Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny robocze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 91-92
PL Zgodnie z metodą Optimal Design for Six Sigma (O-DFSS) [4] w celu optymalizacji konstrukcji należy dopasować funkcję jakości procesu projektowo-konstrukcyjnego stosując wybrane narzędzia Quality Function Deployment (QFD) [3, 5, 6]. Tradycyjna forma tej metody najczęściej znajduje swoje zastosowanie [...]
2
100%
Transport Przemysłowy
2006 nr 4 (26) 78-81
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 7-8 44-47
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 2 26-28
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono oryginalny sposób planowania trajektorii narzędzia skrawającego maszyny wykorzystywanej do badań procesów urabiania gruntów. Maszyna, napędzana hydraulicznie i sterowana komputerowo, umożliwia realizację złożonych trajektorii narzędzia skrawającego oraz pomiar działających na n[...]
EN In the paper, it is presented an original method for trajectory planning for cutting tool of the machine used for earth moving processes investigation. The machine is hydraulically driven and computer controlled. It enables realisation complex tool trajectories and on-line measurement of forces acti[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 137-138
PL Ocena jakości procesu projektowo-konstrukcyjnego pełni funkcję sygnalizatora, który informuje o niebezpieczeństwie powstania niezgodnego obiektu mechanicznego poprzez zastosowanie niewłaściwych metod, narzędzi, badań lub też niewłaściwie dobrany zespół konstruktorów. Biorąc pod uwagę dynamiczne temp[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Silniki spalinowe służące do napędu maszyn roboczych (MR) oraz silników o zastosowaniach pozadrogowych, są konstruowane jako rzędowe oraz w układzie cylindrów V. Do około 300 kW budowane są zazwyczaj z zespołów silników, ciężkich pojazdów trakcyjnych. Silniki te mają sześć lub osiem cylindrów oraz m[...]
EN The paper present the internal combustion engines for civil enginieering machines and of road vehicles satisfying limitations set by 2004/26/EC.
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Współdziałające systemy techniczne, zawsze zależne od siebie procesowo - maszyna bez napędu i napęd bez maszyny tracą sens - współzależne są również diagnostycznie. Wiedzę o stanach mechanizmów można pozyskiwać diagnostycznie poprzez symptomy z zachowań systemu elektrycznego, i odwrotnie. Istnieją p[...]
EN The paper presents inter-systems aspects of the diagnosis process. Particular attention is directed to the mechanical systems with the electric dive. The electrical parts signals flowing from electric drive should be treated as the symptoms and the sindroms for the machine state assessment. And hack[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Dążenie do podwyższenia prędkości jazdy maszyn roboczych ciężkich przy zapewnieniu wymaganego bezpieczeństwa oraz stabilizacji położenia osprzętu wymaga analizy procesów dynamicznych zachodzących w układzie napędowym przy uwzględnieniu zmiennej przyczepności kół jezdnych. W mobilnej maszynie robocze[...]
EN In order to increase the riding velocity of heavy machines at the same time ensuring the required safety levels and stabilisation of equipment it is required that the dynamie processes in the drive system should be thoroughly analysed, taking into account the variable tractive adhesion. A heavy mach[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy opracowano model dyskretny o jednym stopniu swobody drgań układu trójczłonowy wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu. Model reprezentuje przemieszczenia poprzeczne w płaszczyźnie podnoszenia końca wysięgnika żurawia samojezdnego, gdzie zawieszony jest ładunek. Do sformułowania i roz[...]
EN In this paper the discrete model of one degree of freedom of vibration of the system consisted of the three member type telescopic boom and hydraulic cylinder of crane radius change has been presented. The created model is useful to describe the lateral motion in the lifting plane of the telescopic [...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W referacie omówiono podstawowe wymagania jakie powinien spełniać smar plastyczny przeznaczony do nowoczesnych maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu wojskowego oraz przedstawiono wyniki badań nowoopracowanego wysokojakościowego smaru spełniającego parametry określone w wymagania kodzie NATO G-421.
