Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  matrix
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elastomery
PL Artykuł o problemie doboru odpowiednika wyrazu wielokrotnie zapożyczanego i mającego wiele znaczeń, jakim jest słowo pochodzenia łacińskiego matrix.
EN The article about a problem of selection of an equivalent of the loan word with numerous meanings on the example of the word matrix which comes from Latin.
2
94%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Traditional methods for assessing threats were ekological but today are ineffective. It is proposed to address this problem based on the classic balance method, known as the law of conservation of matter Lomonosov– Lavoisier, according to which the total mass of the physical system is preserved for [...]
3
94%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 21-26
PL Wyrażenie dynamiki układów z więzami w zmiennych niezależnych wymaga macierzy dopełnienia ortogonalnego i jej pochodnej. Metody pozbycia się tej pochodnej były jak dotąd nieefektywne obliczeniowa. W artykule przedstawione jest nowe sformułowanie dynamiki, nie wymagające tejże pochodnej macierzy dope[...]
EN The independent variable formulation of dynamics of constrained systems needs the orthogonal complement matrix and its time derivative. Methods to drive out this derivative have been so far computationally inefficient. The paper presents a new formulation of dynamics, requiring no derivative of the [...]
4
94%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN This paper gives the simple algorithm for calculation of the degree and coefficients of the minimal polynomial for the complex matrix A = [aij ]n×n.
5
94%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
6
94%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN In this paper, we determine the general solution of the functional equation f(ux+vy, uy+vx) = g(x, y) h(u, v) where f, g, h: R2 -R are unknown functions. We also treat the equation f(ux + vy, uy + vx, zw) = g(x, y, z) h(u, v, w) where f,g, h : R3 -R are unknown functions. Our method is elementary an[...]
7
94%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN Controlling time periodic systems is a significant engineering challenge. One innovative approach that seems to be especially promising involves application of the Lyapunov Floquet (LF) transformation to eliminate time periodic terms from the system state matrices. Traditional control design techni[...]
8
94%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 149-164
PL W pracy przedstawiono analizę osiowo-symetrycznych procesów wyciskania współbieżnego przez matryce o dużym kącie pochylenia i dużej redukcji przekroju. Analizę przeprowadzono metodą charakterystyk, przy założeniu modelu materiału sztywno-idealnie plastycznego z warunkiem plastyczności Treski oraz po[...]
EN In the present work axi-symmetric forward extrusion processes dies of large cone angle and with large reduction have been analyzed. The analysis has been carried out using the method of characteristics under assumptions of rigid-perfectly plastic material model with Tresca yield condition and the Ha[...]
9
94%
Opuscula Mathematica
EN The truncated Stieltjes matrix moment problem consisting in the description of all matrix distributions sigma(t) on [0, infin) with given first 2n + 1 power moments (Cj)nj=0 is solved using known results on the corresponding Hamburger problem for which sigma(t) are defined on (-infin, infin). The cr[...]
10
83%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 9 257-265
PL W pracy w oparciu o analityczną metodę wyznaczania macierzy ergodycznej i różnicowych przedstawiono obliczeniowe problemy, których rozwiązanie jest konieczne dla potrzeb utworzenia programu w arkuszu kalkulacyjnym, pozwalającego na numeryczne obliczanie elementów tych macierzy na podstawie danej sto[...]
EN In the work we present the calculated problems of determination the ergodic and difference matrices, which solutions are required to create a program permitting calculate numerically these elements on the grounf of stochastic matrix P.
11
83%
Applied Mathematics and Computer Science
1998 Vol. 8, no 2 321-334
EN In this paper an approach to on-line ARMA parameter estimation based on a pseudo-linear regression and a QR matrix decomposition is developed. The algorithm has proven to be stable and has fast convergence properties if the unknown ARMA model satisfies the strictly positive real condition. The deriv[...]
12
71%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono próbę analizy macierzowego zapisu grafu do wyznaczania kolejności montażu. Przedstawiono zastosowanie macierzy grafu i stanów montażu do modelowania i ustalania sekwencji montażu. Dokonano również krótkiego porównania najbardziej istotnych ich cech. Wykazano, że odpowiednia mac[...]
EN The article is an attempt to analyse matrix recording of the graph to find on assembly sequence. There has been presented the use of matrix of graphs and assembly states to model and find the assembly sequence, there has also been done short comparison of their most essential features. It has been p[...]
13
71%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 9 7-11
14
71%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 20 171--176
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z działaniem zasypki izolacyjnej, mającym bezpośredni wpływ na strukturę, a tym samym właściwości mechaniczne próbek przylanych do masywnego odlewu. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że warstwa izolatora użytego do zasypania odlewu działa na nad[...]
EN The paper refers to an effect of powder’s isolation, which has direct influence to matrix on the cast- on samples. As a result of the isolator layer which has been used for covering open riser – obtained decreased shrinkage cavity pipe connected with casting solidification and matrix structure, whic[...]
15
71%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 3 15-20
16
71%
Modelowanie Inżynierskie
PL Podnoszenie sprawności i niezawodności maszyn i urządzeń jest głównym celem pracy inżynierów i naukowców podczas procesu projektowania. W wielu gałęziach przemysłu istotnym problemem jest również miniaturyzacja istniejących układów [4]. W ostatnich latach coraz częściej rozwój ten dotyczy nowych tec[...]
EN Main purpose of engineers and scientists work during projecting process is efficiency and reliability of machines and devices improvements. In many industrial branches crucial problem is also miniaturization of existing systems. In recent years more frequently this development concerns new technolog[...]
17
71%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W pracy przedstawiono pojęcie macierzy precyzji będącej odwrotnością macierzy kowariancji oraz zaprezentowano modyfikacje równań filtru Kalmana pozwalającą wykorzystać pomiary, których rozkład błędu jest opisany osobliwą macierzą precyzji. Taka sytuacja zachodzi, kiedy liczba stopni swobody wyniku p[...]
EN In the work is presented the concept of a precision matrix being the reverse of a covariance matrix and presented modifications of Kalman futer equations enabling the use of measurements, for which the distribution of error is described by the singular precision matrix. Such a situation occurs, when[...]
18
71%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 715-739
EN The article summarizes the key elements of a firm's financial management system and shows their managerial implications within a single framework that we call the firm's financial strategy matrix. The vertical axis of the matrix measures the ability of a particular business to create shareholders va[...]
19
71%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 3 155--161
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania się materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych mechanicznie do otworów strzałowych na przykładzie MWE RP-T2 w zależności od czasu pozostawania w otworze strzałowym. Z analizy wynika m.in., że pomimo kilkuletniego prowadzenia mechanicznego załadunku[...]
EN The article presents the results of the behavior of the emulsion explosives loaded mechanically to blast holes on the example of MWE RP-T2 explosives depending on the time of their deposition in the blast holes. The analysis shows, among others, that in spite of several years of conducting of mechan[...]
20
71%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Określenie potencjalnych obszarów zastosowań pian metalowych pozwala sprecyzować wymagania dotyczące właściwości tych materiałów. Są one ściśle związane ze strukturą komórkową determinowaną metodą wytwarzania oraz zastosowanym materiałem wyjściowym. Należy dążyć do wytworzenia tych struktur metodami[...]
EN The determination of potential areas of application for metal foams allows to precisely define properties these materials are expected to have. The characteristics of metal foams are strictly related to their cellular structure, which in turn depends on the manufacturing method and materials used. O[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last