Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały konstrukcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 3 17-20
PL Opisano konstrukcje węzłów uszczelniających stosowanych w niskich temperaturach. Przedstawiono materiały na uszczelnienia niskotemperaturowe i ich parametry. Wskazano na konieczność tworzenia kompozytów przeznaczonych na tego typu uszczelnienia.
EN Materials for the Manufacture of Low Temperature Seals. The construction of sealing systems designed for the application in low temparature is discussed. Materials for low temperature seals and their parameters are presented. The necessity to develop composites designed to these types of seals is em[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 152-158
EN The recent worldwide surge of steel consumption, mainly of low-strength carbon grades, has created raw-materials shortages and price increases. These supply-demand strains could be relaxed by satisfying engineering needs with less steel. However, materials used for such a substitution must combine h[...]
3
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 85-90
EN The paper contains the results of test on the fatigue life in 10HNAP and 18G2A steels under prpotional and nonproportional of bending with torsion. For tests circular smooth specimens were used. The tests werw carried out on fatigue stands MZGS-200L and MZGS-200PL. While testing a constant mean stre[...]
4
80%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 7 446-452
PL Przeanalizowano właściwości różnych materiałów stosowanych do produkcji kul w kurkach kulowych do gazu. Przedstawiono wyniki oraz wnioski z badań porównawczych trzech kurków, których kule były wykonane z mosiądzu, polipropylenu i ceramiki.
EN In article made the analysis of materials using for the balls in balls valves for gas. Present results and conclusions from the compare tests three of valves that were made from brass, polypropylene and ceramics.
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 15 3-147
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 12 3-151
7
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 3 92-94
PL W artykule zwrócono uwagę na własności wybranych materiałów konstrukcyjnych w niskich temperaturach, w tym przede wszystkim na ich plastyczność (ciągliwość ) oraz na zjawisko tzw. kruchości wodorowej. Zagadnienia te są niezwykle ważne w projektowaniu i budowie urządzeń kriogenicznych, bowiem ich[...]
EN The properties ot selected structural materials at low temperatures, especially plasticity and ductility as well as hydrogen embrittlement have be en discussed in the paper. These problems are very important for design and construction of cryogenics systems because ot safety reasons tor people and e[...]
8
80%
Drogi i Mosty
2006 nr 1 35-52
PL .Jedną z podstawowych tendencji we współczesnym mostownictwie jest wprowadzanie nowych niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych. Celem, który przyświeca naukowcom i inżynierom jest zwiększenie trwałości konstrukcji z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów związanych z ich budową i utrzymaniem. Prę[...]
EN One of the main trends in modern bridge engineering is an introduction of new and unconventional construction materials. Engineers and scientists aim at enhancing durability of structures and at the same time they are trying to reduce the cost of the construction process and its maintenance. Reinfor[...]
9
80%
Przemysł Chemiczny
10
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 9-16
PL W artykule przedstawiono zależności umożliwiające określenie minimalnej miąższości skotwionego stropu wyrobiska, dla której obudowa kotwiowa zapewnia wytworzenie się naturalnego sklepienia ciśnień. W przeprowadzonym rozumowaniu jest ono elementem przenoszącym oddziaływania górotworu, zaś kotwie stan[...]
EN The paper deals with dependences enabling determinalion of minimum depth of bolted rock, for which is guaranted creation natural pressure arch. The natural pressure arch shifting pressure of the rock mass and the bolts are only a tool forcing the formalion of the arch of adequate geometry.
11
80%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 3 28-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych i mechanicznych kompozytu ciernego, napełnianego włóknem glinowym (Al2O3) i dodatkiem modyfikatorów tarcia - odpadów ze skóry garbowanej chromowo i emulsji PTFE. W porównaniu do wzorca - dobrego kompozytu aktualnie produkowanego, normatywne wymag[...]
EN Paper presents the results of tribological and mechanical investigation of friction composite filled with aluminium fiber (Al2O3) with an addition of friction modifier-chrome tanned leather wastes and PTFE emulsion. As compared with the pattern-high quality composite of actual production-standard r[...]
12
80%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 2 32-38
PL Przedstawiono niektóre wyniki pomiarów wybranych próbek (próbki w kształcie walca ze stali stopowych) do prób na maszynie tribologicznej Amslera. Próbki wykonano ze stali ulepszonych cieplnie - 40H, 35HGS, 45HN, poddanych procesowi nawęglania - 18H2N2, 20H2N4A, 15HN, poddanych procesowi węgloazotowa[...]
EN This paper presents some results of identification measurement (cylindrical samples of alloy steels), obtained to testing on Amslers tribotester. Samples were made from toughened steels - 40H, 35HGS, 45HN, subjected to the carburizing process 18H2N2, 20H2N4A, 15HN, the cyaniding process - 15HN, and [...]
13
80%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 4 52-57
PL Charakter obciążeń i środowisko pracy elementów sprężystych zawieszeń pojazdów są przyczynami wysokich wymagań stawianych materiałom konstrukcyjnym stosowanym na resory. Największe naprężenia występują w warstwie wierzchniej piór resorowych. W tym obszarze pojawiają się również ogniska pęknięć zmęcz[...]
EN The modern materials used for cars` suspension leaf springs should meet high requirements arising from the nature of acting load and service conditions. The highest tensions normally occur at the outer surface of the leaves. This makes the fatigue failures to start on this surface. The paper present[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 275-285
PL W artykule omówiono pokrótce własności stopów Al z najczęściej stosowanymi dodatkami stopowymi. Zwrócono uwagę na zagadnienia technologii elementów ze stopów Al, możliwości ich łączenia, a także korzyści płynące z ich zastosowania. Podano także przykłady zastosowania stopów Al w budowie wagonów i ic[...]
EN In the paper the autor discusses briefly the properties of the aluminium alloys with the most common additions. Particular attention is paid to the technology of the elements made of Al alloys, the possibilities of joining them together and the benefits from their application. The autor gives the ex[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 259-266
PL W pracy zamieszczono projekt stanowiska badawczego do badań materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej. Podstawowym elementem stanowiska jest maszyna wytrzymałościowa firmy Instron ze specjalnymi uchwytami mocującymi próbkę. Przeprowadzona weryfikacja stanowiska oraz układ[...]
EN In the paper there was presented the project of the research stand for construction materials testing with the use of the acoustic emission method. The basic element of the stand is the Instron strength machine with a special shaft for fixing a specimen. The verification of the stand and measuring s[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 267-274
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych materiałów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń monotonicznych i stopniowo narastających przy wykorzystaniu emisji akustycznej. Przebiegi zmian wybranych parametrów emisji akustycznej analizowano w kontekście zmian naprężenia i odkształcenia obciążanej pr[...]
EN In the paper there were presented the test results of selected construction materials under the gradually increasing loading and the monotonic one with the use of acoustic emission. Courses of chosen parameters' modifications of acoustic emission were analysed in the stress-strain approach of a test[...]
17
80%
Mechanik
18
80%
Mechanik
19
80%
Mechanik
20
80%
Mechanik
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last