Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Projektowanie i wykonywanie odwodnień obiektów mostowych oparte jest w ogromnej mierze na materiałach stosowanych w budownictwie ogólnym. Jednak specyfika pracy tych wyrobów wymaga stosowania takich materiałów, które swoimi parametrami i cechami trwałościowo-wytrzymałościowymi gwarantować będą trwał[...]
EN A properly installed drainage system on bridge structures should lead to a quick disposal of water from all parts of the bridge (pavement, insulation, expansion joint) to a cumulative sewage system. A drainage system is normally designed on the basis of hydrotechnical calculations that during a heav[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 2 27-31
EN The article refers the electrospinning method, which gives some new possibilities. Electrospinning is a good method to obtain a special fibrous material. Thanks to electrospinning method, it is possible to create light materials, with good mechanical strengh which can be used as a new con-servation [...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 7-8 44-48
EN The paper concerns the formation of Cu paths and microcontacts on polymeric substrates by the technique of magnetron sputtering. The electrical properties of the Cu layers formed basically depend on the topography of substrate surface, on which they are deposited and to a lesser extent on the type o[...]
4
100%
Drogownictwo
2004 nr 3 79-85
PL Dla zapewnienia długowieczności nawierzchniom asfaltowym konieczne jest wdrożenie nowych rozwiązań materiałowych, technologicznych i badawczych.
5
100%
Drogownictwo
2004 nr 3 94-98
PL Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed powstawaniem spękań odbitych jest metodą coraz powszechniej stosowaną w budownictwie drogowym.
6
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 5 40--44
EN The paper presents materials used for manufacture of gloves protecting against cuts and stabs by hand knives. Two standard methods for assessing the ergonomic properties of protective gloves are discussed and new research directions are proposed with a view to developing new, more objective test met[...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 10 58--61
PL Usprawnienie procesów chłodzenia, w przypadku organizmów żywych jest efektem wielu milionów lat przystosowania się do życia w określonych warunkach, a w przypadku ludzkości jest efektem ostatnich dwóch stuleci przełomów technologicznych oraz społecznych. W lecie 2015 roku byliśmy w stanie zauważyć z[...]
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 6 62--67
PL Doświadczenia eksploatacyjne oraz projektowe wskazują, że podczas projektowania i doboru poszczególnych elementów składowych instalacji chłodniczych nie zawsze przeprowadzona zostaje kompletna analiza warunków montażu i pracy instalacji chłodniczej. Prowadzi to do sytuacji, w których na skutek błędn[...]
9
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 5 96--99
PL Nadanie właściwości hydrofobowych porowatym materiałom budowlanym ma kluczowe znaczenie dla ich trwałości. Chociaż hydrofobizacja powierzchniowa jest przeprowadzana z dobrymi rezultatami, hydrofobizacja w masie jest nadal wyzwaniem. Prawidłowe zastosowanie hydrofobizacji w masie pozwoliłoby zmodyfik[...]
EN Bestowing hydrophobic properties on porous construction materials is of key significance to their durability. While surface hydrophobisation is conducted with good results, hydrophobisation within the bulk mass remains a challenge. The correct utilisation of hydrophobisation in the bulk mass would p[...]
10
88%
Izolacje
2018 R. 23, nr 5 90, 92--94
PL Artykuł niniejszy jest częścią serii prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Przedstawia metodę wzmacniania zarysowanych murów przez ankrowanie, czyli kotwienie. Omawia zasady stosowania tej metody, przybliża wykorzystywane technologie oraz materiały. Informacje prakt[...]
EN This article is part of a series of works dedicated to repairing cracks and the methods of strengthening masonry walls. It presents the method of strengthening cracked walls by anchoring. The work discusses the principles of using this method, introduces the technologies and materials used. Practica[...]
11
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is description of stresses in brazing joints of different physical and mechanical properties and evaluation of microstructure and mechanical properties of large dimensional vacuum brazed joints of WC–Co (ISO K05), Fe-TiC sinter plates (Ferro–Titanit Nicro 128) and precipitatio[...]
