Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 772
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 463-469
PL W prezentowanym artykule opisano wyniki pomiaru mikronaprężeń własnych nakładanych warstw TiN na podłoże ze spiekanej stali szybkotnącej. Ponieważ konwencjonalna metoda sin2 dawała wyniki trudne do interpretacji, zastosowano zmodyfikowaną metodę"g-sin2 " opartą na dyfrakcji w geometrii stałego kąta [...]
EN The residual macro-stresses plays a key role in materials by its superposition, by stress induced phenomena and its constribution in surface tension and surface energy and by influence on final properties of coatings. The results of residual stresses in TiN, coatings deposited on sintered WC carbide[...]
2
100%
Przegląd Geodezyjny
3
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 417--424
EN The purpose of this article is to demonstrate the influence of factors related to selected datums or datum systems on deviation values of gear tooth geometry, and, consequently, on the accuracy class of the aircraft bevel gear design. The item subjected to measurements was a bevel gear pinion machin[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 262-264
PL W ramach pracy wykonano modernizację maszyny pomiarowej typu MORA 3D, przystosowując ją do szybkiego pomiaru sprawdzianów kształtu. W tym celu wykonano interfejs komunikacyjny pomiędzy maszyną a komputerem oraz opracowano program komputerowy rejestrujący i obrabiający wyniki pomiarów. Oprogramowani[...]
EN The purpose of the work was modernisation of the MORA 3D coordinate measuring machine. The machine was adapted to fast measurements of shape. A communications interface enabling efficient connection between the machine and a computer was worked out. Moreover, a computer program recording and process[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 185--190
EN A 3D CFD analysis of viscous flow through an exhaust hood of a 200 MW turbine is presented in the paper. The calculations are carried out with the help of a commercial software FLUENT/UNS/Rampant which solves Navier-Stokes equations. A number of sets of boundary conditions concerning geometry and th[...]
6
80%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper is devoted to measuring the continuous diagnosis capability of a system. A key metric and its calculation models are proposed enabling us to measure the continuous diagnosis capability of a system directly without establishing and searching the sequential fault tree (SFT) of the system. A[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN This paper deals with design of the low voltage electronically commutated motor. Presented motor was developed in cooperation with ATAS elektromotory Nachod company, traditional producer of the low power DC and AC machines. It is intended to offer this machine as a rival to common DC motors and ther[...]
8
80%
Journal of KONES
EN The results of measurements of instantaneous pressure in the cylinder are most often inputs tofurther calculations of the characteristic parameters of the working cycle of the engine. Many repetitions of measurements always feature a degree of unrepeatability in registered cycles, making determinati[...]
9
80%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 623--634
EN The article proposes a method for measuring discomfort glare which uses numerical description of the phenomenon in the form of a digital luminance distribution map recorded on a CCD array. Essential procedures for determining partial quantities which are necessary for calculation of UGR index are di[...]
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 705-713
PL W artykule zawarto wybrane zagadnienia dotyczące kontroli wyposażenia pomiarowego, walidacji procedur pomiarowych i nadzorowania wyników pomiarów w laboratoryjnych systemach jakości opartych na normie ISO/IEC 17025.
EN In this article author presents selected problems by monitoring of measuring instruments, measurement results and validation of measurement procedures use laboratory quality systems based of ISO/IEC 17025 standard.
11
80%
Optica Applicata
2010 Vol. 40, nr 1 197--208
EN Based on the Torrance-Sparrow model, a modified and simplified five-parameter model is obtained. Multi-angle bistatic reflectance data of surfaces of various materials are fitted using this model. Genetic algorithm is used to optimize the parameters for the model. The results of the five-parameter m[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 107--114
EN The paper considers the effects of wake interaction on the profile loss for plane cascade flows. It was stated that the changes in profile loss have been caused by periodically forcing of the laminar-turbulent transition in a boundary layer. Measurements have been performed with the use of pressure [...]
13
80%
Problemy Jakości
PL Wiarygodność procesów badawczych w przemyśle chemicznym rozważana powinna być na wielu płaszczyznach. Problemy metrologiczne w tym kontekście wpływają na spełnienie wymagań jakościowych w odniesieniu do międzynarodowych standardów takich, jak np. PN-EN ISO 9000:2006, jak i przede wszystkim wymagań k[...]
EN Reliability of research processes in chemical industry should be considered with reference to different aspects. In the context measurement problems influence meeting the requirements with reference to international standards, i.e. PN - EN ISO 9000:2006 and as well as, most of all, customers' ones. [...]
14
80%
Opto - Electronics Review
EN This paper presents a fast and reliable approach for phase modulo 2π-calculation from a single fringe pattern. It calculates correct phase values even for very complex nd variable shape gradients based on a locally variable fringe period determined for the entire image. In the paper, a new two-step [...]
15
80%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents the construction procedure of pulley models with the noncircular rolling line which are applied in uneven-running strand transmissions with the cogbelt. The characteristic feature of these type of transmissions is the cyclic variation of kinematic and dynamic features. The constru[...]
16
80%
Problemy Jakości
EN The effectiveness ofthe organization is a measure of effidency and innovation. According to P. Drucker effectiveness is a key element of development of an indwidual and the organization. It serves the purpose of self-realization and mastering skills of the modern society to survive. It is also regar[...]
17
80%
Przegląd Papierniczy
18
80%
Przegląd Geodezyjny
19
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono uzasadnienie celowości pomiarów napięć międzyfazowych w cieczach występujących w układach metalurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów recyklingu odlewanych materiałów kompozytowych na osnowie aluminium lub jego stopów. Podkreślono specyfikę tych układów, znaczeni[...]
EN The paper justifies usefulness of measuring the interphase tension in the liquids occurring in the metallurgical systems, with particular consideration of the recycling processes of the composite materials casted in the matrix of aluminum or its alloys. Specific features of these systems, the signif[...]
20
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono opis eksperymentalnego budynku, niedawno ukończonego a obecnie już użytkowanego. Artykuł zawiera jego krótki opis, metodę i rozlokowanie urządzeń do pomiaru i monitorowania działania budynku. Początkowe rezultaty pokazują już, że sposób funkcjonowania budynku spełnia niektór[...]
EN This paper presents an experimental building recently completed and currently occupied. The paper contains a brief description of the building, the method and location of the measurement equipments and monitoring of the building's operation. Initial results show that the operation of the building me[...]
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last