Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 466
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono podstawy metodyczne oraz wyniki pomiarów i analizy prądów silników indukcyjnych, których celem było określanie poślizgu silnika na podstawie interpretacji widma prądu zasilającego. Omówiono wyniki dla silników różnych wielkości zainstalowanych w laboratorium i pracujących w warunkach p[...]
EN The paper presents the methodical bases as well as results of measurements and analysis of induction motors currents, which purpose was to determine a motor slip through interpretation of stator current spectrum. Results for different motors installed at the laboratory, and working in industrial con[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono system do pomiaru rezystancji, reaktancji i impedancji maszyn elektrycznych, w którym zastosowano nieliniowe przetworniki funkcyjne realizujące operacje mnożenia, dzielenia, pierwiastkowania i potęgowania sygnałów elektrycznych oraz przedstawiono miernik do pomiaru rezystancji uzwojeń maszy[...]
EN A system to measure the resistance, reactance and impedance of electrical machines is described, based on non-linear functional converters. The converters make operations of electrical signals multiplication, division, extraction of roots and involution. Moreover, a meter for the resistance measurem[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Diagnostyka układu izolacyjnego uzwojeń maszyn elektrycznych napięciem stałym jest najprostszą metodą oceny stanu technicznego izolacji. Metoda ta jest już na tyle upowszechniona i uznana, że została wpisana do Polskiej Normy PN-E-04700 z 1998r.[1], na razie jako próba nieobowiązkowa. Pokazano, na p[...]
EN The diagnostics of electrical machines windings' insulation with dc voltage is the simplest method of assessing the insulation's technical condition. The method has been widely disseminated and it has been included into the Polish Standard PN-E-04700 of 1998 [1] as an optional test. The paper presen[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono główne osiągnięcia badawcze w Polsce nad promieniowym naciągiem magnetycznym w maszynach elektrycznych o symetrii walcowej. Podano zaproponowane przez polskich badaczy analityczne metody obliczania naciągu magnetycznego, w tym sposoby uwzględniania sprężystych właściwości wirni[...]
EN In this work the main research achievements in Poland on radial unbalanced magnetic pull of electrical machines with circular symmetry are presented. Analytical calculations methods of magnetic pull, given by polish researchers, with respect of elastic rotor properties are presented. The components [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 11-30
PL Przedstawiono w ujęciu historycznym zarys rozwoju metod projektowania maszyn elektrycznych. Zaproponowano periodyzację trwających ponad 150 lat działań w tej dziedzinie. Zwrócono uwagę na sekwencyjne oraz iteracyjno-rekursywne metody oraz na intuicyjną oraz obiektywną optymalizację w projektowaniu. [...]
EN An outline of development of the design of electrical machines is described as a historical process. The state of the art in this field is presented. It is proposed to divide this more than 150 years old process into relevant periods. An attention is paid to the sequential and the iterative-recursiv[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 31-40
PL W pracy przedstawiono najistotniejsze problemy tworzenia i rozwiązywania tzw. obwodowych modeli matematycznych maszyn elektrycznych, które traktują maszynę jako zbiór magnetycznie sprzężonych cewek o jednoznacznych charakterystykach. Najbardziej efektywną drogą tworzenia takich modeli jest formalizm[...]
EN The paper presents most important problems of creating and solving so called circuital models of electrical machines, in which a machine is treated as a set of magnetically coupled coils having unique characteristics. The Lagrange formalism based on the co-energy function is the most effective way t[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono system do pomiarów maszyn indukcyjnych wymaganych dla próby typu. W skład systemu wchodzi wyposażenie sprzętowe i programowe. Oprogramowanie umożliwia na wykonanie pomiarów, ich przetworzenie, zapamiętanie wyników pomiarów i obliczeń, wydruk wyników na drukarce. Układ pomiarowy składa [...]
EN The typical test of electrical induction motor requires some measurements of electrical and mechanical values. In this paper we presented the computers equipment for this measurement. Using described system it is possible to measure, calculate and present the results. This equipment is applied in in[...]
8
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 199 55-83
PL Omówiono podstawy dwu metod obliczeń cieplnych maszyn elektrycznych: metody zastępczej sieci cieplnej (zsc) i metody współczynników cieplnych oraz współzależności tych metod. Zdefiniowano pojęcie cząstkowych przyrostów temperatur poszczególnych węzłów zsc. Omówiono potrzebę stosowania i podano sposó[...]
EN The bases, as well as correlation between two methods of thermal calculations of electric machines: the method of equivalent thermal network (etn) and the thermal coefficients method are discussed. The term of partial temperature rises occurring in each node of equivalent thermal network is defined.[...]
9
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 6 376-379
PL Przedstawiono budowę silników magnetoelektrycznych komutatorowych przeznaczonych do sprzętu powszechnego użytku.Zamieszczono obliczone i zamierzone przebiegi czasowe parametrów wyjściowych i wyjściowych silników zasilanych z prostowników sterowanych.Porównano parametry opracowanych silników z par[...]
