Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurement accuracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 2 205--216
EN The paper presents the application of liquid crystal thermography for temperature determination and visualisation of two phase flow images on the studied surface. Properties and applications of thermochromic liquid crystals are discussed. Liquid crystals were applied for two-dimensional detection of[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 100-108
PL Celem badań było przeprowadzenie pomiarów dokładności pozycjonowania i okrągłości tokarki sterowanej numerycznie (DMG CTX 310 eco) z wykorzystaniem współczesnej aparatury badawczej. Do badań zostały wykorzystane przyrządy pomiarowe firmy RENISHAW. Pomiary liniowe były przeprowadzone za pomocą Interf[...]
EN The aim of this study was to carry out measurements of positioning numerically controlled lathe (DMG CTX 310 eco) using modern test equipment. Were used to test instrumentation company RENISHAW. Linear measurements were performed using the Laser Interferometer XL-80, and studies roundness "rapid tes[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Cyfrowe i komputerowe układy pomiarowe są szeroko stosowane do pomiarów właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich. Producenci cyfrowych kart pomiarowych dążą do ciągłego udoskonalania dokładności i rozdzielczości pomiarowej. Całkowita dokładność pomiarowa urządzenia jest jego bardzo[...]
EN Digital and computerised equipment are widely used in the measurements of magnetic properties of soft magnetic materials. The manufacturers of digital data acquisition cards strive for improved accuracy and resolution of voltage measurements. The total accuracy of such devices is an important featur[...]
4
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 4 132--133
PL Sprawdzono możliwości realizacji nowego procesu i określono dokładności wybranych charakterystyk rozdrabniania mięty pieprzowej. Rozdrabnianie przeprowadzono w rozdrabniaczu wielotarczowym produkcji ZBPP w Bydgoszczy. Gromadzenie, analizę i przetwarzanie danych na wskaźniki stanów zrealizowano w śro[...]
EN The feasibility of new process and determination of accuracy of selected grinding characteristics of peppermint were checked. The shredding was performed in the disengaged chipper made by ZBPP in Bydgoszcz. The collection, analysis and processing of data into state indicators were performed in the L[...]
5
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 11 1027--1029
PL Długość trzpienia wykorzystywanego w trakcie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych należy do ważnych czynników oddziałujących na dokładność pomiaru. Autorzy postanowili sprawdzić, jaki wpływ ma na pomiary przeprowadzane w trybie 5-osiowym, w którym specjalna głowica obrotowo-uchylna [...]
EN Length of stylus used during measurements performed on CMMs is one of the important factors which affect their accuracy. Authors decided to investigate how this factor affects the measurement done in 5-axis mode when articulated probe head is used for adding 2 supplementary rotary movements during m[...]
6
88%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 3 529-–543
EN Power systems that are highly loaded, especially by a stochastic supply of renew- ables and the presence of storages, require dynamic measurements for their optimal control. Phasor measurement units (PMUs) can be used to capture electrical parameters of a power system. Standards on the PMU dynamic p[...]
7
88%
Metrology and Measurement Systems
2019 Vol. 26, nr 1 171--184
EN According to metrological guidelines and specific legal requirements, every smart electronic electricity meter has to be constantly verified after pre-defined regular time intervals. The problem is that in most cases these pre-defined time intervals are based on some previous experience or empirical[...]
8
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono systemowe podejście do zagadnień prowadzenia pomiarów. Przedstawiono wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego w normach jakościowych ISO 9001 i ISO 17025 oraz wytyczne norm ISO 10012, a także metodyki stosowane w systemie zarządzania w branży motoryzacyjnej. [...]
EN The paper presents a systematic approach to issues of measurement and the requirements for monitoring measuring equipment according to quality standards ISO 9001, ISO 17025 and ISO 10012, as well as the methodology used in the Management System Analysis in the automotive industry. Also discussed are[...]
9
75%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 377--382
EN The paper discusses the issue of relation between the accuracy and precision of GNSS/RTK measurements conducted at points with limited visibility of satellites. Field experiments were conducted from 2005 until 2010 on forest points characterised with different intensities of obstructions. The resu[...]
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The aim of this paper is to present the geometric dimensions' control of large castings and moulds on coordinate measuring machines (CMMs). Precise measurements of large components are connected with many problems that arise from the vast mass and dimensions of the element. The bodies with a mass of[...]
11
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Celem badań było określenie wpływu wybranych źródeł błędu na dokładność pomiaru parametrów profili struktury geometrycznej powierzchni zawierających kieszenie smarowe, ukształtowane metodą wygniatania. Analizowano wpływ wzrostu odcinka próbkowania, promienia końcówki pomiarowej, błędu kwantyzacji i [...]
EN The analysis of increase of sampling interval, probe radius, quantization errors and digital filtration on parameters of profiles with oil pockets was done.
