekcjonowaną frakcję osnowy kwarcowej w mechanicznym regeneratorze odśrodkowym, w którym zastosowano wymiennie pobocznicę obwodową udarową i bezudarową. Analizowano wpływ prędkości pracy urządzenia na osnowę kwarc[...]
EN In the paper the results of investigations the influence of mechanical reclamation treatment on the wear effect of selected fraction of a silica sand grains was discussed. The wear effect of silica sands gains was a result of multinumbered reclamation cycles realized in a centrifugal reclamation uni[...]
10
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 399--404
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu prędkości obrotowej talerza na wartość graniczną, przy której pojawia się niszczenie ziarn osnowy w odśrodkowym regeneratorze mechanicznym, z jednoczesną zmianą średnicy ziaren osnowy o wyselekcjonowanej wcześniej wielkości. Badania prowadzono dla dwóch[...]
EN In the paper the results of testing the rotational disc speed influence on the resolution of starting the destruction effect of primary selected fractions of silica sand grains realized in a centrifugal reclamation unit along with changes of diameter of silica grain size have been presented. Investi[...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 3 97--102
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie pozostałości substancji nieorganicznych w regeneratach po regeneracji termicznej i mechanicznej ściernej. Substancje nieorganiczne były sztucznie wprowadzane do składu masy rdzeniowej poddawanej regeneracji w kolejnych fazach stoso[...]
EN In article the research aimed on determining the cumulation of unorganic contaminations on the reclaimed sand grains surface residued after thermal and abrasive mechanical reclamation has been presented. During the tests the controlled amount of unorganic components were introduced to used core sand[...]
12
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper, especially dealt with problems of reclamation of used furan sand, carried out in new, vibratory sand reclamation unit REGMAS developed by researches from AGH-University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering in Cracow (Poland). Functional characteristics of reclamation [...]
13
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 483--488
PL W ramach okresowego sposobu regeneracji mechanicznej można uzyskać różny efekt uwolnienia ziaren osnowy z otoczek zużytego materiału wiążącego. W masie zużytej zawierającej znaczną ilość frakcji pyłowych wymagany jest określony sposób realizacji regeneracji dla uzyskania jego optymalnych efektów. W [...]
EN The paper shows the possibility to obtain different results depending on the manner of realization of the used foundry sand reclaiming. In used foundry sand with high dust content the determined process course is required to obtain the satisfactory cleaning grain surface. In the article the research[...]
14
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 123--128
PL Przedstawiono metodę regeneracji oraz wyniki prób przemysłowych regeneracji mas z form dwuwarstwowych złożonych z samoutwardzalnych mas z alkaliczną żywicą rezolową i mas samoutwardzalnych ze szkłem wodnym przeprowadzonych w Odlewni Żeliwa "METALODLEW" S.A. w Krakowie. Masy z żywicą alkaliczną rezol[...]
15
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 204--205
EN In many foundries moulds for iron and steel castings are made from the self-setting sodium silicate sands hardened by liquid esters. The main advantage of this process is the low cost of the sand. The drawback can be the quality of casting surface not always consistent with customers' requirements a[...]
16
75%
Archives of Foundry Engineering
2019 iss. 1 29--34
EN The results of the efficiency of the primary reclamation process as well as the influence of the used sand temperature and other process parameters on it are presented in this paper. A separate stand realized on a reduced scale was built, which is an analogous process of the primary reclamation trea[...]
17
75%
Archives of Foundry Engineering
PL Przeprowadzono badania procesu utylizacji pyłów pochodzących z regeneracji mechanicznej zużytych mas z alkoholem furfurylowym. Procesy spalania i utleniania startych na pył i oddzielonych w cyklonach spoiwa i innych składników organicznych prowadzone były w regeneratorze termicznym zawierającym złoż[...]
EN Investigations of the utilization process of dusts, originated from the mechanical reclamation of used moulding sands with furfuryl alcohol, were performed. Combustion and oxidation processes of pulverised and separated in cyclones binding agents and other organic components were earried out in the [...]
18
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono główne założenia teoretyczne i rozwinięcie energetycznego modelu procesu mechanicznej regeneracji suchej zużytych mas formierskich. Podstawą do opracowania teoretycznego modelu oddziaływań krusząco-ściernych w procesie regeneracji mechanicznej zużytych mas formierskich jest [...]
EN The paper, especially dealt with general assumptions of scientific and development research concerning the reclamation of used foundry sands. The backgrounds for elaboration of theoretical model of the crushing-attrition effects appearing in dry mechanical reclamation process was the deterministic R[...]
19
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 405--410
PL W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane podczas mechanicznej obróbki ziarn osnowy kwarcowej poddanych wcześniejszemu chłodzeniu ciekłym azotem. Głównymi, badanymi wielkościami podlegającymi analizie, były zmiany geometrii ziarn osnowy kwarcowej podczas obróbki regeneracyjnej ściernej oraz maj[...]
EN The paper presents the results obtained during mechanical treatment of silica sand originally cooled by the addition of liquid nitrogen. Changes in the geometry of silica sand grains during abrasive and impact reclamation treatment realized at various speed of rotational disc were the main investiga[...]
20
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The problem related to the management of post reclamation dusts generated in the reclamation process of waste moulding sands with organic binders is presented in the hereby paper. Waste materials generated in this process are products hazardous for the environment and should be utilised. The prototy[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last