Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna wyciągowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 11 27-32
PL W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania procesu monitorowania stanu technicznego maszyny wyciągowej do weryfikacji modelu matematycznego tej maszyny.
EN In this work it has been presented conception using monitoring process of mine hoist to verification mathematical model of this machine.
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2015 nr 3 49--53
PL Duża liczba kopalń w Polsce bazuje na napędzie prądu stałego (silniki obcowzbudne prądu stałego) w układzie Leonarda lub zmodernizowanym napędzie prądu stałego z tyrystorowymi przekształtnikami statycznymi. Rozwój układów energoelektronicznych doprowadził do sytuacji, w której coraz częściej bierze [...]
EN A large number of mines in Poland is based on the DC drive systems (initiated by commutators) in a Leonardo system or modernized DC drives with thyristor static converters. The development of power electronic systems has led to a situation in which increasingly the AC induction motors powered from t[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 11 34-41
PL W artykule nawiązując do podstaw obliczeniowych dotyczących sprzężenia pomiędzy linią a pędnią ciernej maszyny wyciągowej, podkreślono zagrożenie ewentualnego poślizgu zwłaszcza w warunkach hamowania bezpieczeństwa. Wobec możliwej zmienności losowej rzeczywistych wartości opóźnień zarówno krytycznyc[...]
EN With making reference to the computation bases pertraining to the frictional contact between the rope and winder drove system, the article points out to a risk of a possible slip, especially in the conditions of emergency braking. In view of a chance variation of the effective deceleration values bo[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 1(89) 83-87
EN The paper presents simulations of control systems for reversible DC motor field current drive hoist. Using two anti-parallel connected thyristor bridges or transistor bridge was analyzed for this purpose. Furthermore, the above presented application of the transistor bridge circuit excited DC motor [...]
5
88%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 4 128-134
PL Wprowadzone w 1994 r. znowelizowane wymagania przepisów wraz z późniejszymi zmianami odnoszącymi się m.in. do budowy i struktury układów sterowania hamulców maszyn wyciągowych wymusiły podjęcie prac nad nowymi urządzeniami podnoszącymi niezawodność działania hamulców, a tym samym bezpieczeństwo prow[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1998 z. 160 91-104
PL W artykule przedstawiono analizę wybranych zagadnień związanych z wprowadzeniem przekształtników tyrystorowych w miejsce dotychczas eksploatowanych przetwornic elektromaszynowych zasilających silniki wyciągowe.j
EN The paper gives an analysis of chosen problems arising when the hitherto existing electromachine systems supplying the winder motors are exchanged for the power electronic (thyristor) converters.
7
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 63-74
PL W niniejszej pracy autorzy zaprezentowali możliwość symulacyjnych badań wrażliwości układu regulacji maszyny wyciągowej, na podstawie modelu wrażliwości tego układu, oraz dokonali oceny wpływu zmian poszczególnych parametrów na pracę układu. Układ dynamiczny rozpatrywany w pracy badano metoda wspoma[...]
8
88%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2006 Nr 6 (69) 38--41
PL W artykule opisano rozwój napędów maszyn wyciągowych od początku ich powstania, do czasów współczesnych. Uwzględniono w sposób szczególny rozwój napędu elektrycznego maszyn wyciągowych w kopalniach na terenie Polski.
EN The article describes the development of hosting machine drives since the beginning of their creation until contemporary times. Special consideration was given to the development of electric drives of hoisting machines used in Polish coal mines.
9
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 6 359--363
PL W artykule opisano rozwiązanie kontroli załadunku i rozładunku skipu polegające na pomiarze różnicy sił w linach wynikającej z ciężaru naczynia przed i po załadunku skipu w stacji załadunku jak również przed i po rozładunku skipu w stacji rozładunku. Stosowanie tej metody jest możliwe pod warunkiem,[...]
EN The article describes the solution of the control of loading and unloading of a skip which consisting in measuring of the difference of power in the ropes resulting from the weight of the vessel before and after loading the skip at the loading station as well as before and after unloading the skip a[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 280 219-229
PL Następstwem śrubowego zwicia drutów w linie oraz technologii jej wykonania jest moment odkrętny występujący przy jej obciążeniu. Znajomość wielkości momentu odkrętnego lin nośnych jest szczególnie ważna przy projektowaniu wyciągów szybowych z linowym prowadzeniem naczyń wydobywczych, ponieważ może o[...]
EN The turn-off moment appearing when the rope is loaded is a result of helical coiling of wires in a rope as well as technology of their production. Knowledge of the magnitude of the hoisting rope turn-off moment is especially important when a shaft hoist provided with extraction vessels hoisted by me[...]
11
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Referat przybliża zagadnienie rejestracji i wizualizacji stanu pracy maszyny wyciągowej na przykładzie urządzenia WIZJONER-R produkcji OPA-ROW sp. z o.o.. W referacie przedstawiono wielkości charakterystyczne systemów sterowania maszyn wyciągowych, które podlegają rejestracji (wielkości analogowe, d[...]