12
75%
Logistyka
PL Artykuł stanowi rozważania na temat logistyki, jako dziedziny wiedzy zajmującej się przepływem materiałów. Opracowanie rozpoczyna się od przedstawienia filozoficznych podstaw nauki, w tym nauki o materiałach. Nauka o materiałach jest chyba najbardziej zdolna do łączenia intuicji z logiką, teorii z p[...]
EN A paper constitutes considerations about logistics as a knowledge domain treating materials' flow. The paper begins description of philosophical fundaments of science including materials science. Materials science is probably the most able to connect intuition with logic, theory with practice, beaut[...]
13
75%
Drogownictwo
2006 nr 8 280-290
PL Kesony wykonywano z różnych materiałów takich jak drewno, żelazo, cegła, beton zbrojony, ale szyby i śluzy do transportu urobku zawsze wykonywane byty z żelaza. Najczęściej stosowano kesony żelazne w kształcie skrzyń o szkielecie z elementów profilowanych pokrytych blachą. Elementy łączono ze sobą z[...]
EN Caissons were made of various materials such as timber, iron, bricks, reinforced concrete but shafts and sluiced were always made of iron. Iron caissons in the form of boxes having skeletons made of profile elements covered with tin were used most frequently. The elements were joined {with rivets. C[...]
14
75%
Tribologia
2002 nr 1 101-115
PL W referacie omówiono problematykę właściwości licznej grupy materiałów łożyskowych metalowych i niemetalowych, stosowanych w łożyskach ślizgowych okrętowych linii wałów. Określono wymagania dla tych materiałów oraz omówiono warunki pracy łożysk ślizgowych. Podano krótkie charakterystyki najczęściej [...]
EN There discussed properties issues of numerous group of sleeve bearing metallic and nonmetallic materials in the paper, which were applied to sliding bearings for the shaft-line of ships. There defined requirements for this materials and disscused working conditions of sliding bearings. Then describe[...]
15
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 5 20--24
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 193-195
PL Ogromny postęp w motoryzacji zarówno w budowie nadwozi, podwozi czy też jednostek napędowych to przede wszystkim nowe materiały wprowadzane do budowy pojazdów, które mają bezpośredni wpływ na ich masę, osiągi oraz zużycie paliwa. W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące zmian materiałowych[...]
EN Great progress in the automotive industry, both in the construction of body, chassis or engines are mainly new materials introduced to build vehicles that have a direct impact on their weight, performance and fuel consumption. The article presents selected aspects concerning material changes the con[...]
17
75%
Przegląd Górniczy
1998 nr 9 18-23
PL Wzrastające zastosowanie w podziemiach kopalń materiałów i wy-robów wytwarzanych na bazie tworzyw sztucznych spowodowało pojawienie się nowych zagrożeń pożarowych, wynikających z właś-ciwości palnych i zdolności do elektryzowania się tych materiałów. Modyfikacja tworzyw w celu nadania im właściwości[...]
EN The incteasing use in underground mines of materials based on plastics, created an appearance of new fire hazards resulting from the burning and electrifing properties. Modification of plastics to be well fitted for use with slow-burning properties and antielectrostatic is reducing the risk of these[...]
18
75%
Dozór Techniczny
2011 z. 2 30--35
PL W pracy zaprezentowano różne konstrukcje próbek stosowanych w badaniach materiałów w jednoosiowym oraz złożonym stanie naprężenia wynikającego z działania na przykład siły osiowej oraz momentu skręcajacego bądź sił rozciągających w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Rozpatrzono konstrukcje ci[...]
19
75%
Advances in Materials Science
EN The paper focuses on development of a multifunctional material which allows conducting of electrical current and simultaneously holds mechanical properties of a polymeric composite. Such material could be applied for exterior fuselage elements of an aircraft in order to minimize damage occurring dur[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 47--53
PL W artykule przedstawiono zastosowanie modelu "Przyczyna i Skutek", pozwalającego na operacje na macierzach, wspomagającego projektantów i inżynierów produkcji w fazie przygotowania produkcji komponentów samochodowych z metalowych półwyrobów (arkuszy blachy), który pozwala analizować przydatność różn[...]
EN This paper presents a model application of Cause and Effect matrix operations support designers and manufacturing engineers in the preparation stage production of automobile components from sheet metal blanks that enables you to analyze the suitability of different types of materials in terms of saf[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last