Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical characteristics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The cast aluminium alloy A357 has been widely used in aircraft industry. Particularly, due to well known performance characteristics of aluminium alloys like strength/weight ratio (specific strength). This contribution deals with the effect of different heat treatment on mechanical characteristics o[...]
2
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 4 805-816
PL W pracy badano charakterystyki mechaniczne oraz efekty sprzężeń termomechanicznych w biodegradawalnych polimerach. Trzy rodzaje próbek polimeru, tzn. materiał odniesienia oraz modyfikowany w kierunku podwyższonej biodegradawalności, poddano badaniom rozciągania oraz badaniom relaksacyjnym. Temperatu[...]
EN Environment friendly polymeric materials were investigated using an infrared camera in order to identify the relationship between their structure and properties including biodegradability. The experimental technique, based on the thermomechanical coupling phenomenon, was applied to investigation of [...]
3
88%
Machine Dynamics Research
EN The paper make an analysis suitability of existence formulas describe of hardening curves to numerical calculations the parameters force of burnishing process. In majority cases of formulas not take into account all factors essential influence on dynamic yield stress. However proposed incremental me[...]
4
75%
Elektro Info
2010 nr 3 78-80
PL Silniki reluktancyjne przełączalne (SRM) należą do grupy silników o komutacji elektronicznej, w działaniu których wykorzystuje się zjawisko zmiennej reluktancji widzianej przez pasmo uzwojenia i zależnej od położenia wirnika. Ze względu na brak uzwojeń w wirniku oraz na stosunkowo prosty układ pasm [...]
5
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 173--185
PL W artykule przedstawiono program badawczy poświęcony wybranej grupie tak zwanych „zielonych” betonów które charakteryzują się wysoką przyjaznością dla środowiska naturalnego. W przypadku omawianego programu badawczego pod uwagę wzięto samo zagęszczające się mieszanki betonowe (SCC) które dodatkowo m[...]
6
75%
Elektrotechnika i Elektronika
1999 T. 18, z. 4 146--149
PL Tradycyjna maszyna przekształtnikowa będąca połączeniem maszyny synchronicznej z tyrystorowym falownikiem prądu o maszynowo prowadzonej komutacji wymaga zastosowania dławika w obwodzie pośredniczącym prądu stałego. Ten dodatkowy element spełniający rolę stabilizatora prądu jest wykonany na oddzielny[...]
EN A typical converter type motor, which is a combination of a synchronous machine and a thyristor current inverterfea-turing a machine-type commutation, reąuires an application ofa choke in intermediary DC circuit. This additional element, playing a role of stabilizer, is made on a separate ferromagne[...]
7
75%
Geology, Geophysics and Environment
EN The importance of rocks and rock aggregates cannot be overemphasized in construction and concrete design globally. This study evaluated the physical and mechanical characteristics of fine grained granite, porphyritic granite, quartzite, granite gneiss, migmatite gneiss and charnockite from [...]
8
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Przedstawiono wstępne prace dotyczące określenia wpływu procesów jednostkowych na wybrane właściwości ceramiki z węglika krzemu (SiC), otrzymanej z wykorzystaniem różnych technik zagęszczania. Uzyskano następujące serie próbek SiC: prasowane jednoosiowo dwustronnie oraz spiekane; prasowane jednoosio[...]
EN We present introduction works which main goal is determination of influence unitary processes on selected properties silicon carbide (SiC) ceramics, that were obtained using different techniques of compaction. We obtained following series of silicon carbide samples (SiC): pressed uniaxial bilateral [...]
9
63%
Przegląd Budowlany
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 79-88
PL Przy przełączaniu uzwojeń fazowych bezszczotkowego silnika prądu stałego (PM BLDC) powstają dodatkowe spadki napięcia. Są one spowodowane wpływem indukcyjności obwodu głównego. Te dodatkowe spadki napięcia powodują zmniejszenie prędkości obrotowej oraz zwiększenie nachylenia charakterystyki mechanic[...]
EN Additional voltage drops appear during the switching of coil windings of a brushless DC motor (PM BLDC). They are the result of the main circuit inductance influence. These additional voltage drops cause reduction in the rotational speed and increase in the mechanical characteristic slope of the mot[...]
