Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał supertwardy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Tribologia
2003 nr 5 39-50
PL Obecnie do badań procesów tarcia są wykorzystywane testery różnych konstrukcji, symulujące warunki wzajemnych oddziaływań stykających się powierzchni elementów, poprzez wielokrotne powtarzanie styków tych samych powierzchni. Jednak w procesie skrawania zużywające się powierzchnie narzędzia w każdej [...]
EN Now processes of friction, as a rule, are researched using machines of friction simulating conditions of machine details surfaces interaction (multiple repetitions of contact of the same surfaces). While cutting, however, tool surfaces each moment of time are contacting with new and new surfaces of [...]
2
100%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 11 248-253
PL W pracy zbadano wpływ supertwardych warstw ceramicznych (węglowych i azotku boru), nanoszonych metodą plazmy impulsowej na płytki skrawające wykonane z kompozytów warstwowych NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%obj.Mo), na właściwości skrawnościowe tak syntetyzowanych płytek narzędziowych. Podłoża kompozytu wa[...]
EN The aim of the study was to examine how the cutting properties of tool blades are affected by super-hard ceramic (carbon and boron nitride) coatings produced by the impulse plasma method (PACVD). The cutting plates were made of layered NCD (c-BN)/Al2O3/Al2O3+x%Mo composites produced by foil casting.[...]
3
84%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Zaawansowane supertwarde materiały (SHM - superhard materials) na bazie regularnego azotku boru (CBN - cubic boron nitride) oraz polikrystalicznego diamentu (PCD - polycrystalline diamond) stwarzają możliwości wytwarzania nowych efektywnych narzędzi. Optymalną metodą uzyskiwania połączeń SHM - podło[...]
EN Advanced superhard materials (SHM) based on cubic boron nitride (CBN) and polycrystalline diamond (PCD) have a good potential for production of new efficient tools. The most promising method of obtaining SHM-base joints is active brazing. Our investigations concerned the manufacture of SHM-steel (or[...]
4
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 3 193-197
PL Przedstawiono krytyczną analizę zjawisk chemicznych towarzyszących spiekaniu regularnego azotku boru z udziałem domieszek modyfikujących, takich jak metale lub ich wodorki. Przedstawiono dodatkowo badania wpływu tych zjawisk na skład fazowy, morfologie i właściwości wytrzymałościowe otrzymanych komp[...]
EN In the work critical analysis of the chemical phenomena taking place during sintering of cubic BN with modifying admixtures, such as metals, metal alloys and hybrides has been undertaken. Additionally studies of the influence of these phenomena on the phase composition, morphology as well as mechani[...]
5
67%
Szkło i Ceramika
PL W pracy omówiono wyniki badań niektórych właściwości fizykochemicznych szkieł glinoborokrzemianowych przeznaczonych na spoiwa ceramiczne do narzędzi z materiałów supertwardych. Wytopiono 14 szkieł, z których 6 poddano badaniom szczegółowym, takim jak: DTA, spektroskopia w podczerwieni w zakresie pod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last