Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały niebezpieczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2007 Nr 3 20-32
PL Autor przedstawił problematykę dotyczącą przewozu towarów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR z uwagi na jej kolejną nowelizację, która obowiązuje od 1 lipca 2007r., szerzej przedstawiono wybrane przykłady pomocne w szkoleniu personelu logistycznego jednostek wojskowych.
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
3
100%
Przegląd Kolejowy
1999 Nr 9 20-21
4
100%
Logistyka
The article presents the most important aspects of safety in the transport of hazardous materials under the provisions of ADR and CLP. It addresses the issues including the classification, packaging and labeling of dangerous materials.
PL W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR i CLP. Poruszono w nim między innymi kwestie związane klasyfikacją ,pakowaniem i oznakowywaniem materiałów niebezpiecznych.
5
100%
Logistyka
PL W dobie współczesnego świata transport towarów i usług, a także wiedza z tego zakresu ma dla ludzi, przemysłu, handlu ogromne znaczenie. Organizacja transportu zgodnie z przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa, gwarantuje nie tylko zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów [...]
EN The contemporary world transportation of goods and of services, and the knowledge THE MOTOR TRAFFIC in this scope Has a great influence on people, industry and trade. Organization of the transport according to regulations and norms within the scope of the safety, guaranties not only minimizing threa[...]
6
100%
Logistyka
PL Przewóz towarów wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej składu, właściwości chemicznych i fizycznych, a także specjalistycznych opakowań i środków transportowych. Przy transporcie tego typu towarów obowiązują bardzo precyzyjne międzynarodowe przepisy i zasady postępowania. Ujednolicenie przepisów [...]
EN The goods service requires the knowledge concerning composition, chemical physical properties and, as well as specialist packaging and means of transport. The transport of such goods t apply very accurate international regulations and rules of conduct. Making uniform regulations of the transport of [...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono genezę transportu gazu drogą morską oraz podstawowe problemy związane z jego transportem do terminalu gazowego w Świnoujściu. Scharakteryzowano statki służące do transportu skroplonego gazu. Przedstawiono właściwości LNG i LPG w kategoriach ładunku niebezpiecznego. Przedstaw[...]
EN The article presents the genesis of gas transport by sea and the main problems associated with transport to the gas terminal in Swinoujscie. Characterized ships for carrying liquefied gas. Presents the characteristics of LNG and LPG in categories of dangerous cargo. Presents security problems of mar[...]
8
100%
Logistyka
2010 nr 1 47-50
9
100%
Logistyka
2016 nr 1 190--195, CD1
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym, zarówno od strony prawnej, organizacyjnej, jak i technicznej. Zwrócono uwagę na fakt, że współczesne technologie teleinformatyczne umożliwiają zmniejszenie w sposób istotn[...]
EN The legal, organizational and technical problems of enforcement and improving of safety of the dangerous material transport by roads were discussed in this paper. It was announced that modern teleinformatic technologies create possibility of diminishing the risks of accidents related to these proces[...]
10
100%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Przedstawiono problematykę zagrożeń jakie stwarza przewóz towarów niebezpiecznych. Na przykładzie materiałów klasy I ADR wskazano na szereg czynników wpływających na bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych, od przygotowania do transportu, przez znakowanie i szkolenie osób przewożących. [...]
EN It the problems of threats was introduced was what the transmission of goods creates dangerous. It materials for example class I ADR were showed was on row of factors influencing on safety of transportation of dangerous materials, from preparation to transportation, by marking and persons' training [...]
11
100%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 183 43--49
PL Jednym z najważniejszych problemów kolejnictwa jest bezpieczeństwo. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych, będących zagrożeniem zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. Nowoczesne konstrukcje wagonów towarowych spełniają wymagania zawar[...]
12
88%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 2 6-10
PL W artykule zaprezentowano zastosowanie techniki bimodalnej do transportu paliw płynnych. Omó­wiono pojęcie materiałów niebezpiecznych. Opisano tabor bimodalny zarówno adapterowy jak i bez-adapterowy oraz podano kierunki dalszego doskonalenia bimodalnej techniki taborowej.
EN Application of the bimodal techniąue for the transport of liquid fuels is presented in this article. The notion of the hazardous materials is discussed. The bimodal rolling stock both adapter and non-adapter is described and the directions of the further improvement of the bimodal rolling stock tech[...]
