Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały magnetycznie miękkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 8 406-412
PL Omówiono tendencje rozwojowe dotyczące określania właściowści materiałów magnetycznie miękkich. Przedstawiono wybrane metody określania właściwości magnatycznych oraz najnowszą metodę pomiarową dotyczącą określania strat jednostkowych materiału przemagnesowywanego w polu obrotowym.
EN Tendencies in determining the properties of soft magnetic materials. Selected methods of determining the magnetic properties and the latest measuring method for determining unit losses of a material remagnetized in a rotary field.
2
63%
Przegląd Elektrotechniczny
1999 nr 9 219-223
3
51%
Przegląd Elektrotechniczny
1999 nr 11 279-282
4
44%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 513-518
PL W referacie przedstawiono zarówno nową metodę relaksacji termicznej w materiałach magnetycznie miękkich, jak i metody pomiaru charakterystyk magnetosprężystych w tych magnetykach. W referacie przedstawiono także wybrane wyniki pomiaru wpływu procesu relaksacji termicznej w obecności pola magnetyczne[...]
EN Paper presents both methods of the most advanced thermal annealing as well as available methods of testing the magnetoelastic properties of soft magnetic materials for technical applications. Selected features and conditions important for annealing of ring-shaped cores made of the magnetoelastic amo[...]
5
44%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Prawie 5% wytwarzanej energii jest tracone w postaci strat w rdzeniach urządzeń elektromagnetycznych. Te straty mogą być znacząco zmniejszone, jeśli projektanci wezmą pod uwagę rozwój w dziedzinie blach elektrotechnicznych. Artykuł przedstawia porównanie różnych materiałów magnetycznych i pokazuje, [...]
EN Almost 5% ofall energy generated is wasted as magnetic losses in electromagnetic cores. This could be reduced considerabły by machinę designera taking fuli adyantage of recent deyelopments in electric steels or competing materials.
6
44%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 241 139-152
PL W artykule przedstawiono wpływ metody wycinania blach elektrotechnicznych na ich właściwości magnetyczne. Badania wykonano dla blachy elektrotechnicznej niezorientowanej. Zbadano wpływ zastosowanej atmosfery ochronnej (powietrza oraz azotu) na charakterystyki magnesowania i stratność blach elektrote[...]
EN The paper presents the influence of laser cutting of electrical steels on their magnetic properties. The research was made on an non-oriented electrical steels M330-50A type. The influence of applied technological atmosphere during laser cutting on magnetization characteristics and losses of electri[...]
7
44%
Inżynieria Materiałowa
PL Materiały nanokrystaliczne na bazie żelaza są jedną z nowocześniejszych grup materiałów magnetycznie miękkich. Dużym zainteresowaniem cieszą się materiały uzyskiwane na drodze częściowej nanokrystalizacji szkieł metalicznych. Metoda ta pozwala na wytworzenie materiałów posiadających lepsze właściwoś[...]
EN One of the most rapidly developing groups of magnetically soft materials are the nanocrystalline, iron-based alloys. Special interest concerns the materials obtained by partial crystallization of metallic glasses, with better magnetic properties than those found for the amorphous counterparts. Nanoc[...]
8
38%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 241--250
PL Prezentowana praca przedstawia zasadę ograniczania przewodowych zakłóceń elektromagnetycznych dławikami przeciwzakłóceniowymi. Przeprowadzona analiza doboru materiału rdzeniowego wykazała znaczny wpływ parametrów magnetyka na tłumienie zakłóceń przewodowych w zakresie dużych częstotliwości. W szczeg[...]
EN The propagate of interference suppresions across galvanic connections in the electric systems and devices is the prior problem of electromagnetic compatibility (EMC). Power electronic equipment usually generates disturbances in two ranges: low frequency and high frequency. The high-frequency disturb[...]
9
38%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2009 z. 224 3-85
PL W pracy przedstawiono nowe modele właściwości materiałów magnetycznie miękkich, wykorzystujące model Jilesa-Athertona-Sablika. Autor zaproponował także nowy opis zmian średniej energii koniecznej do pokonania zaczepu ściany domenowej oraz przedstawił proces dwuetapowej optymalizacji, która umożliwia[...]
EN The dissertation presents new models of properties of soft magnetic materials. These models are based on the Jiles-Atherton-Sablik model of the magnetization process. A description of the optimization process, which allows to determine the parameters of the model, is also provided. A review of the m[...]
10
38%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono współczesne materiały magnetyczne. Opisano materiały magnetycznie miękkie - żelazo, stopy żelaza, blachy elektrotechniczne, stopy NjFe, ferryty, materiały amorficzne i na nanokrystaliczne. Opisano też materiały magnetycznie twarde - Alnico, ferryty, materiały na bazie ziem r[...]
EN The paper reviews modern magnetic materials. As soft magnetic materials it has been described - iron, iron cobalt alloys, iron aluminum alloys, SiFe electrical steels, NiFe alloys, soft ferrites, amorphous and nanocrystalline alloys. As hard magnetic materials there are described - Alnico alloys, ha[...]
11
38%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Na przełomie lat 70 i 80 wzrosło zainteresowanie zjawiskiem przemagnesowania obrotowego w związku zdążeniem podwyższenia efektywności przetwarzania energii elektrycznej. Zjawisku przemagnesowania obrotowego ferromagnetyków poświęcono spotkania warsztatowe [1] ukierunkowane na konstrukcje aparatury p[...]
