Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  matryca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca prezentuje rozwiązanie problemu przedłużania trwałości matryc aparatury wysokociśnieniowej, stosowanej do syntezy sztucznych diamentów, przy wykorzystaniu metody katalitycznej, gdzie mieszanina robocza ściskana była do ciśnienia 4 GPa i podgrzewana do temperatury 1700 K. Nasze badania wykazały[...]
EN This paper presents the solution of the problem of the lifetime prolongation for the high pressure apparatus matrices, used for the artificial diamonds synthesis by means of a catalytic method, at working mixture squeezed up to the pressure of 4 GPa and heated up to the temperature 1700 K. Our inves[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono metody badań właściwości matryc materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE). W części doświadczalnej omówiono wyniki badań wrażliwości wytypowanych matryc MWE na ogrzewanie, bezpośrednie oddziaływanie detonatora i fali uderzeniowej. Uzyskane wyniki pozwoliły wysunąć wniosek o możliwości z[...]
EN The work contains the methods of research on the properties of emulsion explosives (MWE) matrix. The experimental part presents the research results concerning the sensitivity of selected MWE matrices for heating, direct detonator operation and shock wave. The obtained results enabled the conclusion[...]
3
100%
Archives of Civil Engineering
PL Praca zawiera opis metody analizy wstępnie sprężonych konstrukcji namiotowych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie przybliżeń koniecznych przy sporządzaniu odpowiedniego wykroju. Przy określaniu rzeczywistego kształtu namiotu i analizie konstrukcji bierze się pod uwagę kierunki wątku i osnowy użytego [...]
EN This paper describes a method for the analysis of prestressed tent structures. With the help of this method, it is possible to take into account the effect of the approximations, which have to be used during the cutting pattern generation. During the determination of the real shape of the tent and d[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 149-164
PL W pracy przedstawiono analizę osiowo-symetrycznych procesów wyciskania współbieżnego przez matryce o dużym kącie pochylenia i dużej redukcji przekroju. Analizę przeprowadzono metodą charakterystyk, przy założeniu modelu materiału sztywno-idealnie plastycznego z warunkiem plastyczności Treski oraz po[...]
EN In the present work axi-symmetric forward extrusion processes dies of large cone angle and with large reduction have been analyzed. The analysis has been carried out using the method of characteristics under assumptions of rigid-perfectly plastic material model with Tresca yield condition and the Ha[...]
5
100%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 4 114-122
PL Przedstawiono proces frezowania matryc metodą obróbki szybkościowej HSM. Matryce wykonane były ze stali narzędziowej do pracy na gorąco WCL, w stanie zahartowanym (56 HRC). Przedstawiono kolejne etapy wykonywania matryc metodą HSM, a następnie porównano pod względem kosztów uzyskania powierzchni rob[...]
EN In the article milling process of dies by so-called high speed machining (HSM) method has been presented. The dies were made from hot work tool steel WCL in hardened state (56 HRC). Consecutive stages of making dies by HSM method were shown and it was compared with traditional processing method (dee[...]
6
100%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule przedstawiono prace związane z zastosowaniem symulacji komputerowych do projektowania procesu wykonywania modeli stosowanych w metodzie wytapianych modeli w odniesieniu do właściwości reologicznych masy modelowej. Możliwość wykorzystania symulacji komputerowej procesu zapełniania matrycy,[...]
7
75%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 3 15-20
8
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 2 100-100
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 64-65
EN Dies used in granulating and briquetting devices differ in terms of their geometry and shape of holes. Taking into account the high price of granulating and briquetting devices, it is important that the device construction enables completion of both granulating and briquetting processes. The paper s[...]
10
75%
Mechanik
PL Omówiono materiały narzędziowe stosowane na matryce do wyciskania hydrostatycznego. Dokonano oceny możliwości wykonania i regeneracji matryc z warstwami ze stopów na osnowie kobaltu (stellity) odpornymi na zużycie. Przeprowadzona analiza stanu naprężeń w matrycach pozwala na stwierdzenie, że możliwe[...]
EN Materials for tools used for hydrostatic extruding dies. Possibilities of making and regenerating the dies composed of wear resistant layers cobalt-based layers (stellits)
11
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 3 155--161
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania się materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych mechanicznie do otworów strzałowych na przykładzie MWE RP-T2 w zależności od czasu pozostawania w otworze strzałowym. Z analizy wynika m.in., że pomimo kilkuletniego prowadzenia mechanicznego załadunku[...]