13
88%
Materiały Wysokoenergetyczne
2016 T. 8 81--90
PL Istotą prezentowanego artykułu jest wskazanie uwarunkowań realizacji zadań przewozowych związanych z bezpieczeństwem transportu lądowego i morskiego trójnitrotoluenu (TNT) w kontenerach zamkniętych. Na podstawie analizy wykonanych zadań i uwarunkowań oraz wymogów realizacji przez Pol-Mare usług tran[...]
EN The purpose of the article is to present the conditions relating to the implementation of the requirements for safety-related land and sea transport of containerised trinitrotoluene (TNT) . Based on analysis of the tasks performed, and the conditions and requirements of execution by Pol-Mare Ltd. tr[...]
14
88%
Materiały Wysokoenergetyczne
2015 T. 7 31--43
PL Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych w portach Gdańska i Gdyni. Pol-Mare jest liderem w zakresie spedycji ładunków specjalistycznych, członkiem-założycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz wyłącznym przedstawicielem BD[...]
EN The article presents selected issues regarding. The transportation of dangerous goods in ports Gdansk and Gdynia. Pol - Mare is a leader in the field of freight forwarding specialist, a founding member of the Polish Chamber of Shipping and Logistics in Gdynia and exclusive representative of BDP Proj[...]
15
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 11 24-25
PL W artykule omówiono postęp w latach 2000-2010 w prawodawstwie polskim w odniesieniu do problematyki wybranych zagadnień transportu towarów niebezpiecznych. Szczególny nacisk położony został na omówienie takich kwestii, jak dobór trasy przewozu i jej nadzór, kontrola transportu drogowego towarów nieb[...]
EN Progress in the years 2000-2010 in chosen problems of Polish legislation on transport of dangerous materials has been discussed. Special focus was put on aspects such as transport route selection and supervision, road transportation of dangerous materials control and parking lots designed to host r[...]
16
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2016 nr 9-10 72--74
PL Wymagania stawiane bezpiecznej pracy laboratoryjnej wyznaczane są na podstawie indywidualnych potrzeb i okoliczności. Wiedza na temat specyfikacji technicznej szaf bezpieczeństwa jest istotna podczas planowania laboratorium.
17
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Charkterystyczną cechą rozwoju współczesnej gospodarki staje się wzrastające zapotrzebowanie na surowce oraz towary finalne określone jako materiały niebezpieczne. Transport materiałów o właściwościach niebezpiecznych bez względu na to czy realizowany jest w komunikacji lądowej, wodnej, czy powietrz[...]
18
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1818--1827, CD
PL W artykule omówiono infrastrukturę transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Wiedza z tego zakresu ma dla ludzi, przemysłu, handlu ogromne znaczenie. Jest wiedzą wartą poznania i stosowania, a szczególnie gdy głównym czynnikiem efektywnego biznesu jest stałe ograniczanie kosztów. Infrastruktu[...]
EN The main purpose of the article was to discuss an infrastructure of the road transport of hazardous materials. The knowledge in this scope has a great importance for people, industry, trade, and is a worth getting to know and applying, particularly when permanent limiting costs is a main factor of t[...]
19
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 1 21--28
PL Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są procedury prawne w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych. W artykule scharakteryzowano kolejowy transport materiałów niebezpiecznych oraz przedstawiono strukturę i masę przewożonych materiałów niebezpiecznych w ujęciu statystycznym w Polsce w l[...]
EN The subject matter of this article are the legal procedures for the carriage of dangerous goods by rail transport. In the article has been characterized the railway transport of hazardous materials and has been presented the structure and mass of transported hazardous materials in statistical terms [...]
20
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 5 1--11
PL W artykule dokonano analizy systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego w magazynowaniu materiałów niebezpiecznych. Przedstawiono podział substancji niebezpiecznych w odpowiednich klasach. Scharakteryzowano technologie i rozwiązania zabezpieczające pracowników i środowisko przed niekorzystnym odd[...]
EN The article analyzes active and passive safety systems in the storage of dangerous materials. The authors present the classification of dangerous substances in appropriate classes. Technologies and solutions that are used in warehouses for treating hazardous materials in order to make them harmless [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last