11
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono opis i wyniki doświadczalnych badań połączeń stykowych płaskich obrobionych mechanicznie powierzchni metalowych, poddanych statycznym i dynamicznym obciążeniom normalnym. Badania dynamiczne prowadzono przy obciążeniach cyklicznych o różnych przebiegach w czasie. Wyznaczono c[...]
EN The paper presents the description and results of experimental investigations of contact joint. Flat and machined metal surfaces were subjected to normal dynamic and static loads. Experimental investigations were conducted for different periodical loads. Characteristics that illustrate contact defor[...]
12
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono rolę połączeń stykowych w budowie i eksploatacji dokładnych maszyn. Wyszczególniono występujące w tych połączeniach mechaniczne zjawiska kontaktowe i wskazano na aktualną potrzebę ich dokładniejszego badania. Sformułowano podstawowe problemy i zasady dynamicznych badań połączeń s[...]
EN The paper shows the role of contact joints in the construction and exploitation of machines. Contact phenomena are specified. The need for detailed investigations of contact joints is justified. There have been formulated basic problems and principles of dynamic examinations of contact joints. The p[...]
13
63%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono metodykę oraz parametry prób rozciągania stali, takie jak prędkość przyrostu obciążenia, prędkość odkształcenia, punkty wyznaczania modułu sprężystości. Uzyskane wyniki prób rozciągania przypisano poszczególnym producentom splotów. Analizę statystyczną rozrzutu wartości prze[...]
EN The methodology and parameters of tensile tests of steel e.g. velocity of the load increase, strain velocity and the points determining of elastic modulus were presented in paper. The obtained results of tensile test were assigned to the individual producers of steel stands. Statistical analysis of [...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian wilgotności na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów naturalnych i osadów hutniczych. Pozwoliło to na dokonanie analizy porównawczej. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wzrost wilgotności powoduje obniżenie wartości badanych par[...]
EN In the article have been presented the findings of the studies of the impact of humidity changes on physical and mechanical characteristics of natural soil and smelter deposits. It allowed to carry out comparative analyse. Conducted studies proved that the rise in humidity causes the fall in the val[...]
15
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the proposed research is to investigate the regularities of the microstructure change, fracture micromechanism and mechanical service characteristics of the high-strength wheel steel with a lowered carbon content under static, impact and cyclic loading depending on the total cont[...]
16
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 1 (45) 84--87
PL Celem badań było określenie jak wybrane właściwości mechaniczne nici szwalnych zmieniają się przv zmianie parametrów procesu wytwarzania. Nici szwalne teksturowane powietrzem są stosunkowo świeżym produktem rynkowym. Dobór nici powinien być dostosowany do ich właściwości mechanicznych i warunków pra[...]
EN The aim of this research was to assess how certain mechanical characteristics of sewing threads varied while different parameters were changed during the manufacturing process. Air-textured technical sewing threads are a relatively new product on the market. The applications of the end product could[...]
17
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
18
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 378--386
PL W pracy badano wpływ różnych rodzajów kruszyw na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych o w/c = 0,28 i betonów zwykłych o w/c = 0,70. Wyniki doświadczeń wykazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość jak i na odkształcalność, ściskanych jednoosiowo próbek betonowych. Wytr[...]
EN In the paper the effect of different types of coarse aggregate on the mechanical properties of high performance concrete with w/c 0.28 and ordinary concrete with w/c 0.70 were tested. The results of experiments have shown that the type of aggregate has the significant effect on strength as well as o[...]
19
51%
Archives of Mining Sciences
PL Jednym z ważniejszych procesów elementarnych modelujących proces kruszenia w maszynach jest ściskanie bloku stemplami płaskimi realizowane w warunkach zbliżonych do płaskiego odkształcenia (rys. la, b). Analiza tego procesu (i innych procesów modelowych przebiegających z małymi prędkościami), opiera[...]
EN The paper is the continuation of the analysis on crushing mechanics foundations presented by the author in his previous works. In the paper there is presented the experimental analysis of two domestic rocks crushing by flat punches at various load application velocities within the range of 0.005-100[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 214--216
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last