Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 378
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiał budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 56--59
PL Istnienie budowlanych obiektów fortyfikacyjnych, zwiększających poziom bezpieczeństwa mieszkańców określonego terytorium, związane jest z dziejami ludzi, z ich naturalnymi potrzebami obronnymi. Budowle takie wznoszone były już w najstarszych kulturach cywilizacji ludzkiej. Pierwsze obiekty obronne p[...]
EN The existence of building fortification objects, increase the level of security in a defined territory, is connected with the history of the people of their natural defense needs. Such buildings were built already in the oldest cultures of human civilization. The first defensive structures built sev[...]
2
100%
Izolacje
PL W artykule opisano wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach, w których stosuje się przegrody zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych. Przedstawiono sposoby obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych, a także przegród z nich wykonanych. Zaprezentowano pr[...]
EN The article describes the requirements concerning thermal-insulating power of building fabric in buildings which utilise envelope made of sandwich panels. It presents the methods of calculating the value of heat transfer coefficient of sandwich panels, as well as of building fabric made of such pane[...]
3
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono racjonalną metodę szacowania niepewności wyników oznaczania średniej wytrzymałości materiałów budowlanych. Metoda ta, zharmonizowana z ogólnymi wytycznymi w przewodniku ISO, jest dostosowana do specyfiki badań tych materiałów, uwzględniając przy tym doświadczenia z dotychczas stosowane[...]
EN Paper deals with the practical method of estimation of uncertainty of building materials mean strength. The method is harmonized with general roles included in "ISO Guide to Expression of Uncertainty in Measurement" and specific of building materials strength testing, taking into account results obt[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL To, że uboczne produkty powstające w Elektrowniach i Elektrociepłowniach ze spalania węgla kamiennego nie nazywamy "odpadami" ma swoje uzasadnienie: od dziesięcioleci są stosowane w Niemczech jako materiały budowlane do produkcji betonu, w górnictwie, w budownictwie drogowym i lądowym. W Niemczech [...]
DE Daß się Kraftwerksnebenprodukte und nicht "Abfall" heißen, hat einen sehr guten Grund: Nebenprodukte aus Steinkohlekraftwerken haben sich seit Jahrzehnten als Baustoffe im Beton- und Stahlbetonbau, im Bergbau, im Straßen- und Wegebau und im Erd- und Landschaftbau bewährt. In Deutschland werden jährl[...]
5
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono historię stosowania domieszek do betonów. Scharakteryzowano domieszki chemiczne dostępne obecnie na rynku oraz opisano przykładowe badania ich skuteczności.
EN The article presented the history of concrete additives usage. Chemical additives currently available on the market as well as their example efficiency tests were described.
6
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 4 22-25
PL W artykule przedstawiono wytwarzany w kraju szeroki asortyment elementów z betonu komórkowego nowej generacji zarówno pod względem dokładności wymiarów, wyglądu zewnętrznego, jak i parametrów użytkowych. Z elementów tych realizowane są łatwo i szybko trwałe i energooszczędne budynki odpowiadające ws[...]
EN The paper presents produced in country a wide range of new generation aerated concrete units, both in terms of dimensional accuracy, external appearance and performance parameters. With these units are implemented quickly and easily durable and energy-efficient buildings corresponding to the contemp[...]
7
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono metody oceny właściwości akustycznych płyt warstwowych: izolacyjności akustycznej oraz pochłaniania dźwięku. Zamieszczono wartości wskaźników jednoliczbowych izolacyjności akustycznej płyt z rdzeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej oraz płyt z rdzeniem z wełny minera[...]
EN The article presents the methods of conducting sound insulation and sound absorption assessment of sandwich panels. It includes single number indexes of sound insulation of sandwich panels with styrofoam, polyurethane or mineral wool cores, including C and Ctr adaptation indexes. The article also co[...]
8
100%
Izolacje
PL Pojęcie "pomieszczenia wilgotne i mokre" funkcjonuje w polskiej terminologii technicznej już od dawna, jednakże do tej pory nie zostało określone, jakich dokładnie pomieszczeń to sformułowanie dotyczy. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Począwszy od braku norm i wytycznych dotyczących bezpośredn[...]
9
100%
Izolacje
PL Silikatami nazywamy wyroby wapienno-piaskowe, które należą do bogatej grupy materiałów budowlanych wykonywanych z zapraw wapiennych. Są one znane i często stosowane w wielu krajach Europy. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają na naszym rynku głównie ze względu na dobre parametry wytrzymałośc[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 45-46
EN The termomechanical description of transportation of salts in building materials was introduced. The balances of mass and electric load was considered. Own investigations representing the influence of salinity on the transportation of moisture were also presented.
11
100%
Izolacje
PL Pojawiające się raz na jakiś czas zapowiedzi podwyżek cen nośników energii sprawiają, że w prasie powracają oferty zakupu i montażu paneli słonecznych, turbokominków, pomp ciepła i rekuperatorów. Dla producentów tych urządzeń nadszedł dobry czas. To, co było nowinką technologiczną, kaprysem bogatych[...]
12
100%
Izolacje
PL Jedną ze współczesnych tendencji europejskich jest ograniczanie zużycia energii cieplnej w sektorze budowlanym, a co za tym idzie minimalizacja strat ciepła i zaostrzanie wymogów izolacyjności cieplnej. Zwiększenie parametrów izolacyjnych przegród budynku jest często bardzo trudne do uzyskania [przy[...]
13
100%
Izolacje
PL Materiałami ziarnistymi w naturalnej postaci oraz granulatami powstałymi z przetworzonych technologicznie substancji stałych autorzy zajmują się od kilku lat. Upatrują w nich możliwości zastosowania jako rdzenia dźwięko.chłonnego w ściankach zabezpieczeń ograniczających nadmierną aktywność akustyczn[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL W pracy przeprowadzono badania mające na celu określenie optymalnego składu styropopiołowej mieszanki betonowej o gęstości objętościowej 600-800 kg/m3 ze względu na jej konsystencję, urabialność i wytrzymałość. Ustalono najbardziej korzystną zawartość cementu i popiołu lotnego w mieszance styropopio[...]
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 356-359
PL Podano definicje niektórych określeń stosowanych w ocenach bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono propozycję nowej europejskiej klasyfikacji materiałów budowlanych ze względu na ich reakcję na ogień.
EN Definitions of some applied in estimation of fire-resistance is given. A new proposal on european classification of building materials on the ground of their fire-resistance is also discussed.
16
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 5 110-111
17
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 6 80-84
18
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 9 522-524
PL Dokonano próby oszacowania współczynnika dyfuzji pary wodnej w układach warstwowych. Zestawy pomiarowe składały się z gipsu i folii paroprzepuszczalnych różnych rodzajów. W obliczeniach zastosowano model ośrodka wieloskładnikowego, wykorzystując wyniki pomiarów laboratoryjnych w komorze klimatycznej[...]
EN The estimation of vapour transport coefficient in multilayer systems has been achieved. The measuring set was built with layer of gypsum covered with water permeable foils of different properties. Model of multicomponent body with use of laboratory measuring results from climatic chamber is built.
19
100%
Przegląd Budowlany
20
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last