12
75%
Mechanik
2008 R. 81, nr 11 954-956
PL Badania wpływu komputeryzacji na podniesienie dokładności przyrządów pomiarowych na przykładzie przyrządu angielskiej firmy Taylor-Hobson - Talyrond 200. Urządzeniem wzorcowym w badaniach porównawczych był przyrząd Talyrond 73.
EN Described is investigation work on estimation of the effect of computer support on accuracy of measuring instruments on the example of British Taylor-Hobson - Talyrond 200. Talyrond 73 was used in the work as a reference instrument.
13
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano koncepcję metody pomiarowej pozwalającej na oznaczanie stężenia metali ciężkich w glebie i osadach pościekowych, przedstawiono zasadę jej działania, zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych oraz wyniki przeprowadzonych weryfikacji doświadczalnych jej parametrów metrologicznych.
EN In the article there is being presented a method concept which allows to determine heavy metals concentration in soils and after-sewage sediments, also ways of its functioning, results of numeric simulations and results of conducted experimental verifications of its metrological parameters.
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano koncepcję optoelektronicznego czujnika do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworach wodnych, przedstawiono zasadę jego działania, omówiono wyniki symulacji numerycznych i wyniki przeprowadzonych weryfikacji doświadczalnych jego parame­trów metrologicznych.
EN In the article there is being presented a concept of optoelectronic sensor for measuring the concentration of oxygen dissolved in water solutions, also ways of its functioning, results of numeric simulations and results of conducted experimental verifications of its metrological parameters.
15
75%
Mechanik
PL Przeanalizowano wpływ wyboru stopnia powiększenia obiektywu telecentrycznego multisensorowej maszyny współrzędnościowej na dokładność wyznaczania średnicy otworów. Do badań użyto specjalnie wykonanej próbki z otworami o różnych średnicach. Wyniki badań wykazały, że stopień powiększenia układu optycz[...]
EN The paper presents an impact analysis of selection magnification level of telocentric lens used in multisensor measuring machine at the accuracy of determining holes diameter. A specially designed and manufactured specimen with different holes was used to research. Research results indicate that mag[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 8 580--582
PL W pracy opisano zagadnienie pomiarów strumienia objętości płynu przepływomierzem ultradźwiękowym z zastosowaniem podkładek separujących od wysokiej temperatury. Przebadano wpływ podkładek na wynik pomiaru w zależności od wprowadzonych parametrów do jednostki centralnej przepływomierza ultradźwiękowe[...]
EN This paper describes the issue of measuring the stream of fluid volume by an ultrasonic flow meter with application of washers separating from high temperature. On the position shown in Fig.1, there was experimentally investigated the influence of an additional insulating material located between th[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 8 660--665
PL Przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z 4 innymi europejskimi firmami gazowniczymi. Pomiary emisji przeprowadzane były przez dwóch różnych wykonawców na stanowisku badawczym, które zostało wybudowane przez GdF Suez (Crigen). Celem projektu było wykonanie pomiarów emi[...]
EN In the paper are presented results of a project realized by GAZ-SYSTEM, together with 4 other European gas companies. Emissions were measured by two different contractors on a test bench built by GdF Suez (Crigen). The aim of the project, was to perform emission measurements, with two different meth[...]
18
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 11 1708--1709
PL W artykule zaprezentowane są wyniki badania wpływu trybu pracy pięcioosiowego systemu współrzędnościowego na dokładność pomiaru. Procedura badawcza zakładała pomiar dwóch pierścieni wzorcowych o różnej średnicy w trzech trybach pomiaru: 2-osiowym wykorzystującym ruchy samej głowicy, 3-osiowym wykorz[...]
EN In this paper authors try to assess the impact of the chosen working mode on accuracy of five-axis measuring system. The experiment consists of measurement of two reference rings of different diameters using three working modes: 2-axis mode – when measurements are performed using only head rotary mo[...]
19
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2000 T. 5, nr 2 104--108
PL Artykuł stara się pokazać, jak podstawowe problemy związane z wyrażaniem niedokładności pomiaru za pomocą błędów i niepewności można uporządkować dydaktycznie już na początku procesu kształcenia. Mimo istnienia rozbieżnych sądów na temat opublikowanych i wdrażanych międzynarodowych wytycznych do wyr[...]
EN The article presents how the basic problems related to the expression of the measurement inaccuracy by errors and uncertainty may be settled at the very beginning of the teaching process. Despite of different approaches to the international directions being published and implemented, an engineer edu[...]
20
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 12 842-844
PL W pracy przedstawiono wyniki przykładowych badań, dotyczących wpływu wybranych czynników zakłócających na dokładność wskazań jednofazowych liczników energii elektrycznej. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Prezentowane stanowisko umożliwia zadawanie wybranyc[...]
EN The exemplary investigation results concerning the influence of selected disturbance factors on the accuracy of indications of single-phase Watt-hour meters are presented in the paper. The investigations were realized on a specially designed measuring stand. This stand makes it possible to actuate t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last