EN The authors describe the design features of newly developed moving - coil motors for household applicationes and quote the analytical and measured,time - depondent runs of the input and output parameters of motors energized from controlled rectifiers.A comparision is made between the parameters of[...]
10
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2001 Z. 208 111-118
PL Działanie silników sterowanych elektronicznie zależy nie tylko od ich zasady działania i zasady sterowania, ale także, w sposób istotny, od kształtu i parametrów ich obwodów magnetycznych [1,2]. W artykule przedstawiono obliczenia parametrów dwóch dwufazowych, czterobiegunowych silników bezszczot[...]
EN Performances of electronically controlled motors depend not only on their principle of operation and control, but also significantly on shape of their magnetic circuit. In this paper, the parameters of two different types permanent magnet two-phase four pole brushless dc motors with auxiliary salien[...]
11
100%
Archives of Electrical Engineering
PL Przedstawiono analizę dynamiczną wału obciążonego naciągiem magnetycznym i siłą osiową. Zagadnienie to jest bardzo istotne w maszynach elektrycznych. Maszyny te mają bardzo małą wartość szczeliny powietrznej między stojanem a wirnikiem. W związku z tym podstawowym problemem powstającym w fazie konst[...]
EN The analysis of dynamic stability of shaft loaded with magnetic tension and axial compression has been presented. In order to estimate the stability of radial motion of the shaft, the equations of its transverse vibration have been formulated. On the basis of equations of motion the differential equ[...]
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 81--87
PL W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mcad, wyniki analizy wpływu niesymetrii napięcia sieci elektroenergetycznej na obciążalność trójfazowych silników indukcyjnych. Przedstawiono charakterystyki momentu elektromagnetycznego dla składowych symetrycznych – zgodnej i przeciwnej. Przep[...]
EN The paper presents the results of analysis of the effect of mains voltage asymmetry on load capacity of three-phase induction motors. The computation has been carried out with the use of the Mcad software. The characteristics of electromagnetic moment of the symmetric positive and negative sequence [...]
13
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 89--95
PL W referacie przedstawiono przy wykorzystaniu programu Mcad, możliwości wykorzystywania prądnic synchronicznych, zwłaszcza mniejszych mocy, w agregatach prądotwórczych awaryjnego zasilania różnego rodzaju obiektów. Przedstawiono wyniki wybranych obliczeń i przeprowadzono ich analizę.
EN The paper presents possible use of a synchronous generator, particularly of low power, in the generator sets designed as backup power to various types of equipment. Selected computation trials have been carried out with the Mcad software and subjected to analysis.
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2004 Z. 220 41-78
PL Szczelina powietrzna obustronnie uzębiona, będąca obszarem przejścia, może być konformalnie odwzorowana jako pierścień kołowy; tradycyjnie tę procedurę przeprowadza się w przybliżeniu przy pomocy współczynników Cartera. Przekroje poprzeczne rdzeni stojana i wirnika mają również kształt pierścieni. [...]
EN The air gap, with double-sided stairstep jaggies being two-downlink area, can be conformally imaged as circular ring. Traditionally this procedure executes approximately with the help of Carter factors. Cross sections of the stator and rotor cores also have the form of rings. The rotating magnetic f[...]
15
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2004 Z. 220 123-132
PL W ciągu ostatnich dziesięciu lat zaznaczyły się narastające tendencje stosowania dielektromagnetyków (DM) na magnetyczne rdzenie maszyn elektrycznych. Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu zbrojenia o różnym kształcie - wkładek z magnetycznie miękkiego materiału na magnetyczne właściwości rdzeni [...]
EN For last ten years there has been growing tendency for application of dielectromagnetics (DM) for magnetic cores of electrical machines. The paper presents results of research of the influence of various shapes of reinforcements - soft magnetic insertions, on the dielectromagnetic cores magnetic pr[...]
16
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 14-19
17
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 162-168
18
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 69-72
19
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 257-260
PL W artykule przedstawiono problemy i zjawiska występujące w komutatorach maszyn wysokoobrotowych małej mocy w trakcie ich pracy przy różnych prędkościach obrotowych - w tzw. stanie dynamicznym. Przedstawiono oscylogramy stanu powierzchni komutatora - odkształcenia dynamiczne w czasie pracy maszyn or[...]
20
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 2(102) 101--104
PL Ciężkie warunki pracy trakcyjnych maszyn elektrycznych prądu stałego wymagają na zakładach naprawczych przeprowadzających okresowe przeglądy rewizyjne oraz naprawy główne szczególnego nacisku na jakość prowadzonych napraw. Dobra jakość napraw jest jednoznaczna z niskim wskaźnikiem awaryjności. Jedny[...]
EN Severe operation of electrical machines for traction current need for repair shops performing periodic overhauls and major repairs special emphasis on the quality of its repairs. Good quality repairs is clear with a low failure rate . One of the important sources of information about the problems of[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last