Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały inteligentne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Dokonano syntezującej oceny stanu wykorzystania materiałów wykazujących cechy inteligentne. Artykuł ma charakter przeglądowy i poprzedza zamieszczone bezpośrednio później opracowania szczegółowe. Zainteresowanie materiałami inteligentnymi szybko wzrasta od końca lat 80. XX wieku. Można stwierdzić, ż[...]
EN Synthetic overview of the state of knowledge in the field of intelligent materials has been made. The paper has a review character and precedes further articles giving more detailed information. Interest in intelligent materials has been growing rapidly from the late 1980 ties of the XX c. One can s[...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Materiały inteligentne to stosunkowo nowe materiały, których produkcja i zastosowanie rozwinęły się w ciągu ostatniego półwiecza (pierwszy komercyjne dostępne element pojawił się w 1950 roku). Materiały inteligentne nazywane są również materiałami ,,smart"[3]. "Smart " oznacza jakąś cechę tych mater[...]
EN In this paper there were presented a mathematical model of a material with a shape memory properties and the results of simulation of the use of this material for the beam control. The structural model of the structure of interest was built in the Patran system while the computations were carried ou[...]
3
51%
Logistyka
PL Materiały inteligentne znajdują obecnie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, jednak największy ich rozwój i najwięcej zastosowań można zaobserwować w przemyśle lotniczym i samochodowym. Inżynierskie materiały inteligentne stosuje się w systemach bezpieczeństwa, w wymagających elementach konst[...]
EN The intelligent materials are used in many industrial branches, however the greatest development and amount of uses is observed in aviation and motorization. Engineering intelligent materials are used insecurity systems, in demanding constructional elements like suspension, engine and electronic dev[...]
4
51%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem materiałów inteligentnych w lotnictwie. Przedstawiono krótki opis tych materiałów, ich podstawowe cechy oraz podział tych materiałów. Artykuł zawiera opisy różnorodnych rozwiązań opartych na materiałach inteligentnych. Opisano zarówno ukł[...]
EN The article presents the issues associated with the use of smart materials in aviation. The article contains description of these materials, their basic characteristics and distribution of these materials. The article contains descriptions of the various solutions based on smart materials. Describes[...]
5
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Zainteresowanie polimerami, w których można wywołać zachowanie inteligentne, pojawiło się znacznie później niż w przypadku materiałów metalowych lub ceramicznych. W ostatnim dwudziestoleciu zainteresowanie to jednak znacznie wzrosło dzięki obiecującym wynikom badań wykazujących właściwości inteligen[...]
EN Interest in exhibiting intelligent behaviour polymers appeared much latter than it was in the case of metallic or ceramic intelligent materials. Within last two decades the role of intelligent polymers grew rapidly due to the promising results of research proving that some polymers show properties u[...]
6
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł przygotowano na podstawie przeglądu literatury dotyczącego cieczy elektro- i magnetoreologicznych oraz zjawisk z w nich zachodzących. Działanie pola elektrycznego na ciecze elektroreologiczne prowadzi do gwałtownego wzrostu modułu ścinania. Ciecze reologiczne złożone są z cząstek hydrofilowy[...]
EN The paper has been prepared on a basis of the literature survey related to electro- and magnetorheological effects. Under the influence of electric field electrorheological fluid abruptly changes its shear modulus. Rheological fluids are composed of hydrophilic particles, usually 5 ÷ 50 žm, disperse[...]
7
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem artykułu jest wykazanie, że stopy z pamięcią kształtu w zastosowaniu do różnych konstrukcji spełniają wymóg równoczesnego pełnienia funkcji sensora i aktuatora, co jest charakterystyczne dla grupy materiałów zaliczanych do "smart materials". Krótkie wprowadzenie dla wykazania ścisłego związku [...]
EN The aim of this paper was to prove that the shape memory alloys applied in different structures fulfill the requirement of simultaneous serving as sensors and actuators what is characteristic for the smart-materials. Short introduction to prove the association between the shape memory effect and the[...]
8
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu literatury naukowej z ostatnich 10 lat. Obejmuje on syntetyczne przedstawienie zjawiska magnetostrykcji oraz zjawisk pochodnych, takich jak: odwrotny efekt Villari'ego. zjawisko zmiany modułu Younga, efekt spiralnego namagnesowania Widemanna oraz efek[...]
EN The paper has been prepared on a basis of literature survey covering last 10-years. The article contains concise overview of the effect of magnetostriction and related effects such as Villarie effect. Young modulus change effect. Widemann and Birkhausen effects. Magnetostrictive materials (MM) conve[...]
9
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Stopy z pamięcią kształtu (SMA) mają zdolność powracania, w odpowiednich warunkach, do nadanego im wcześniej kształtu. Związane z tym odkształcenia wynoszą dla polikryształów 1÷ 8 %, a dla monokryształów dochodzą do 15 %. Energia wyzwalana przy odkształceniu jest rzędu 10^6 ÷ 10^7 J/m^3. Zjawiskiem [...]
EN Shape memory alloys (SMA), when deformed, have the ability of returning, in certain circumstances, to their initial shape. Deformations related to this phenomenon are for polycrystals 1 ÷ S % and up to 15 % for monocrystals. The deformation energy is in the range of 10^6÷10^7 J/m^3. The deformation [...]