EN In the paper there has been described a problem of recording and visualization of operating state of a winder at the example of the device WIZJONER-R poduced by OPA-ROW sp. z o.o. The characteristic parameters of control systems for winders to be recorded (analogue/bistable values and acoustic signa[...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 42-51
PL W pracy przedstawiono model matematyczny generatora synchronicznego, który umożliwia badanie efektów wywoływanych nasyceniem się głównego obwodu magnetycznego. W modelu tym uwzględniono podstawową i trzecią harmoniczną, przestrzennego rozkładu przepływu magnetycznego każdego z uzwojeń. Model bazuje [...]
EN This paper deals with a model of synchronous generators accounting for the main magnetic circuit saturation due the first- and the third MMF harmonics of a machine winding. The new defintions of the equivalent magnetizing currents of the first and the third harmonics are introduced. These currents a[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 4 74--77
PL W referacie przedstawiono przekształtnikowe układy sterowania stosowane w napędach głównych maszyn wyciągowych prądu stałego. Zaprezentowano układ sterowania układu przekształtnikowego oraz przedstawiono zalety i możliwości sterowania mikroprocesorowego tych napędów w zastosowaniu do maszyn wyciągow[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 10 15--19
PL Zasadnicze znaczenie dla każdej kopalni mają urządzenia szybowe. Z elektroenergetycznego punktu widzenia znaczącym odbiornikiem energii jest układ napędowy maszyny wyciągowej. W większości rozwiązań do niedawna stosowano do tych celów silniki prądu stałego ze względu na bardzo dobre właściwości regu[...]
15
75%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 2 415--424
PL Niniejszy artykuł opisuje pewien etap prac mających na celu analizę wytrzymałościową konstrukcji kół pędnych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Podjęcie tych prac związane było z pojawiającymi się pęknięciami tych kół w wyniku eksploatacji i próbą opracowania nowej poprawionej konstru[...]
EN This article describes a certain stage of work aimed at strength analysis of the structure of drive sheaves in mine shaft hoists. The work was initiated in connection with the emergence of cracks in those sheaves as a result of operation, and is an attempt to develop a new improved design of the dri[...]
16
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 3 17-26
PL Dotychczas nie wykonywano badań pozwalających na określenie wpływu stanu prowadzenia naczyń na zmianę obciążenia lin wyciągowych. Badania takie rozpoczęto w 2000 roku w Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych GIG. W artykule przedstawiono uzyskane wyniki badań w szybach górniczych. Jednak z uwagi na i[...]
EN So far it do not execute the research allowing on influence determination of state of utensil conduct on change of rope load lines. It start such research in 2000 year in laboratory of rope and shaft lines fix-ups. In article it presented received results of research in mining shafts. However, due t[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 7/8 128--133
PL Silnie obciążone, wolnoobrotowe łożyska ślizgowe z dwoma rowkami smarowymi stosowane są w układzie łożyskowania maszyny wyciągowej. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kopalni, układ łożyskowania powinien być wyposażenie w niezawodny, działający w sposób ciągły online układ monitorowania. W artykule [...]
EN Heavy duty, low speed 2-axial-groove cylindrical journal bearings are applied in the bearing system of the hoisting machinery of coalmine. These very responsible journal bearings, from the point of the reliable operation of coal mine, should be equipped with modern, continuously online operating mon[...]
18
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2012 Nr 4 (103) 41--42
PL W artykule przedstawiono elektryczną maszynę wyciągową pracującą od stu lat w kopalni "Wujek".
EN The article presents the electrical mining hoisting machine working in coal-mine "Wujek" from 100 years.
19
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2003 nr 4 29-42
PL W praktyce kontrola i diagnostyka wyciągów szybowych polega przede wszystkim na badaniu prostoliniowości torów prowadzenia naczyń, w celu określenia miejsc w szybach, w których występują nierówności tych torów. Badania zmian obciążeń lin wyciągowych prowadzone są w ograniczony sposób z uwagi na brak[...]
EN In practice, the control and diagnosis of mine hoists relies, first of all, on checking me rectilinearity of conveyance guiding tracks, with the aim to find the locations in the shafts, in which the irregularities of these tracks are present. The examination of changes of hoisting rope loading is pe[...]
20
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 67--69
PL Trwałość maszyny wyciągowej zależy w znacznym stopniu od konstrukcji, wykonania i eksploatacji układów łożyskowych wału głównego maszyny oraz zestawów kół linowych. Przeprowadzono analizę dynamicznego i statycznego obciążenia łożysk zestawów kół linowych górniczego urządzenia wyciągowego. W oparciu [...]
EN Durability of hoisting devices in the coalmines depends largely on the design, manufacturing and exploitation of the bearing systems of hoisting machine main shaft and the bearings of rope wheel sets. Static and dynamic analysis of the load applied to the sets of rope wheels was carried out. The lif[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last