EN At the turn of 70 and 80 years increased interest in rotational magnetisation phenomena what had influence on increasing efficiency of electrical energy conversion. To the phenomena of rotational magnetization are devoted workshop meetings [1] directed to construction of measuring apparatuses and pr[...]
12
38%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Magnetycznie miękkie kompozyty (soft magnetic composites – SMC) są nowym rodzajem magnetycznie miękkich materiałów wykonanych z elektrycznie izolowanych cząsteczek proszku żelaza. Specjalne charakterystyki takich materiałów mogą umożliwić rozwój tanich i wydajnych maszyn elektrycznych. Artykuł preze[...]
EN The soft magnetic composite (SMC) is a new type of soft magnetic material made of insulated iron powders. Its special characteristics could enable the development of low cost high performance electrical machines. This paper presents the measurement and modelling of magnetic properties of SMC under 3[...]
13
38%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W maszynach elektronicznych coraz częściej znajdują zastosowanie proszkowe materiały magnetyczne otrzymywane różnymi metodami, np. spajaniem proszku magnetycznego tworzywem. Technologia ta jest prostsza od technologii spiekania. Dielektromagnetyki to elementy magnetyczne miękkie, otrzymane metodą sp[...]
EN Magnetic materials of more and more applications in electric machines and other electromagnetic transducers are magnetic materials in the form of powder used in elements produced by different methods. Particularly bonding magnetic powder with plastic has many advantages due to simpler than sintering[...]
14
38%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 10 693-701
PL Opisano modelowanie histeresy materiałów magnetycznie miękkich magnesowanych ze źródeł zmiennych w czasie. Opisany model wykorzystuje równania Maxwella sprzężone z odpowiednim operatorem histerezy.
EN This paper deals with the modelling of ferromagnetic hysteresis in soft magnetic materials excited by time-varying sources. The models described are based on the Maxwell's equations, coupled with suitable hysteresis operators.
15
38%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 453--460
PL Do wykonania magnetowodów elektroprzetworników małej mocy mogą być zastosowane materiały wykonane w technologii metalurgii proszków. Takimi materiałami są, między innymi, dielektromagnetyki. Są to elementy wykonane z komponentów proszków magnetycznie miękkich i dodatków, prasowane wysokimi ciśnienia[...]
EN To make magnetic core of low power electroconverter can be used materials made in the technology of powder metallurgy. Such materials are dielectromagnetics. These elements are made of soft magnetic powders and additives, pressed under high pressures in the range of 800 [MPa], and then hardened by h[...]
16
38%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące taśm amorficznych stosowanych do budowy rdzeni energooszczędnych transformatorów rozdzielczych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ponadto artykuł zawiera informacje o nanokrystalicznych materiałach magnetycznych i wybranych możliwo[...]
EN The article contains the basis information about amorphous ribbon and low-loss grain oriented silicon steel used in energy-saving distribution transformer and other electrical or electronic devices. Additionally, in article an information about nanocrystalline soft magnetic materials and their appli[...]
17
38%
Archives of Electrical Engineering
EN The paper presents a formula useful for prediction of loss density in soft magnetic materials, which takes into account multi-scale energy dissipation. A universal phenomenological P(Bm, f) relationship is used for loss prediction in chosen soft magnetic materials. A bootstrap method is used to gene[...]
18
32%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 213-216
PL Teoria skalowania jest potężnym narzędziem, szeroko stosowanym we współczesnej fizyce, ekonomii, biologii, ekologii a także w naukach technicznych. Artykuł przedstawia ideę teorii skalowania oraz jej wybrane zastosowania w elektromagnetyzmie: na przykładzie analizy szumu Barkhausena oraz w opisie st[...]
EN A scaling theory is a powerful tool widely applied in modern physics, economics, biology, ecology, and also engineering. This paper presents the idea of the scaling theory and its chosen applications in electromagnetism: in analysis of Barkhausen effect and in description of energy loss in soft magn[...]
19
32%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 7 165-171
PL Magnetyczne kompozyty proszkowe nabierają ostatnio szczególnego znaczenia jako materiały magnetyczne do wykonania magnetowodów urządzeń elektrycznych. Szczególnym zainteresowaniem, ze względu na ich właściwości, cieszą się dielektromagnetyki. W pracy przedstawiono zmiany wybranych właściwości mechan[...]
EN Magnetic powder composites gather lately special meanings as materials for magnetic cores of electric devices. Special interest is focused on dielectromagnetics. Changes of selected mechanical, electric and magnetic properties of dielectromagnetics, executed at use of different kinds of dielectrics [...]
20
32%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono chronologiczny rozwój tematyki zjawisk ferromagnetycznych podejmowanej przez pracowników IPEiE. Tak, więc wyodrębniono magnetyczne mnożniki częstotliwości, badania właściwości i aplikacji materiałów magnetycznie miękkich, prace dotyczące modelowania pętli histerezy oraz zaga[...]
EN The article chronologically presents a development of research into ferromagnetic phenomena carried out by the staff of the Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies. The following research sub areas have been distinguished: magnetic frequency multipliers, investigations into prope[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last