Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mathematical analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2004 nr 2 1-37
PL Przedstawiono elementy teorii i zastosowań pochodnych rzędu niecałkowitego i całek niecałkowitej krotności. Mamy do czynienia z operacją liniową, która w szczególności jest równoważna operacji różnicznowania i całkowania. Dla funkcji wielu zmiennych takie operacje nazywane są pseudoróżniczkowymi. Pr[...]
2
80%
Fundamenta Informaticae
2014 Vol. 129, nr 3 225--250
EN We introduce a new threshold model of social networks, in which the nodes influenced by their neighbours can adopt one out of several alternatives. We characterize social networks for which adoption of a product by the whole network is possible (respectively necessary) and the ones for which a uniqu[...]
3
70%
Fundamenta Informaticae
EN The interaction property (or the Fine-Wilf property) for periodic partial words is studied. Partial words with two periods are represented by bipartite graphs and the interaction property is related to the edge connectedness property of these graphs. Threshold functions for the edge connectedness of[...]
4
70%
Fundamenta Informaticae
2014 Vol. 132, nr 4 439--459
EN Eilenberg and al. introduced and studied in the late sixties the family of n-ary relations over the free monoid recognized by finite n-tape automata where the where the n reading heads tapes move simultaneously from left to right. We call these relations synchronous. In the eighties Angluin and Hoov[...]
5
70%
Fundamenta Informaticae
EN We briefly survey some results and open problems on word equations, especially on those equations where the right-hand side is a power of a variable. We discuss a method that was recently used to prove one of the results, and we prove improved versions of some lemmas that are related to the method a[...]
6
70%
Fundamenta Informaticae
2019 Vol. 164, nr 4 359--373
EN We give an abstract characterization of the category of co-semi-analytic functors and describe an action of semi-analytic functors on co-semi-analytic functors.
7
61%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper presents the mathematical analysis for the design of a new tennis ball launcher in order to assess the possibilities for its technical implementation. First, traditional launchers are described. Next, several new requirements improving training possibilities of such machines are suggested.[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiony został matematyczny opis tyrystorowego przerywacza . u stałego w układzie bez przepięć komutacyjnych. Analiza matematyczna - obejmuje prądy i napięcia na obciążeniu oraz w obwodzie komutacji wymuszonej. Opis matematyczny procesu przeładowania przygotowawczego i procesu komut[...]
EN The paper presents a mathematical description of a thyristor DC circuit breaker in the system which is free of commutational overvoltage. The mathematical analysis includes currents and voltages at load and in the circuit of forced commutation. To develop the mathematical description of the process [...]
9
61%
Fundamenta Informaticae
EN Information system of net structures based on their calculus (a distributive lattice) is introduced and, in this context, basic notions of rough set theory are re-formulated and exemplified.
10
61%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawiono matematyczną analizę uogólnionych stabilności magnetohydrodynamicznych termohalinowych przepływów ścinających. Ich fizyczna konfiguracja jest typu poziomej warstwy, nieściśliwej, nielepkiej, przewodzącej ciepło, o zerowej rezystywności. Zachodzi w niej różnicowy przepływ U(Z) w kierunk[...]
EN The paper presents a mathematical analysis of the stability of generalized hydromag-netic thermohaline shear flows. The physical configuration is that of a horizontal layer of an in­compressible inviscid heat conducting of zero electrical resistivity in which there is differential streaming U(Z) in [...]
11
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Artykuły pt. "Systemy znakowania w real-time PCR" cz. I i II, opublikowane w numerach 3 i 4/2003 LAB, stanowiły, wraz z krótkim wprowadzeniem, dość obszerny przegląd różnych metod detekcji amplikonu w technice real-time PCR. Systemy znakowania mają na celu umożliwienie badaczowi śledzenia reakcji am[...]
12
61%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN We shall give sufficient conditions for the existence of a solution x is an element of Lp(D,E) of the Volterra integral equation (1) with weakly singular kernel.
13
61%
Problemy Maszyn Roboczych
2003 Z. 22 25-36
PL Zjawiska przebicia elementów maszynowych poddanych obciążeniom udarowym zależą nie tylko od własności materiałów, ale także od warunków ich zamocowania. Ponadto quasi statyczne badania eksperymentalne materiałów wykazują istotny wpływ nie tylko wartości siły, ale także prędkości przebijania na efekt[...]
EN Phenomena of puncture of serfs' machine elements do not depend on properties of materials only, but also on conditions of fastening. Speed of piercing but not the value of strength solely have the essential influence on effect of destruction according to the quasistatic experimental tests. This enab[...]
14
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Drilling is one of the basic, most frequently performed materials removing process in manufacturing industry. In spite of significant increase in the demand for economically producing holes, drill manufacturing is still considered as an esoteric art. The drilling operation is frequently used as a pr[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 205-216
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad energią rozpraszaną mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi. Energię rozpraszaną określono na podstawie badań pod obciążeniem cyklicznym. Wyznaczono równanie trwałości zmęczeniowej na podstawie kryterium energetycznego. Przeprowadzono ba[...]
EN In the paper are presented dissipated energy research results of asphalt concrete with modified bitumen dissipated energy. Dissipated energy was determined on the fatigue test basis. Fatigue equation on the energy criterion basis was defined. Asphalt concrete test was carried out to determine: cumu[...]
16
61%
Logistyka
2014 nr 3 4748--4754
PL Inspiracją do napisania artykułu było zainteresowanie autorów szybkim rozwojem w ostatnich latach zastosowania rachunku róŜniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów w róŜnych dziedzinach nauki i techniki. Artykuł przedstawia historię rozwoju i obecny stanu wiedzy nt. stosowania tego rachunku. Podano [...]
EN An inspiration for this paper was its author’s interest in the latest rapid development of the use of fractional calculus in different areas of science. The paper outlines the history of the development and the present state of research concerning the use of fractional calculus in different sciences[...]
17
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W ciągu ostatnich lat wykorzystanie energii słonecznej na świecie wzrasta w szybkim tempie, w rezultacie wysiłków badawczych i wdrożeniowych zbadano szereg możliwości energetycznego wykorzystania padającego promieniowania słonecznego. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie możliwości wykorzy[...]
EN Over the years exploit of solar energy grow quickly because a lot of scientists make researches and experiments about full use of potential solar radiation. The aim of this article is proposal for an improvement - practical application of heat exchanger as solar energy collector. Authors present new[...]
18
61%
Machine Dynamics Research
EN We consider a quasistatic problem which describes the contact between a viscoplastic body and an obstacle, the so-called foundation. The contact is frictionless and is modelled with a version of the normal compliance condition in which the penetration is restricted with unilateral constraint. The ma[...]
19
61%
Fundamenta Informaticae
EN We present a logic-based framework for the specification and validation of distributed protocols. Our specification language is a logic-based presentation of update rules for arbitrary graphs. Update rules are specified via conditional rewriting rules defined over a relational language. We focus our[...]
20
61%
Fundamenta Informaticae
EN In this work we study a rational extension SROEL(⊓, x)R T of the low complexity description logic SROEL(⊓, x), which underlies the OWL EL ontology language. The extension involves a typicality operator T, whose semantics is based on Lehmann and Magidor’s ranked models and allows for the d[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last