10
51%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 2 101-105
PL Najpopularniejszymi materiałami używanymi w budowie konstrukcji inteligentnych są materiały piezoelektryczne, materiały z pamięcią kształtu oraz ciecze magneto- i elektroreologiczne. Do opisu i klasyfikacji materiałów i konstrukcji zawierających elementy pomiarowe, wykonawcze oraz elementy układu st[...]
EN The most common materials applied in intelligent systems are SMA. piezoelectric materials, electrorheological fluids, and magnetorheological fluids. Intelligent, smart, adaptive and other terms have all been used to describe and/or classify materials and structures which contain their own sensors, a[...]
11
44%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono możliwości zastosowania materiałów inteligentnych w zawieszeniach maszyn wibracyjnych w celu redukcji niepożądanych drgań. Przedstawiono również wyniki badań materiałów inteligentnych na zbudowanym w Katedrze Robotyki i Dynamiki Maszyn. AGH stanowisku badawczym. Na podstawie ba[...]
EN In this paper some basics of new concept of application of smart materials in suspension of vibratory machines are presented. This kind of suspension uses "intelligent" springs made from smart metal NiTi known as Niniol r piezoelectric materials. Parameters of machine suspension may be changed by di[...]
12
44%
Inżynieria Materiałowa
PL Wyroby i konstrukcje inżynierskie narażone są z upływem czasu na starzenie i degradację możliwości realizacji przewidywanych dla nich funkcji. Mogą one ulegać uszkodzeniu w wyniku wad generowanych podczas ich wytwarzania, co wpływa na pogorszenie właściwości użytych materiałów. Uszkodzenia mogą pows[...]
EN Engineering products and structures are exposed to ageing and degradation of their functionality. They can suffer from damages generated in the course of the processing, which results in deterioration of their utilitarian properties. The damages can also arise in the course of exploitation of the pr[...]
13
38%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 187-193
PL W pracy przedstawiono przegląd materiałów typu SMART używanych do budowy urządzeń mechatronicznych. Przedstawiono klasyfikację materiałów, podając ich podstawowe własności i ciekawe przykłady zastosowań. Osobny rozdział poświęcono doświadczeniom Katedry Mechatroniki w projektowaniu i konstruowaniu u[...]
EN The paper presents smart materials as a components of mechatronic systems. The classification of smart materials is given as well as description of their properties and some interesting applications. The separate chapter is dedicated to experiences of Department of Mechatronics in designing and cons[...]
14
38%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Zastosowanie sterowanych elementów piezoelektrycznych, rozmieszczonych w odpowiedniej konfiguracji na powierzchni drgającej belki jest jedną ze współcześnie rozwijanych metod redukcji ich drgań. Jednym z istotnych zagadnień jest tłumienie wielomodalne. Elementy piezoelektryczne - aktuatory - powinny[...]
EN Application of the controlled piezoelectric elements, suitable distributed over the external surfaces of the vibrating beam is one of the contemporary applied method of reduction of its vibrations. One of the important problems is the multimodal damping. The piezoelectric elements - actuators - shou[...]
15
38%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W dzisiejszych czasach dużą rolę w systemach tłumienia drgań ma klasa materiałów o własnościach adaptacyjnych w literaturze określanych jako materiały inteligentne. Do jednych z najbardziej popularnych należą elementy piezoelektryczne (PZT), które mogą być stosowane m.in. w systemach redukcji drgań [...]
EN Development in materials engineering effected in discovery of new materials which have adaptive properties. One of the most popular ones are piezoelectric elements (PZT) which may be implemented in vibration control systems. The paper presents some of the possible analyses of a smart beam which exis[...]
16
38%
Inżynieria Materiałowa
PL Wytworzono i przebadano ciecze magnetoreologiczne MRFs na bazie oleju syntetycznego i żelaza karbonylkowego. Zastosowano rożne rodzaje stabilizatora i dwie wielkości cząstek Fe. Stwierdzono, że zastosowanie odpowiedniego stabilizatora odgrywa istotną rolę w zachowaniu się MRFs. Najlepsze właściwości[...]
EN Magnetorheological fluids MRFs on a basis of synthetic oil and carbonyl iron were synthesized and studied. Various types of stabilizing agents and two sizes of iron particles were used. It was found that application of the appropriate stabilizer plays a crucial role in formation of usable magnetorhe[...]
17
38%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Along with the increasing dimensions, speed, and output of modern machines, rising problems are being encountered in their design and construction. Based on the consideration made, the conclusion can be drawn that from the point of view of mechatronical design of vibratory machines it is necessary t[...]
18
38%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
19
38%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN The aim of this work was preparation of the model magnetorheological (MR) fluids. Basic properties of prepared MR fluids, as their response to an external magnetic field and their stability, were investigated. Moreover (furthermore) few results concerning stabilizing effect of various additives are [...]
20
38%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawione są zastosowania siłowników opartych na elastomerach dielektrycznych. Materiały te są jednym z najbardziej obiecujących przedstawicieli materiałów inteligentnych, a dokładniej – polimerów elektroaktywnych. Składają się z dwu podatnych elektrod i warstwy polimerowego dielektry[...]
EN Applications of dielectric elastomer (DE) actuators are presented in this paper. Dielectric elastomers (a type of electroactive polymer) are one the most promising smart materials. They consist of two flexible electrodes and a dielectric film between them. After applying voltage (3–5 kV) to the elec[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last