EN In the paper the main quality requirements which should meet a grease assigned for modern military technology have been described. The investigation results for the new developed grease of high quality meeting the NATO G-421 specification have been presented.
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W artykule opisano metody stosowane do optymalizacji napędu hydrokinetycznego maszyn roboczych. Omówiono metodę Linja, metodę Monte Carlo oraz prosty i równoległy algorytm genetyczny. Przedstawiono możliwości tych metod oraz zalecenia, co do ich stosowania.
EN In the paper methods of optimization of machines hydrodynamic power transmission system were described. Possibilities of the methods were presented. Recommendation of the methods applying also have been given.
13
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono metodę oceny trwałości zmęczeniowej maszyn odkrywkowych na podstawie badań eksploatacyjnych. Omówiono założenia i potrzeby określania resztkowej trwałości zmęczeniowej. W referacie wykorzystano przebiegi obciążeń maksymalnych z badań długoterminowych koparki kołowej SRs-1200[...]
EN In the paper, the method of fatigue life-time assessment on the basis of field test is described. The assumptions and needs of residual life-time evaluation are discussed. The results of the long term test of SRs-1200 wheel excavator maximal load are used.
14
80%
Transport Przemysłowy
2006 nr 1 (23) 83-87
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 107-117
PL W pracy przedstawiono potrzebę stworzenia formalnych zasad teorii degradacji maszyn. Przeanalizowano niektóre założenia, przy jakich możliwe jest sformułowanie tych zasad. Przykładowym obiektem rozważań są tu maszyny robocze pracujące w górnictwie odkrywkowym o trwałości eksploatacyjnej szacowanej n[...]
EN In the paper a necessity of creating formal rules of degradation machines theory has been presented. A selected demanded assumptions for expression those rules have been analysed. An exemplary objects of considerations are the machines working in surface mining with operating constancy estimated for[...]
16
80%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 20 61-70
PL W pracy rozpatruje się strukturę matematycznego opisu wielkości fizycznych związanych z procesami energetycznymi. Sformułowano zapis zasady zachowania energii w maszynach w postaci bilansu mocy. Pokazano, że podstawę do sformułowania opisu procesu energetycznego stanowi bilans mocy oraz opisy konfig[...]
EN The paper shows that the structure of physical quantities related to various forms of energy can be described in uniform manner. The principle of energy conservation in machine has been formulated in the form of the balance of power. It has been shown that the foundation for formulation of energy co[...]
17
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 3 60-67
18
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2004 Nr 3/4 22-29
PL Artykuł przedstawia dotychczasowe i nowe spojrzenie na cechy konstrukcyjne sprzęgła, jajko ważnego elementu w łańcuchu przeniesienia mocy z silnika napędowego przez przekładnię na organ lub organy robocze maszyny lub urządzenia.
EN The article presents the so far and new look into design feature of couplings - a very important element in transmission of power from engine to machine.
19
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 3 48-55
PL Aktywny, hydrauliczny układ podparcia wysięgnika żurawia w położeniu transportowym, umożliwia wpływanie na charakter drgań żurawia w czasie jazdy poprzez wprowadzenie wymuszenia kinematycznego w ruchu wysięgnika względem nadwozia, dostosowanego do wymuszeń kinematycznych związanych z pokonywaniem ni[...]
EN The active hydraulic system of crane boom support in ready-for-transport position allows for the control of crane vibration modes during the ride through imposing precisely controlled kinematic excitations to boom movements with respect to the crane body in response to kinematic excitations produced[...]
20
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przeanalizowano powstanie, w wyniku stosowania technologii spawalniczych, karbów inicjujących pęknięcia zmęczeniowe. Omówiono powszechną praktykę napraw - spawanie "po wadach" bez ich uprzedniego wycięcia - dotyczy to zwłaszcza pęknięć. Wadami podstawowymi w procesach napraw są wady typu bra[...]
EN Originating of notches that initiate fatigue cracks while applying welding technology were analysed. Common practice in repairing is welding "over faults" without cutting them prior to welding - that especially concerns cracks. Some examples of cracks propagation in crucial parts of construction tha[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last