EN The article presents the results of the behavior of the emulsion explosives loaded mechanically to blast holes on the example of MWE RP-T2 explosives depending on the time of their deposition in the blast holes. The analysis shows, among others, that in spite of several years of conducting of mechan[...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Głównym celem pracy było zbadanie przydatności mielonych proszków w młynie kulowym do wytwarzania spiekanych materiałów Fe-12%Ni-6.4%Cu-1.6%Sn-0.6%C. Mieszankę elementarnych proszków żelaza, niklu oraz grafitu wraz z proszkiem brązu B20 poddano mieleniu w młynie kulowym przez okres 8, 30 i 120 godzi[...]
EN The main objective of this paper was to perform sinterability studies of ball-milled Fe-12%Ni-6.4%Cu-1.6%Sn-0.6%C powders. A mixture of precisely weighed amounts of elemental iron, nickel and graphite, and pre-alloyed 80/20 bronze powders was ball-milled for 8, 30 and 120 hours. After cold-pressing [...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 2 244-247
14
75%
Acta Innovations
2014 no. 12 54--60
EN Many manufacturing companies existing on the Polish market, not only from the textile sector, including, for example, the food industry, operate on the basis of a linear organizational structure. The article is based on the thesis that many of them could introduce a matrix structure, which would imp[...]
15
75%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 4 12--16
PL Systemy wizyjne mogą być stosowane w praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Ich prawidłowe wdrożenie wymaga szczegółowego rozpoznania warunków panujących na linii produkcyjnej, oceny możliwości wykonania zadania przy pomocy tej metody, a także znajomości procesu technologicznego i jego parametrów. War[...]
16
75%
Elastomery
PL Artykuł o problemie doboru odpowiednika wyrazu wielokrotnie zapożyczanego i mającego wiele znaczeń, jakim jest słowo pochodzenia łacińskiego matrix.
EN The article about a problem of selection of an equivalent of the loan word with numerous meanings on the example of the word matrix which comes from Latin.
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wyciskanie kształtowników pustych z wysokowytrzymałych stopów aluminium z wykorzystaniem matryc mostkowych-komorowych napotyka w praktyce na poważne trudności, wynikające głównie ze słabej zgrzewalności tych materiałów i wysokich sił potrzebnych do przeprowadzenia procesu. W pracy przedstawiono oryg[...]
EN The extrusion of hollow shapes from high strength aluminum alloys with the use of porthole dies encounters, in practice, great difficulties, mainly due to the poor weldability of these materials and the high forces needed to conduct the process. In the work, an original method and a special device a[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przestawiono wyniki badań granulowania pasz - zależności gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego granulatu w otworze matrycy od wysokości porcji materiału wtłaczanego przez rolki w ciągu 1 sekundy (prędkości przetłaczania). Badania zrealizowano[...]
EN The paper presents the results of the investigations of the fodders pelleting - the dependence of density, kinetic durability, moisture and the dwell time of the moulded pellet in the hole of the matrix on the height of the portion of the material pressed by rolls in 1 second (the speed of pumping).[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Twórcze interpretowanie trwania w architekturze musi w spójny sposób łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość na kilku poziomach - ideowym, przestrzennym i formalnym, ucieleśniając ten związek w dziele architektonicznym. W niniejszym artykule autor stawia hipotezę, że jest to możliwe głównie p[...]
EN The creative interpretation of time in architecture involves the coherence of the past, the now and the future on different levels - ideological, spatial and formal, embodying this unity in the architectural object. In this paper, the author states the hypothesis, that this unity is possible to achi[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 180--182
PL W pracy przestawiono wyniki badań procesu brykietowania pasz z udziałem słomy na autorskich stanowiskach badawczych. Badano zależność gęstości, wytrzymałości kinetycznej i wilgotności oraz czasu przebywania formowanego brykietu w otworze matrycy od prędkości przetłaczania, czyli wysokości porcji mat[...]
EN Investigation results of fodder briquetting with straw participation per¬formed in authors’ own investigation posts are presented in the paper. The dependence of density, kinetic durability, moisture content and residence time of a moulded pellet in the matrix hole as a function of material portion [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last